Kommunen planerar i blindo!


Detaljplan vid Väsjön fylld av frågetecken.
Tvisten med naturskyddsföreningen om strandskyddet är inte löst!  Markundersökningen av det miljöfarliga avfall som dumpats från Väsjötippen, rökeriet och tidigare avskrädesplats är inte helt genomförd. Hur blir det med muddringen av Väsjön? Var ska Väsjöbackens 100-tals skidåkare parkera när nuvarande parkering bebyggs? Hur ska anslutningsvägarna utformas? Dessutom är tvisten om Södersätras extrema gatukostnader, som delvis ska bekosta projektet, inte löst.

Kommunens samtliga andra partier håller nu på att driva igenom en detaljplan för området Väsjön Mellersta –väster om själva sjön. I mitten av april ska kommunfullmäktige avgöra ärendet trots att flera stora frågetecken återstår att räta ut. Just detta område kan även Sollentunapartiet tänka sig att bebygga om ovanstående frågetecken rätas ut på ett miljöriktigt sätt. Men först då.

Vi kräver en miljökonsekvensbeskrivning och en seriös planering före ett planbeslut så att man vet att marken inte är förorenad. Och hur blir det med strandskyddet?  Var kan en ny tillräcklig parkering etableras. Hur ska tillfarterna utformas? Samt att en rättvis finansiering finns!

Ett framsteg är att vägen över sportfältet undantagits från fastställelse. Men då är inte vägfrågan löst.

Nu kommer beslutet att leda till ett antal överklaganden som kommer att ta lång tid att processa. Man skulle vinna tid på en seriös och miljövänlig planering. Den här planen ska de boende leva i under många år och den påverkar även planeringen runt omkring.

Därför måste kommunens övriga partier besinna sig och göra som Sollentunapartiet och ett stort antal föreningar och sollentunabor kräver. Räta ut alla frågetecknen och efter detta göra en genomtänkt plan.

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet