Kör inte över Edsberg!


Gör inte Ribbings väg till genomfartsled.

Samtliga partier utom Sollentunapartiet tycker att det är riktigt att bebygga Edsbergs sportfält – helt eller delvis. Detta skulle slå sönder friden och parkidyllen och minska ner ytorna för sport och rekreation.

Alla dessa partier vill dessutom dra en bilväg rakt över fältet från den nya Väsjöstaden och ansluta den till Ribbings väg som skulle omvandlas till genomfartsled rakt genom Edsberg med tät trafik. Man beräknar, enligt kommunens egen trafikutredning sidan 32, att antalet bilar per dygn kommer att vara över 9 000 på södra delen av Ribbings väg när vägen öppnas 2015 och på sikt 14 000 per dygn. Jämförelsevis är det idag cirka 12 000 bilar på Sollentunavägen ett normaldygn vilket ofta leder till köer vid rusningstrafik.

Vid korsningen till Danderydsvägen kommer det att bli köbildningar vid rusningstid. Det kommer även att bli många bilar som korsar varandras färd vid infarten till Edsbergs centrum. I Edsberg finns det flera äldreboenden och många äldre rör sig ute i stadsdelen. Ribbings väg korsas av många gående skolbarn och äldre. Över 5 000 nya fordon kommer att öka bullret och de hälsovådliga partiklarna i Edsbergsluften. Redan idag är det svårt att hitta en p-plats i Edsbergs centrum.

Sollentunapartiet anser att det är viktigt att sportfältet lämnas helt orört. Och vi säger bestämt nej till kommunens planer på att dra tät genomfarttrafik rakt genom ett av kommunens tätaste bostadsområden helt i strid med modernt miljötänkande.

Måste man ha en ny trafikled från Väsjöstaden till Danderydsvägen går det att förlänga Bäckvägen genom skogen mellan sportfältet och Edsängen, öster om berget, och ansluta den till Danderydsvägen vid Malla Silverstolpes väg där man bygger en rondell. Från rondellen kan man bygga en väg till parkeringen söder om Edsbergsskolan för kunder till Edsbergs centrum. Det är inte helt bra men oerhört mycket bättre än en genomfartsväg rakt genom Edsberg.

Sollentunapartiet kommer att bjuda in till ett protestmöte mot genomfartstrafiken onsdagen den 8 juni kl 18.30 i Edsbergs Bibliotek vid Edsbergs Torg. Vi kommer att dela ut protestlistor vid mötet. Det gäller att visa alla politiker vad Edsbergsborna tycker om den föreslagna genomfartsleden.

Ingwar Åhman-Eklund