Politisk inriktning och budget 2018


Ett grönt och tryggt Sollentuna för alla

Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt kultur- och föreningsliv.
För att uppnå detta lägger vi i vår politiska inriktning och budget särskilt fokus på unga, kultur, föreningsliv, boende, trygghet och miljö.

Sollentunapartiet står för att alla ska ha en bra boendemiljö där det finns kvar hyresrätter till rimliga hyror och där nybyggnationen sker så att hyresnivån hålls nere. Med tanke på byggtakten i Sollentuna är det viktigt att man tänker på både närboende och närmiljön vid nyproduktion. Det är även viktigt att man tänker på att alla Sollentunabor ska ha närhet till ett grönområde, naturområde eller naturreservat. Vi får inte heller glömma att vi inte äger marken utan vi förvaltar den bara för framtida generationer.

Gällande kulturen anser Sollentunapartiet att en uppdelning av dagens Kultur- och Fritidsnämnd är nödvändig för att lyfta fram både kulturen och idrotten. På kulturområdet vill vi satsa på Kulturskolan och Alternativa musikskolan för att få fler unga att bli intresserade av kultur. Det är viktigt att kulturen blir mer synlig till vardags så både unga och vuxna har möjlighet att ta till sig kultur även i vardagen.

Sollentuna är i en och står inför en snabb fas gällande byggande av nya bostäder och därmed en ökande befolkning gör det viktigt att det finns grön- och naturområden. Sollentunapartiet är för en utveckling av Edsbergs Sportfält som ett fält för idrott och friluftsliv det är idag. Vi ser även att Väsjöbacken med närområde förblir det område för alpinsport och friluftsliv som det varit i många år.

I skolan är det viktigt att alla elever känner sig trygga och skolornas arbete mot mobbing ger resultat och förbättras. Skolan är även en viktig arena när det gäller integration och att få olika grupper i samhället att träffas och lära känna varandra. Det är även viktigt att det finns platser utanför skolans lokaler där unga kan träffas och umgås på lika villkor.

Alla Sollentunas innevånare ska känna sig trygga både i hemmet och ute i samhället. I slutändan ligger mycket av ansvaret på att skapa denna trygghet på staten genom att polisen och övriga rättssamhället jobbar både förebyggande och ingriper snabbt och effektivt när brott har begåtts. Det samarbete som kommunen påbörjat med den lokala polisen ställer sig Sollentunapartiet positiva till och vi ser med tillförsikt emot att det utvecklas.

Från kommunens sida är det viktigt att arbeta med det förebyggande arbetet. Detta genom att jobba proaktivt och fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt hjälpa unga och andra att lämna kriminella sammanhang. I detta arbete är det viktigt att kommunen har ett aktivt och djupt samarbete med polisen och andra som rör sig och känner till den kriminella värld som finns i Sollentuna. Kriminaliteten känner inga kommungränser vilket gör att det är viktigt med samarbete över kommungränserna, speciellt med våra grannkommuner.

I miljö- och klimatfrågor är det viktigt att kommunen ligger i framkant när det gäller arbetet både på det lokala planet och mer globalt. Det är även viktigt att kommunen arbetar för och underlättar ett hållbart resande och en tyst närmiljö.

Läs hela vår politiska inriktning och budget 2018 (pdf) >>>