Politisk inriktning och budget 2019


Starkare tillsammans – i ett grönt och öppet Sollentuna

Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och inkluderande Sollentuna med en sund och hållbar miljö, en fullgod social service, en kvalitativ och utbyggd närservice, ett levande och tillgängligt centrum, i en kommun som även kan erbjuda ett mångfacetterat kultur- och föreningsliv.

Vi instämmer med alla som är stolta över sitt Sollentuna. Sollentunapartiet vill vara med att medverka till att göra vår fina kommun ännu bättre. I vårt Sollentuna hjälps vi åt att skapa ett tillgängligt och inkluderande samhälle. Vi hjälps åt att skapa ett samhälle där vi tar tillvara på människors olikheter och utvecklar Sollentuna tillsammans. För att uppnå allt detta lägger vi i vår politiska inriktning och budget särskilt fokus på våra ungdomar och unga vuxna (19-25 år), kulturliv, föreningsliv, boende och att skapa trygghet i en sund miljö.

Sollentunapartiet sätter fokus på möjligheten för kommuninvånarna att ha insyn i den kommunala verksamheten. Vi vill så långt som det är möjligt göra kommunala handlingar sökbara på vår hemsida. Tillsammans höjer vi kvaliteten och servicen på bred front när vi ökar transparensen i de lokala demokratiska processerna.

Sollentunapartiet vill medverka till att alla ska ha en positiv boendemiljö där vi behåller och bygger hyresrätter till rimliga hyror, och där nybyggnation sker så att hyresnivåerna hålls nere. Med tanke på byggtakten i Sollentuna är det viktigt att man tänker på såväl närboende som närmiljön vid nyproduktion. Det är även viktigt att vi strävar efter att alla Sollentunabor ska kunna ha närhet till ett grönområde, naturområde eller naturreservat. Vi får inte heller glömma att vi inte äger marken, utan att vi snarare förvaltar den för framtida generationer.

Sollentunapartiet vill verka för att sätta Sollentuna på kartan. Vi vill ta fram en strategi för att öka antalet besökare till vår attraktiva kommun. Turism- och besöksnäringen växer, enligt Tillväxtverket, något som vi tror är viktigt att ta fasta på. Vi befinner oss nära city varför vi kan locka besökare till kommunen då vi har sköna miljöer att trivas i. Genom att öka turismen, locka besökare till våra fina utomhusmiljöer, skapa en levande kommun och genom ett roligt och rikt kulturliv kan vi här få ett uppsving. Men för att uppnå detta måste Sollentuna kommun på allvar ta besöksnäringen till nästa nivå vad gäller näringslivsfrågor. Omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter. Vi har så enormt mycket att erbjuda i Sollentuna genom våra parker, natursköna oaser runt omkring bebyggelse och boendeområden, och inte minst har vi invånare som vill vara med att se sin kommun växa. Vi ska öppna upp istället för att stänga igen. När vi gemensamt tar greppet om detta så kommer det även att skapa nya jobb och arbetsplatser. Goda satsningar i kommunen ger ringar på vattnet. Vi vill få fart på besöksnäringen men även på hela det lokala näringslivet.

Gällande kulturen anser Sollentunapartiet att en uppdelning av dagens kultur- och fritidsnämnd är nödvändig för att lyfta fram just kultur och idrott inom sina olika och unika områden. Vi ser att kultur och idrott avsevärt främjar och höjer livskvaliteten i en välmående kommun, och att dessa byggstenar inte minst är viktiga för att våra unga vuxna ska utvecklas och på så sätt få möjlighet att bidra i ett större sammanhang. På kulturområdet vill vi satsa på Kulturskolan och Alternativa musikskolan för att få fler unga att bli intresserade av estetiska ämnen och musik. Det är viktigt att kulturen blir mer synlig till vardags, så att ung som gammal får en möjlighet att integrera den vitala och livskraftiga del av livet som ett rikt kulturliv kan innebära. Sollentunapartiet föreslår att en grupp av kulturpersonligheter i kommunen tillsätts för att utväxla erfarenhet, kunskap och förstahandsinformation med det gemensamma målet att stärka den potential som vi har inom alla kulturella områden i kommunen. Vi vet att den som är bäst lämpad att skapa aktiviteter är den som själv är utövare; intresset för kultur blir självgenererande, får eget liv, och vi kan möta den som är vagt intresserad eller den som redan är djupt engagerad.

Sollentuna är i en förändringsprocess och står inför en snabb tillväxt genom byggandet av nya bostäder och därmed en ökad befolkning, vilket ökar behovet av att det finns grön- och naturområden. Sollentunapartiet står bakom en utveckling av Edsbergs Sportfält som ett fält för idrott och det friluftsliv som redan existerar idag. Vi ser även att Väsjöbacken med närområde ska förbli det område för alpin sport och det friluftsliv som funnits för kommuninvånarna under många år.

I skolan är det avgörande att alla elever känner sig trygga, och att skolornas arbete mot mobbning ger resultat men även förbättras. Skolan är dessutom en angelägen arena vad gäller integration och att öppna upp för olika grupper i samhället att hitta naturliga platser till möten och att lära känna varandra. Det är vidare lika angeläget att det finns mötesplatser utanför skolornas lokaler där unga kan träffas och umgås på lika villkor.

Vi i Sollentunapartiet vill särskilt lyfta barnomsorgen då vi ligger bland de sämsta i Stockholms län vad gäller barngruppernas storlek. Skolverkets senaste statistik visar samtidigt på glädjande prognoser för barnomsorgsgrupper i hela landet. Vi vill omgående vara med att medverka till att våra nästan 4000 barn i Sollentuna kommun och den hårt arbetande personalen  i våra förskolor får lättnader då vi ser att den här gruppen barn och vuxna förtjänar de godaste av förutsättningar för att kunna utvecklas och må bra i vår fina kommun.

Alla Sollentunas invånare ska känna sig trygga både i hemmet och ute i samhället. I slutänden ligger stor del av ansvaret att skapa denna trygghet hos staten genom att polis och det övriga rättssamhället jobbar förebyggande men även ingriper snabbt och effektivt när ett brott har begåtts. Det samarbete som kommunen påbörjat med den lokala polisen ställer sig Sollentunapartiet positiva till, och vi ser med tillförsikt på att detta arbete utvecklas. Från kommunens sida är det nödvändigt att arbeta med det förebyggande arbetet genom att jobba proaktivt och fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt hjälpa alla att lämna kriminella sammanhang. I detta mål är det viktigt att kommunen har ett aktivt och ingående samarbete med polisen och övriga som känner till den kriminella värld som finns i Sollentuna.

I miljö- och klimatfrågor är det väsentligt att kommunen ligger i framkant när det gäller arbetet både på det lokala planet men även mer globalt. Det är viktigt att kommunen arbetar för och underlättar ett hållbart resande och en tyst närmiljö.

Vi vill också betona och lyfta fram allt det mänskliga kapital som Sollentuna kommun äger. Utan alla de professionella och lojala medarbetare som kommunen har skulle inte drömmar och visioner kunna bli verklighet. Vi vill utarbeta en bilaga till årsredovisningen med personal- och hälsobokslut för fördjupad läsning om kommunen som arbetsgivare. Inspirationen tar vi från Varbergs kommun.

Ett blomstrande liv i Sollentuna startar med alla de som ivrigt studerar och som brinner för att arbeta i vårt Sollentuna. De inspirerar, banar vägen för nästa generation och utgör den betydande plattform som vi kan bygga vidare från. Invånarna i Sollentuna är vår största tillgång. Och vår absoluta ambition är att samtliga som kan jobba ska ha ett arbete. Vi vill kämpa för att stadigt sänka arbetslöshet och att eliminera utanförskap i kommunen.

Läs hela vår politiska inriktning och budget 2019 (pdf) >>>