Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 5 – Budget 2013 revidering


Kommunstyrelsen onsdagen den 31 oktober 2012

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  • att   godkänna föreliggande förslag till reviderad budget för år 2013 med följande ändringar
  • att öka anslagen till föreningslivet  och studieförbunden med 3 Mkr
  • att behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för att förbättra dess ekonomi.
  • att revidera planerna för Väsjöstaden för att förbättra miljön och ekonomin. Kostnader för detta skall tas ur exploateringsbudgeten för Väsjöområdet, samt.
  • att därutöver anföra följande:

Sollentunapartiet stöder i huvudsak de revideringar som Alliansen föreslår men skulle givetvis hellre ha sett att det hade blivit majoritet utifrån det budgetförslag vi själva underställde kommun- fullmäktige i juni. Skattesänkningen är mycket blygsam, ger väl medborgarna högst några kexchoklad i månaden och därför lätt att finansiera. Vi ser ingen anledning att gå emot den.

Det är viktigt för medborgarna, men även för kommunen, att vårt föreningsliv har ett bra stöd från kommunen. Engagemanget och föreningarnas ekonomi är viktiga. Därför ska kultur- och fritidsnämnden öka anslagen och stödet till föreningslivet och studieförbunden kan så att Sollentuna inte släpar efter andra kommuner. Tillägg: 3 Mkr.

Trollholmens skola måste få finnas kvar. Det går att reda upp ekonomin om man arbetar vidare med  att utveckla verksamheten.. Skulle kommunen inte lyckas direkt  finns det medel att tillgå i KS oförutsedda.

Växsjöområdets planering måste revideras. Istället för att bygga på sportfältet och i den förorenade sumpskogen väster om själva sjön ska kommunen satsa rejält på Väsjötoppens skidanläggningar och på ungdomsfotbollen och friluftslivet i detta område. Med ett bevarat sporfält och en utvecklad sportanläggning skulle man skapa ett mycket attraktivt område som blev en tillgång för såväl Edsbergsborna som regionens sportintresserade. Idag kräver tusentals Edsbergsbor en folkomröstning för att bevara sportfältet och stoppa planerna på genomfartstrafik genom Edsberg.

,