Interpellation angående den olyckliga sänkningen av brandkåren Attundas operativa utryckningskapacitet


Interpellation från Sture Pettersson, Sollentunapartiet till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl, moderaterna angående den olyckliga sänkningen av brandkåren Attundas operativa utryckningskapacitet.

Enligt Mitt i Sollentuna den 15 december är Du Torbjörn Rosdahl  ansvarig för att direktionen för Brandkåren Attunda vid sammanträdet den 8 december 2009,  § 44/2009 beslutat  att anta budget för 2010 och ekonomisk plan för 2011 och 2012 för att därigenom spara 9,8 miljoner kronor  2010.

När brandmännen själva anser att de behöver viss bemanning för att klara sina arbetsuppgifter baseras detta på lång erfarenhet av vad som krävs av dem vid olika räddningsinsatser och skall tas på stort allvar av en lekman.

Att Du nu av politiska skäl genomdriver ett beslut som tvingar Brandkåren Attunda att sänka ambitionsnivån visar att Du tydligen inte kan eller vill förstå hur denna yrkeskår arbetar och hur beroende vi alla är av att den fungerar. Därigenom riskerar Du kommuninnevånarnas liv och egendom.

 Du verkar inte heller ta någon som helst hänsyn till den massiva kritiken i Storstockholms brandförsvars remissvar i ärendet – SE BILAGA.  Du ignorerar deras förslag till en fortsatt aktiv dialog innan beslut fattas. De anser ju faktiskt att detta påverkar den operativa beredskapen i hela länet.

Att sänka ambitionsnivån innebär för Sollentunas del att man nu tvingas minska personal-styrkan vid larmutryckning till 4 man och 1 befäl istället för dagens 5 + 1. Med 4+1 kan man inte ta med sig stegbilen utan behöver rekvirera en sådan från annan station.

Du säger i samma artikel att  ”Det går över mitt förstånd att  man inte kan åka 2 i en bil och   3 i en annan.” Orsaken är att för att snabbt kunna påbörja rökdykning efter ankomsten till branden krävs att alla tre i rökdykargruppen hinner ta på sig sin utrustning under bilfärden  och att de kan göra en insatsplan utifrån de informationer som kommer från brandplatsen.

För varje minuts fördröjning riskerar man människoliv i en brinnande lägenhet. Vid hjärtstillestånd minskar överlevnadschansen med 10 % för varje minut.

Med 4+1 kan någon övrig livräddning ej starta även om stegbilen finns med. Befälet leder endast insatsen och den fjärde mannen är fullt upptagen med vatten och annan hjälp till rökdykarna.

Med dagens styrka 5+1 kan man dels använda stegbilen direkt och dessutom söka av trapp-huset för att se att där inte finns några personer. Detta för att förhindra en upprepning av     den svåra olyckan i Rinkeby där 7 personer omkom i trapphuset på grund av rökförgiftning.

Det är ju mycket olyckligt att räddningstjänsten i Sollentuna inte omedelbart kan starta livräddning och yttre brandbekämpning via stegbilen utan måste invänta en insats från en annan kommun. Det kan ta lång tid innan de kan komma upp till eldhärjade lägenheter i höghus. Genom denna fördröjning kan människoliv gå förlorade.

För närvarande är Kista Brandstation första utryckningsstyrka i Helenelundsområdet och rycker ut med 6+1 man och har alltid stegbil med sig.

Det är de som bor norr om Kanalvägen som är i farozonen. Boende i Sollentuna Centrum, Malmvägen, Häggvik, Edsberg och Sjöberg m fl drabbas värst om det brinner i ett höghus.  I dessa områden ligger också de flesta äldre- och  trygghetsboenden i Sollentuna liksom de flesta av kommunens  köpcentra.

Om det pågår en räddningsinsats på motorvägen samtidigt som ett brandlarm kommer kan en fördröjd insats få katastrofala följder.

Även vid trafikolyckor behövs två fordon vid utryckningen för att kunna stänga av trafiken så att ingen av brandmännen blir påkörda under räddningsinsatserna.

En effektiv utryckningsverksamhet förhindras nu genom den olyckliga neddragningen i budget 2010. Sollentunapartiet, som inte sitter i direktionen för brandkåren Attunda, hade ingen möjlighet att där och då påverka detta beslut. Det är säkert fler partier som inte uppmärksammat att denna neddragning skulle leda till så negativa konsekvenser för Brandkåren Attundas verksamhet. Därför bör vi allesammans nu agera för att brandkåren beviljas tilläggsanslag för denna viktiga del av verksamheten eller på andra sätt verka för att de negativa effekterna av detta beslut upphävs.

Alla Sollentunas  innevånare förtjänar ett fullgott brandförsvar.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag dig i din egenskap av kommunstyrelsens ordförande

Är Du efter den massiva kritiken från Storstockholms brandförsvar och andra med goda kunskaper om effektiv brandbekämpning beredd att i en aktiv dialog med Brandkåren Attunda verka för att de olyckliga effekterna av denna neddragning undanröjs genom tilläggsanslag eller på annat lämpligt sätt?

Sollentuna den 15 februari 2010

Sture Pettersson
Sollentunapartiet

BILAGA: Svar från Storstockholms brandförsvar på remiss angående             ”Handlingsprogram Brandkåren Attunda 2010”