Interpellation om hur mycket mer trafik som kommer att alstras vid korsningen Ribbings väg/Danderydsvägen och korsningen Frestavägen/Danderydsvägen år 2030 jämfört med idag.


Interpellation från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande, Anna-Lena Johansson, om hur mycket mer trafik som kommer att alstras vid korsningen Ribbings väg/Danderydsvägen och korsningen Frestavägen/Danderydsvägen år 2030 jämfört med idag.

Den trafikanalys som gjordes år 2013 för Väsjöområdet och Edsberg verkar inte stämma. Ingenstans i den analysen räknas det med att man utökar Edsberg med 106 lägenheter vid Rösjö ängar, 8 punkthus i centrala Edsberg, 11 punkthus norr om Ribbings väg, och ett okänt antal hus vid Edsbergs entré. I trafikanalysen står det 0 lägenheter för Sportfältet men här beräknas det ju bli 850 lägenheter. Vad alla dessa lägenheter sammantaget kommer att alstra för trafik finns alltså inte med i trafikanalysen från 2013. Vi vill ha besked om hur många fler biltransporter som beräknas i hela Väsjö- och Edsbergsområdet på grund av utbyggnaden och vad det kommer att innebära i form av längden på köerna på Danderydsvägen i rusningstrafik. Det vore också intressant att få veta hur Häggviksrondellen och centrala Sollentuna kommer att påverkas.
Sollentuna den 21 april 2014

För Sollentunapartiet

Tommy Ström                    Ewa Hellström-Boström