Interpellation angående trafikfrågor i Edsberg och i den planerade Väsjöstaden


Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Plan och
exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna,
angående trafikfrågor i Edsberg och i den planerade Väsjöstaden

I Väsjöplaneringen presenteras ett antal planer för hur trafiken ska ordnas i området. Man föreslår omfattande byggnationer och nya vägdragningar som skulle komma att påverka områdets miljö och människornas vardag. Men varken miljökonsekvenserna eller kostnaderna för dessa vägprojekt finns tydligt redovisade.

I en insändare hösten 2011 befarade företrädare för alliansen att trafiken i bland annat Edsberg skulle drabbas av en trafikinfarkt om kommunen inte vidtog åtgärder mot detta.

På bilden visas en sträckad dragning av den planerade vägen rakt över sportfältet. 5 200 väljare har krävt en folkomröstning om sportfältets framtid och om denna väg.

Den planerade vägen över sportfältet skulle dra in trafik i Edsberg och göra Ribbings väg
till en genomfartsväg. Finns det någon miljökonsekvensbeskrivning om detta?

Frestavägens nya dragning är tänkt att passera alldeles norr om själva Väsjön. Hur mycket kommer de boende runt Frestavägen att få påverka vägens kommande utformning?

Med anledning av ovanstående frågar jag Dig, Thomas Ardenfors, i din egenskap av
ordförande i plan- och exploateringsutskottet följande:

  1. När presenteras den trafikutredning för Edsbergsområdet som skall belysa effekterna för Edsberg av utbyggnaderna i Väsjön och i själva Edsberg?
  2. Vad skulle det kosta att dra en bilväg över sportfältet och ansluta den till Ribbings väg?
  3. Hur skulle man bli tvungen att bygga om och förstärka Ribbings väg om den skulle få ökad trafik från sportfältet och till vilka kostnader?
  4. Finns det någon miljökonsekvensutredning framtagen som belyser miljöeffekterna om Ribbings väg blir genomfartsväg?
  5. Vad kommer det att kosta att flytta och räta ut Frestavägen enligt föreliggande planer? Vilken bredd kommer Frestavägen att ha vid Väsjöområdet? Kommer det att finnas plats för bussar och övrig trafik att mötas om det blir lika snörika vintrar i framtiden som vi haft vintern 2012-2013? Kommer de nya lägenheterna att ligga lika nära Frestavägen som de i nummer 26 – 38?
  6. På vilka sätt kommer de närboende runt Frestavägen att få påverka den planerade dragningen?
  7. Hur kommer trafiksituationen i Häggviksrondellerna att se ut när både Väsjöområdet, Häggviks strand och Förbifart Stockholm är färdigbyggda enligt dagens planer?
  8. Finns det planer på att bygga om korsningen Yxvägen – Danderydsvägen om trafiken där ökar bla på grund av trafik från Väsjöområdet?

Sollentuna den 20 mars 2013
Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet