Interpellation angående Eriksbergsskolans framtida placering


Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden Thorwald Larsson, Folkpartiet, angående Eriksbergsskolans framtida placering

Det pågår just nu ett arbete i kommunen för alt bestämma var Kriksbergsskolan skall ligga i framtiden. De nuvarande skollokalerna i Eriksberg har varit och är väl till vissa delar nedslitna och i behov av en genomgripande renovering.
Den nuvarande placeringen har ansetts som otillfredsställande eftersom skolan är utsatt för buller och på sikt för ökande partikelmängder. Idag klarar byggnaden gränsvärdena för luftkvalitet men kring år 2020 beräknades tidigare dessa gränsvärden överskridas. Man  är säkert även ute efter ett effektivare markutnyttjande- kanske för kontor.
Därför fick kommunledningskontoret häromåret i uppgift att ta fram alternativa placeringar för skolan. Ett ärende som gått vidare till Trafik- och fastighetsnämnden.

Området vid Näckvägen tycks nu vara ett huvudalternativ för skolans placering. En placering som jag upplever som mycket olycklig ur miljö- och trafiksynpunkt. Vägen in är smal idag. En så stor skola försörjs ju med många transporter av mat och annat. Dessutom hämtar och lämnar föräldrar numera alltför ofta sina barn per bil. Trafiken skulle lätt bli kaotisk. Området är dessutom ett av de få kvarvarande grönområdena i grannskapet.

Jag föredrar den nuvarande placeringen efter en renovering eller om det är nödvändigt en om- eller nybyggnad. Då skulle man kunna pröva att kombinera skolan med någon annan lämplig verksamhet.

Bullret från tåget går att bygga bort på plats. Partikelmängderna från E-4:an kan åtgärdas på flera sätt. Dammet kan tydligen bindas med hjälp av kalciummagnesiumsacetat (CMA). En hastighetssänkning vore också en möjlig åtgärd. Förbifarten kommer ju också att till vissa delar minska trafikmängden.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag dig

Hur långt har renoveringen av den nuvarande skolbyggnaden kommit? Är den klar?

Var anser Du att skolan ska ligga i framtiden? Vid Näckvägen? I sitt nuvarande läge?
Eller på annan alternativ plats?

Hur ser du pä framtida trafik- och miljöproblem om skolan placeras vid Näckvägen?
Vilka åtgärder kan göras så att skolan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge?

Sollentuna måndag den 2 april 2012

Ingwar Åhman-Eklund,
Sollentunapartiet