Beslutet att exploatera svartpälsbiets boplats i Silverdal överklagas av Förbundet för Ekoparken. Kommunens skyhöga advokatkostnader utan laglig upphandling tas upp av SP i kommunfullmäktige


Kommunens majoritet, M,FP och KD drev på senaste kommunfullmäktigemötet igenom ett beslut om att anta detaljplanen för kvarteren Munderingen och Manskapet i Silverdal där svartpälsbiet har sin boning. Ett värdefullt naturområde som också är en viktig grönkorridor till nationalstadsparken!

Den förbindelsen betyder mycket för växt- och djurlivet i parken. Förbundet för Ekoparken kommer att fortsätta att driva frågan, dels via överklagande av den antagna detaljplanen, dels via samtal med Sollentuna kommun om naturreservatets omfattning. Förbundet anser sig ha ett mycket gott stöd i de förarbeten som gjordes inför lagen om nationalstadsparken och i den planering inom Sollentuna som före Silverdalexploateringen starkt framhävde Tegelhagsskogen och spridningsvägen till norra Ulriksdal (Kommunplan 1998).
Det känns bra att det fortfarande finns ett visst hopp om en omprövning.

Tidigare i höst avslöjade TV 4 Nyheterna att Sollentuna kommun köpt advokattjänster från advokatbyrån Mannheimer Swartling under de senaste fyra budgetåren för så mycket som nära 6 miljoner kronor utan att följa lagen om offentlig upphandling. Detta är anmärkningsvärt eftersom kommuner årligen inte får handla tjänster för mer än fastställd gräns om ca 285 tkr av en och samma leverantör utan att göra en riktig offentlig upphandling. Stora delar av arvodena har betalats ut för hjälp med att köra över kommuninvånare som överklagat beslut som ingår i Väsjöexploateringen. Vi har skrivit en interpellation (fråga) till Thomas Ardenfors om detta i kommunfullmäktige. Kom gärna dit och lyssna när frågan kommer upp.

Ingwar Åhman-Eklund