Close

Vårt partiprogram

Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Insyn | Inflytande | Integritet

INSYN: Kommunens nämnder ska AKTIVT informera berörda medborgare I GOD TID FÖRE BESLUT, så att de kan få fram sina åsikter och kunna påverka besluten.

INFLYTANDE för medborgarna är ett måste om man vill uppnå en fungerande demokrati. Medborgarna, föreningarna och politikerna ska ges ökade möjligheter att delta i offentliga diskussioner. Det behövs nya diskussionsforum, både personliga och på nätet. Det är viktigt att ungdomar och äldre kan delta.

INTEGRITET: Det är viktigt att bekämpa kränkande intrång i medborgarnas liv. Kommunen bör upprätta en integritetsplan i syfte att stärka medborgarnas integritet i deras kontakter med kommunen.

Aktiv närdemokrati

Sollentunapartiet verkar aktivt för att försvara och utvidga de demokratiska fri- och rättigheterna.Varje kommuninvånare ska ha rätt till självbestämmande över sin närmiljö. Därför måste varje viktig kommunal fråga handläggas så nära de berörda som möjligt.

Nolltolerans mot slöseri med skattepengar

Vi arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten och för att stoppa allt slöseri med      skattepengar. MEN en väl fungerande samhällsservice är viktigare för oss än en i alla      situationer oförändrad skatt. Men stoppas inte miljonrullningen i Väsjöprojektet riskerar vi en      kraftig skattehöjning eller försämrad kommunal service.

Planera om Väsjöprojektet

Gör ett riktigt sport-, motions- och rekreationsfält av sportfältet i stället.

Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av Edsbergs Sportfält  skall utgå ur Väsjöprojektet. liksom bebyggelse på Väsjöbackens parkering (Väsjön Mellersta). Sportfältet bör bli ett riktigt sportfält med ännu en stor konstgräsplan där läktare finns vid sidan av  Tennishall, boulebanor och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet. Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga.

Ingen biltrafik genom Edsberg från Sportfältet

Om inte Sportfältet bebyggs kommer det inte behövas någon genomfartstrafik från Väsjöbebyggelsen genom Edsberg. Väsjön Mellersta ska inte heller bebyggas, eftersom parkeringen där behövs till Väsjöbacken och till de kommande sportaktiviteterna på Sportfältet.

Värna Sollentunas grönområden och smultronställen

Sollentuna måste bevara sina ovärderliga stora och små grönområden till kommande generationer. De två kommunala naturreservaten bör omvandlas till regionala reservat.

Bygg bostäder folk har råd att bo i

Sälj inte ut Sollentunahem. Vi vill stoppa försäljningenr av Sollentunahems fastigheter. Ombildningar till bostadsrätter går vi endast med på om en mycket stor majoritet vill detta och om det inte försämrar Sollentunahems ekonomi. Sollentunahem måste bygga hyreslägenheter som folk har råd att bo i och speciellt bör det byggas små enkla bostäder för unga. Speciellt bör det byggas i trä eftersom det är både snabbare och billigare att bygga använda. De bör även satsas på miljöriktiga s.k. passivhus med låg energiförbrukning och fullgod isolering.

Utveckla Helenelund och andra kommuncentra

Vi vill ha en bra utbyggd närservice och levande närcentra. Helenelunds centrum vill vi ge liv genom nya butiker och service. Eriksbergsskolan bör rivas och byggas på nytt på sin nuvarande plats- gärna med studentbostäder ovanpå. En överdäckning av något slag på E4:an bör påbörjas här för att sedan kunna fortsätta norrut.

Speciell uppmärksamhet bör nu riktas mot Rotebro eftersom kommunen har vidlyftiga planer för området. Utbyggnaden av Rotebro måste ske i samverkan med kommundelens invånare. Alltså inga beslut utan att de haft chans att påverka i förväg.

Integrera på individnivå

Det är värdefullt med nära relationer och äktenskap över grupp-, religions- och kulturgränser. Mångkulturella relationer är mångfald i praktiken och motverkar inlåsning i etniska grupper. Det är verklig vardaglig integration. Vi är kritiska till vårdnadsbidrag av integrationsskäl.

En skola med fasta regler och hög kvalitet

Vi vill ha en skola med fasta regler och med hög pedagogisk kvalitet. Lärarna måste få betydligt högre lön än vad de har idag. Detta bland annat för att motverka lärarbrist i framtiden. Vi måste få duktiga ungdomar att bli intresserade av läraryrket. Ökade resurser till mer ”övrig” personal i skolan dvs. skolsköterskor, skolvärdar, vaktmästare, kuratorer, och kamratstödjare för att skapa en trygg skolmiljö. Meningsfull fritidsverksamhet inom skolans lokaler på rasterna även för högstadieelever. Särskilj lokalkostnaderna från skolpengen så att inte lokalkostnaderna äter upp pengarna till undervisning. Om en skola går med vinst ska vinsten återinvesteras i skolan.

Fritidsgårdar i ALLA kommundelar

Det ska finnas en självständig fritidsgård i varje kommundel. Därför ska ansvaret för fritidsgårdarna återföras till Kultur- och fritidsnämnden. Högre personaltäthet på fritidsgårdarna och i fältfritidsverksamheten.Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för 10-12-åringar som annars står utan verksamhet kan garanteras.

Tillgodose de äldres behov

Bygg äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Bygg pensionärernas hus. Starta en seniorträff i Viby-Norrviken. Hänsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att välja bostadsort. En servicebuss (eller vinkbuss) för de äldre bör finnas även i kommunens norra och södra delar.

Bekämpa bullret och öka trafiksäkerheten

Kommunens insatser mot bullret måste intensifieras. Bullervallar eller bullerskydd måste byggas där det går. SL måste påverkas så att kollektivtrafiken fungerar. Minska flygbullret från Arlanda radikalt. Satsa på cykelbanenätet och se till att gång och cykelbanor separeras där det behövs.

Det är bra att vi finns – det är synd att vi behövs

  • Sollentunahems hyresgäster vet att Sollentunapartiet medverkat till att stoppa en utförsäljning av bolaget och på 1970 och 80-talen som enda parti helhjärtat stödde kampen mot de ständiga hyreshöjningarna.
  • Miljövännerna minns att Sollentunapartiet räddade Järvafältet från exploatering.
  • Edsbergsborna vet att Sollentunapartiet gjorde sitt bästa för att samla in namn till en folkomröstning om Edsbergs sportfält. Alliansen sade nej till folkomröstningen trots att det bara saknades 0,2 % av de namn som behövdes. Vi fortsätter att kämpa för att rädda Sportfältet och att Väsjöbackens parkering inte bebyggs.
  • Barnfamiljerna vet att Sollentunapartiet alltid kämpat för en fullgod skola och barnomsorg åt alla barn.
  • Villaägarna minns att Sollentunapartiet var det enda partiet som redan från början tog strid mot de orimliga gatukostnadsersättningarna.