Synpunkter från Sollentunapartiet angående Översiktsplan för Sollentuna kommun. Svar på kommunens remiss


Det viktigaste med Översiktsplanen är att utveckla samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen på ett framtidsdugligt och miljömedvetet sätt.

På samma gång som det är viktigt att lösa dagens behov av bostäder, arbetsplatser, service och vägar måste kommunen spara resurser och mark så att det finns möjligheter för en framtida utveckling. Det måste finnas möjligheter att bygga även om några hundra år.

Nybyggnation bör i första hand ske i goda kollektivlägen och vid våra kommundels-centra. Detta för att kunna bevara fina naturområden och minska behoven av kostnader för uppbyggnad av ny samhällsstruktur.

En osäkerhet när det gäller översiktsplanen är kraven på sex järnvägsspår genom kommunen. Den passagen borde kunna gå att lösa med ny teknik och nya lösningar,
t ex att föra fjärrtågen genom kommunen ovanför befintliga spår i en slags tub eller med någon form av bullerskydd.

Vi måste även bevara värdefulla naturområden, som tex Järvafältet, Törnskogen och Tegelhagenskogen liksom vackra, omtyckta och fina närområden och unika platser, som t ex Edsbergs sportfält, Amerikaskogen, villastäderna, Edsbergsparken m.m

Trafikmiljön måste utformas så att den är trafiksäker, så att bullret dämpas och utan bilköer och med en hög medvetenhet om miljön.

Viktigaste planeringsärendena just nu är att göra hela Tegelhagenskogen till naturreservat, att bevara Edsbergs sportfält och inte bygga på den förorenade marken väster om Väsjön samt att utveckla Helenelund, bl a med en överdäckning av E4:an

Översiktsplanen känns på flera punkter oklar och luddig. Underlaget bör göras tydligare och språket mer lättförståeligt för medborgare som inte är vana vid planerarnas språk.

Läs mer