Svar på Lennarts svar på interpellation om gatukostnader för Väsjöområdet


Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om gatukostnader för Väsjöområdet.

Ingwars svar på Lennarts svar

Fråga 1

Värdestegringen när det gäller fastigheter i Väsjöprojektet beror inte bara på förväntningsvärden av kommande avstyckningar utan är även generellt en direkt konsekvens av den allmänna prisuppgången, av Storstockholms expansion, det onaturligt låga ränteläget och den avskaffade fastighetsskatten.

Hur mycket har t.ex. fastigheterna runt Edsviken, eller i Stockholmsregionen i stort stigit de senaste åren?

Att fastighetspriser ”normalt sett blir högre”, eller ”med stor sannolikhet påverkas”  är knappast faktaunderbyggt underlag nog att utkräva fyrahundratusen kr av enskilda fastighetsägare. Påtvingade en avstyckning för att höja bidraget. Vilken garanti lämnar Sollentuna kommun för att inte marknaden påverkas negativt likt bostadsbubblan 1990, bolånekriser i omvärden eller liknande? Med tanke på att svenska bostadspriser i dagsläget är orimligt inflaterade, och prisutvecklingen varit onaturlig hög mest pga det ohållbart låga ränteläget och regeringens ”avskaffande” av fastighetsskatt är det nog t.o.m. ytterst sannolikt att prisutvecklingen inom ett antal år kommer att bli negativ. Kommer Sollentuna kommun påkläda sig någon form av förlustgaranti för att fastighetsägare som tvingats investera närmare en halv miljon kronor åt kommunen inte drabbas?

 I förslaget ligger att man vill stycka av folks fatigheter  så att en fastighet idag blir två i morgon. Då kan man fördubbla det gatukostnadsbidrag som tas ut av fastighetsägaren och tvinga fram en avstyckning. När fatsdighetsägarens hus står mitt på den sammanlagda tomten kommer detta att tvinga fram en rivning av det befintliga huset. Istället borde man i samråd med folk erbjuda de som vill att få sin tomt avstyckad – så att det inte pådyvlas uppifrån.

Fråga 2:

Det är bra om denna tvist lyfts upp på en nationell nivå för att få fastslaget vad ett gatukostnadsbidrag kan omfatta. I det här fallet vill kommunen ta ut medel för Frestavägen och vissa kajinstallationer. Dessa kostnader bör tas bort ur gatukostnaderna.

Gatukostnadsförslaget innehåller komponenter som uppenbart ligger utanför PBLs avsikt, och kommer givetvis att överklagas då det är ett uppenbart försök att vältra över kostnader på fastighetsägarna som dessa inte är betjänta av, såsom flytt av Frestavägen, brygganläggningar.

I många fall blir anläggningskostnaderna dyra på grund av omfattande markarbeten, behov av sprängning etc. Den nödvändiga kostnaden för sådana arbeten i Södersätra har inte kunnat uppskattas med någon precision före den geotekniska undersökningen utförts.

Detta till trots har budgetsiffror, som starkt ifrågasättas, presenterats som den kostnad som skall avkrävas fastighetsägarna. Inte heller har kostnadsberäkningarna kunnat presenteras för de som förväntas betala för det. Genom att i ett tidigt skede offentligt lägga fram ”budgetsummor” kan ju knappast en trovärdig entreprenadsupphandling senare genomföras,
Jag får ett intryck att kommunen försöker finansier va-utbyggnaden, med saltade räkningar för vägutbyggnaden.

Fråga 3 och 4:

Vilken hänsyn är taget till Vägöverlåtelseavtalet från 1973 mellan kommunen och Väsjö tomtägarförening, där det svart på vitt framgår att kommunen övertar ansvaret för väghållning inom föreningens område för all framtid?

Hittills har kommunen inte presenterat något  säkert omdöme om vägavtalet från 1973 mellan kommunen och  Väsjöns Villaägareförening utan endast  tolkningar av vad avtalet omfattar och reglerar.

Men vad som avtalats är faktiskt ”Väghållning”, inte ”Vägunderhåll”. Innebörden av detta är enligt väglagen från 1971 glasklart:

4 § Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg.
Dels i lagen från 1971 – även vidarebeslutat i  i SFS 1998:803 – VISA HANDLING

Varför skulle Väsjö Tomtägarförening betala kommunen för att överta väghållningen?
Har detta gjorts av övriga kommunmedborgare för vilka kommunen sköter väghållningen?

Det är angeläget om man får avtalet rättsligt prövat i domstol eller genom det rättsliga förfarande som ett överklagande innebär. Både  Tomtägareföreningen och jag har även varit i kontakt med Villaägarnas riksförbund om detta som kan drivas som ett principiellt ärende..

Varken Villaägarnas riksförbund eller Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) delar kommunens tolkning utan  anser att detta måste avgöras i domstol.

Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet