Interpellation rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet


Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet.

Bakgrund

När initialt samråd togs med de boende i Södersätra för att diskutera den nu aktuella utbyggnaden av Väsjöområdet, vilket primärt var drivet av behovet att lösa Vatten och Avloppsfi-ågan (pga den ökande miljöbelastningen) för det allt mer förtätade före detta sommarstugeområdet, angavs i samrådsförslag 1 formuleringen ”försiktig förtätning av området med bibehållen karaktär”.

Att detta samrådsförslag, som uppskattades av de boende, nu övergått till att bli en förtätning i storlek med ett nytt Edsberg (som för närvarande har 8 850 inv) inom Väsjöområdet (2800 bostäder, 6 – 8000 boende) uppfattas av flertal av de i området boende som synnerligen bedrägligt.

Till detta kommer att Allianspartierna nu föreslagit att merparten (!?) av investeringen skall bäras av fastighetsägarna i området som ”i och med utbyggnaden av området får höjda värden på sina fastigheter”.

Väsjö tomtägarförening överlät 1973 väghållningen i Södersätraområdet till kommunen i ett avtal för all framtid.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till dig i din egenskap av ordförande i Plan och Fastighetsutskottet och kommunalråd med ansvar för planfrågor:

Fråga 1:
– På vilken faktagrund baserar man påståendet om de höjda värdena på fastigheterna?

Statistiska fakta visar ju att en normalfastighet i området med tomt på ca 1600 m2 de senaste åren sålts för mellan 2,8 och 3,2 mkr, och efter en avstyckning dnnia ursprungliga tomt skulle betinga ett marknadsvärde av 2 X 1,8 rnkr – inklusive vägavgifi på 400 kkr. Det skulle m.a.o. som bäst innebära ett nollsummespel för fastighetsägarna, som då dessutom tvingas flytta från sina fastigheter.

Fråga 2:
– Vilket lagstöd åberopar man för ett uttag av gatukostnader i denna storleksordning (ca 400 kkr för en normalfastighet) när PBL statuerar ”skälig och rättvis grund” och motsvarande gatukostnader för ett mycket snarlikt, nyplanerat område i Täby kommun, Lövbrunna, kostar de boende ca 115 kkr för motsvarande tomtstorlek?

Fråga 3:
– Under planläggningsarbetet, vilken hänsyn är taget till vägöverlåtelseavtalet från 1973 mellan kommunen och Väsjö tomtägarförening, där det svart på vitt framgår att kommunen övertar ansvaret för väghållning inom föreningens område för all framtid?

Väsjö tomtägarförening avser bestrida detta kontraktsbrott, i händelse det begås, och hävdar att de har ett juridiskt vägledande HD-domslut från 1993 som stöder deras sak.

Fråga 4:
– Anser Du dig att moraliskt kunna försvara att man bryter ingångna avtal med hänvisning till PBL och förutom att riskera kommunens ”varumärke”, därmed också riskera att ställa en principiellt viktigt fråga om kommunens trovärdighet i avtalsfrågor på sin spets?

Frågan kommer av de boende att drivas i domstol, ytterst till EU-domstolen, om fullmäktige beslutar att bryta det ingångna avtalet. Detta kommer säkerligen att bli mycket uppmärksammat i ett flertal media och ta lång tid.

Sollentuna den 22 september 2010

Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet