Svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen


Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen.

Interpellanten ställer följande frågor:

  • Anser du att det finns skäl att även detaljplaneområdet ska bli naturreservat?
  • Om så inte är fallet, var tycker du i så fall att gränsen går när man riskerar Törnskogsmossen, sjön Skuggan, tre utrotningshotade (rödlistade) arter, ett flertal signalarter och fridlysta arter?
  • Tror du att det kan vara olägligt/tjänstefel att besluta om en byggnation, som man på förhand vet, eller har blivit upplyst om, kan förstöra ett naturreservat?

Jag har följande svar på ovanstående frågeställningar:

Interpellanten hänvisar felaktigt till att Törnskogsmossen. Bebyggelsen planeras inte ske på mossen utan vid sidan av. Planeringen av HSB:s stora markområde har pågått under flera år. Området som ska bebyggas har minskat avsevärt i förhållande till de ursprungliga planerna just av hänsyn till den för Stockholmsområdet unika naturen.

Då det har funnits vissa frågetecken kring projektet har plan- och fastighetsutskottet valt att avvakta beslut till efter sommaren för att möjliggöra för fler att förmedla sina åsikter samt hitta svar på frågor. Nu återstår att ta ställning till materialet.

Min uppfattning är att etableringen kan bidra till att förbättra de naturvärden som finns på och vid Törnskogsmossen. Detta då restaurering av naturen inkluderas i projektet. Krav kommer i exploateringsavtal med HSB att säkra naturvärden t ex vattenföringen i mossarna. Jag är mån om att värna Törnskogens naturreservat och den blandningen av mossar och hällmarker som finns där. Samtidigt är jag angelägen om att fler ska få möjlighet att bo i vår fantastiska kommun och jag är övertygad om att vi kan genomföra en skonsam etablering av nya bostäder samtidigt som naturen och dess värden bevaras. 

Nej. Planeringen av områdes sker helt i enlighet med lagstiftningen.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lennart Gabrielsson (FP)
Ordförande i plan- och fastighetsutskottet