Politisk inriktning 2017


I Sollentunapartiets politiska inriktning för år 2017 kan du läsa om vad vi vill satsa på och prioritera under nästa år. Bland områden vi vill satsa på är ungdomar, kultur, integration, idrott, kultur, natur, cykel och bostadsbyggande. Vi belyser även att kommunen har stora investeringar framför sig vilket kräver en ekonomi i balans och en bra ekonomisk hushållning med skattepengarna.

Beslut om politisk inriktning för nästa år samt budget sker den 20 juni.

Sollentuna kommuns ekonomiska situation

Sollentuna kommun har en välskött ekonomi . Kommunens stora investeringsbehov framdeles ställer dock stora krav på en fortsatt god ekonomisk politik samt en god ekonomisk hushållning med skattepengarna. Mycket av detta ökande investeringsbehovet beror på en växande befolkning men även på tidigare eftersatt underhåll och eftersatta investeringar. Förutom investeringsbehovet bjuder de kommande åren även på andra utmaningar som kommer kräva en ekonomi i balans.

Då Sollentunas ekonomi och utveckling till stora delar utformas av händelser och beslut utanför kommunen är det viktigt med en väl utbyggd omvärldsbevakning, både inom och utanför Sverige.
Vi ser att satsningarna som vi vill genomföra under året ryms inom den föreslagna budgetramen från majoriteten. Därmed ställer vi oss bakom förslaget om en oförändrad skattesats på 18,12 kronor.

Bostadsbyggande och samhällsutveckling

Kommunens kommunala bostadsbolag Sollentunahem är en viktig tillgång som ska förvaltas för alla kommuninvånares bästa. Sollentunahems överskott och kapital skall främst gynna befintliga och blivande hyresgäster. Detta genom investeringar, reinvesteringar och/eller upprustningar i bostadsområdena i samråd med hyresgästerna samt till nyproduktion av lägenheter med rimlig hyra i goda kollektivtrafikområden. Byggandet ska ske med hänsyn till närområdets karaktär och de närboende.

Sollentunahem bör göra en extra satsning på att bygga ungdomsbostäder med rimlig hyra. Dessa bostäder kan med fördel förläggas i våra stationssamhällen. Ungdomsbostäderna bör i första hand gå till ungdomar boende i kommunen. Detta genom att folkbokförda i Sollentuna gynnas i bostadskön jämfört med folkbokförda utanför Sollentuna.

Istället för att ta ut utdelning från Sollentunahem ska dessa pengar återinvesteras och komma nya och befintliga hyresgäster till godo.

Det är viktigt att när kommunen bygger nytt så måste även infrastruktur i form av förskolor, skolor, idrottshallar, fritidsgårdar, cykelbanor, kollektivtrafik m.m. bli färdigt samtidigt med nybyggnationen.

Vid byggnation är det viktigt att naturområden och gröna stråk bevaras och finns kvar även för framtida generationer. Det är även viktigt att byggbar mark bevaras för framtida generationer att förvalta.

Edsbergs sportfält ska utvecklas som det område för sport, idrott och friluftsliv det är idag.

Vi är mycket tveksamma till planerna på en linbana i kommunen. Vi anser att kollektivtrafik ligger inom Stockholms Läns Landstings kompetens, inte kommunens. Detta gör även att investeringar och drift ska ligga på landstinget.

Vi ser positivt på att Häggviks handelsområde utvecklas och att det byggs bostäder i området. Vi anser även att man redan igår borde ha öppnat en södra uppgång för pendeltågen både i Häggvik och Helendelund.

God miljö med fungerande infrastruktur

Att kommunen arbetat fram en cykelplan är en god början till att nå målet att bli Sveriges bästa cykelkommun år 2025. Vi ser positivt på det arbete som kommunen har påbörjat för att förbättra trafiksituationen för cyklister.

Vi vill dock öka tempot i genomförandet av målen och åtgärderna i cykelplanen. Det är även viktigt att se cyklisterna som en egen trafikgrupp och inte som gångtrafikanter på hjul. En viktig del i detta är att utforma en infrastruktur som är värd namnet och som minst uppfyller uppsatta nationella och regionala krav för cykelinfrastruktur. Att göra cykling säkrare, enklare och mer välkomnande är en viktig kugge i att uppnå miljömålen.

Trafikinfrastrukturen består dock inte utav en trafikantgrupp utan av flera och det är viktigt att ha ett samlat grepp i allt från utformningen av trafiksignaler till genomfartsleder i kommunen. Vi ser med tillförsikt fram emot den rapport om kommunens trafiksignaler som kommer att framläggas under hösten efter en motion av Sollentunapartiet.

Vi vill även bygga och rusta upp fler lekplatser så att de blir tillgänglighetsanpassade. Alla barn ska ha rätt till en aktiv fritid med både kultur och motion.

Frestavägen ska behållas i sitt nuvarande läge både för att stoppa det miljonslöseri en flytt skulle innebära men även för att undvika den miljöpåverkan byggnationen av en ny väg skulle innebära. Detta gäller både ur ett lokalt och ur ett globalt perspektiv.

Vi vill även att den planerade vägen från Ribbings väg ner på sportfältet, om den ens byggs, omvandlas till en gång- respektive cykelväg. Detta för att uppmuntra gång- och cykeltrafik framför biltrafik och möjliggöra en bra utveckling av Sportfältet.

Utbildning, ungdomar och arbetsmarknad

Att fokusera på jobblinjen för våra ungdomar som inte har en meningsfull sysselsättning är viktigt. Även det förbyggande sociala arbetet i kommunen är viktigt och utgör möjlighet till idrotts- och andra fritidssysselsättningar i alla kommundelar.

Därför har Sollentunapartiet länge drivit frågan att fritidsgårdarna ska flyttas ut från skolan och lyda under Kultur- och fritidsnämnden. Vi tror att det är ett mycket bra sätt att höja kvaliteten på fritidsgårdarna. Det ska finnas minst en fritidsgård samt öppen verksamhet för 10 – 12-åringar i varje kommundel.

Vi anser även att Satelliten ska drivas av ungdomar för ungdomar. Det är även viktigt att alla ungdomar i Sollentuna får möjlighet att delta i aktiviteter oavsett inriktning. Idrottssatsningar får till exempel inte tränga ut andra satsningar inom exempelvis kulturområdet.

Sollentunapartiet anser att det är mycket angeläget att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Vi skulle bland annat vilja satsa på att eleverna får göra många fler studiebesök både på skolor inför gymnasievalet och inte minst ut på olika företag. Vi anser att det är viktigt att förse eleverna med än mer arbetsmarknadskunskap.

För att alla elever i Sollentunas skolor ska ha samma möjligheter att låna och läsa böcker är det viktigt att lagen om skolbibliotek på alla grundskolor följs.

Då en skolas lokalisering är viktig när elever väljer skola är det viktigt med god framförhållning vid planerade renoveringar och ombyggnationer av skolor. Gällande omlokaliseringar vid ombyggnationer bör dessa i första hand ske i närområdet. Detta för att underlätta för föräldrar och elever samt bidra till ett miljövänligt Sollentuna utan skapandet av onödiga transporter.

För att Sollentuna kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare vill vi att alla anställda i kommunen och de kommunala bolagen som så önskar ska ha rätt till heltid.

Då mycket av kommunens verksamhet upphandlas är det viktigt att kommunens tjänstemän och förtroendevalda är väl insatta i lagen om offentlig upphandling och övriga lagar som styr kommunens upphandlingar. Därför vill Sollentunapartiet satsa på att utbilda berörda tjänstemän och förtroendevalda inom detta område.

Sollentunapartiet vill satsa på att kommunen ska genomföra en studie för att kartlägga de ungdomar i åldern 16-24 år, som varken studerar eller arbetar samt finna modell och metoder för att nå denna målgrupp, som bedöms vara i stort behov av aktiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än unga utan funktionsnedsättning inom de flesta områden. Inom utbildning, arbetsmarknad och hälsa är skillnaderna särskilt stora.

Vi anser att den psykiska ohälsan bland kommunens barn- och ungdomar kartläggs så att de får möjlighet till anpassad utbildning och möjlighet att vara behövda ute på arbetsmarknaden.

Unga med funktionsnedsättning har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden i jämförelse med unga utan funktionsnedsättning. Arbetslösheten är större bland unga funktionsnedsatta och det är vanligare med långtidsarbetslöshet i gruppen. Vi anser att kommunen ska ge mer stöd och hjälp till unga personer med funktionshinder på deras väg ut i arbetslivet.

Barn med funktionshinder är inte delaktiga på lika villkor, utan utestängs ofta på grund av bristande tillgänglighet och dåligt bemötande. Kommunen ska se till att barn och ungdomar med funktionshinder blir mer delaktiga i befintliga kultur- och fritidsverksamheter.

Inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i idrottsundervisningar med andra elever. Innovationens styrka är att bortse från hinder och istället utarbeta möjligheter för att skapa ett samhälle där alla barn, ungdomar, vuxna blir inkluderade i aktiviteter som rör idrott och hälsa oavsett etnicitet, funktionsnedsättning eller kön.

Förebyggande insatser och omsorg

Sollentunapartiet har länge drivit frågan om närtrafik (vinkbussar) i alla kommundelar. Detta är en fråga som vi anser att kommunen borde driva mer intensivt mot landstinget.

Sollentunapartiet vill att det byggs ett äldreboende i Kärrdal där vi ser ett stort behov av detta. Något som verifierats av Edsbergs vårdcentral. Vi ser positivt på byggandet av en familjecentral i Edsberg.

Vi vill att det öppnas en seniorträff i Norrviken-Viby samt också i andra delar av kommunen där sådana saknas.

All hemtjänstpersonal och biståndshandläggare ska få demensutbildning och det är viktigt att antalet demensboenden i kommunen når upp till efterfrågan.

Rikt föreningsliv, rekreation och idrottsanläggningar

Vi vill utöka resurserna till Kulturskolan så att de som står i kö får plats. Vi vill även satsa på ett ökat antal lärare/ledare inom Kulturskolan. För oss är det viktigt att lika många kvinnliga som manliga konstnärer och musiker ska få ta plats i sammanhang som kommunen sponsrar.

Idrott och motion är viktigt både för unga och vuxna och därför är det viktigt att det finns möjlighet till olika idrottsutövningar i hela kommunen. Byggandet av idrottsanläggningar får dock inte äventyra andra satsningar inom fritids- och kulturområdet.

Utbildning i svenska för invandrare och integration

Kommunen ska satsa på att utföra Utbildning i svenska för invandrare mer flexibelt så att det går lättare att kombinera med praktik och jobb. Detta då arbetsplatsen är en viktig kugge i integrationen och att lära sig språket. Det är viktigt att matchningen mellan elev och företag blir rätt.

Kommunen ska undvika att akademikern och analfabeten hamnar i samma klass. Det är viktigt att utgå från den enskilda individens livssituation och kunskapsbas.

Mångfald och jämställdhet

Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela samhället. Alla ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. Integrationspolitiken ska utgå från allas lika värde oavsett härkomst, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Ingen grupp ska ställas åt sidan eller diskrimineras. Invandrare ska inte betraktas som ett homogent kollektiv. Samhället ska präglas av gemenskap och samhörighet.

För att underlätta integration behövs en bra introduktion för nyanlända. Genom introduktionen ska de nyanlända snabbt få ett arbete och bli delaktiga i samhället. Introduktionen ska vara individuell och utgå från den kompetens och de resurser den enskilde har. Introduktionen för nyanlända ska finnas tillgänglig på flera olika språk.

Sollentunapartiets prioriteringar

Sollentunapartiet vill extra tydligt lyfta fram:

  • Att Sollentuna utvecklas på ett grönt och hållbart sätt.
  • Att Sollentunas samtliga nämnder redovisar sina jämställdhetssatsningar inom respektive fält.
  • Att samtliga partier ges möjlighet att delta i det viktiga brottsförebyggande arbetet.
  • Att den psykiska ohälsan bland kommunens barn- och ungdomar är noggrant kartlagd så att de får möjlighet till anpassad utbildning och möjlighet att vara behövda ute på arbetsmarknaden.
  • Att fokusera på jobblinjen för dem av våra ungdomar som inte har en meningsfull sysselsättning.
  • Att Edsbergs sportfält, Väsjön torg, Väsjöbacken med omgivningar skall förbättras och utvecklas som en av Sollentunas kärnområden när det gäller natur, fritid, idrott och spontanidrott.
  • Att Sollentuna ska bli Sveriges cykelsäkraste kommun.
  • Att fler av kommunens unga ska ha råd att flytta hemifrån.