Politisk inriktning 2016 för Sollentunapartiet


Den 11 juni var det dags för årets höjdpunkt i det politiska livet i Sollentuna. För denna dag var det dags för årets budgetfullmäktige.

Under mötet presenterade Sollentunapartiet sin politiska inriktning för år 2016 samt la en motion om sommarskola från årskurs sex. Den politiska inriktningen kan du läsa i sin helhet nedan eller ladda ner här. Motionen finns för nedladdning här.

Sammanträdet i sin helhet kan ses på kommunens webbsida. Vårt öppningsanförande börjar 77 minuter in i sändningen.

Politisk inriktning 2016

Sollentuna kommuns ekonomiska situation

Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går att göra satsningar utan att äventyra kommunens ekonomi. Detta gör att satsningarna som Sollentunapartiet vill genomföra under året ryms inom den föreslagna budgetramen från majoriteten. Därmed ställer vi oss bakom förslaget om en skattesats på 18,12 kronor.

Bostadsbyggande och samhällsutveckling

Kommunens kommunala bostadsbolag Sollentunahem är en viktig tillgång som ska förvaltas för alla kommuninvånares bästa. Sollentunahems överskott och kapital skall främst gynna befintliga och blivande hyresgäster. Detta genom investeringar/upprustningar i bostadsområdena i samråd med hyresgästerna samt till nyproduktion av billiga lägenheter i goda kollektivtrafikområden. Byggandet ska ske med hänsyn till närområdets karaktär och de närboende.

Istället för att ta ut utdelning från Sollentunahem ska dessa pengar återinvesteras och komma nya och befintliga hyresgäster till godo.

Det är viktigt att när kommunen bygger nytt så måste också infrastruktur i form av förskolor, skolor, idrottshallar, fritidsgårdar, cykelbanor och kollektivtrafik bli färdigt samtidigt med nybyggnationen.

Att grönområden och gröna stråk bevaras och finns kvar även för framtida generationer är viktigt. Att bevara och utveckla Edsbergs sportfält, Väsjön Mellersta och omkringliggande område är viktigt.

Vi är mycket tveksamma till planerna med en linbana med cirka 200 gondoler i kommunen. Primärt anser vi att kollektivtrafik ligger inom Stockholms Läns Landstings kompetens. Vi anser att projektets kostnader inte ska betalas av Sollentunas kommuninvånare.

God miljö med fungerande infrastruktur

Att kommunen arbetat fram en cykelplan är en god början till målet att bli Sveriges bästa cykelkommun år 2025. Än mer viktigt är dock att Sollentuna kommun blir Sveriges cykelsäkraste kommun och då betydligt tidigare än om elva år. Detta genom att skruva upp tempot i genomförandet av målen och åtgärderna i cykelplanen. Det är även viktigt att se cyklisterna som en egen trafikgrupp och inte som gångtrafikanter på hjul. En viktig del i detta är att utforma en infrastruktur som är värd namnet och som sämst uppfyller uppsatta nationella och regionala krav för cykelinfrastruktur.

Att göra cykling säkrare, enklare och mer välkomnande är även en viktig kugge i att uppnå miljömålen.

Trafikinfrastrukturen består dock inte utav en trafikantgrupp utan av flera och det är viktigt att ha ett samlat grepp i allt från utformningen av trafiksignaler till större vägar i kommunen.

Vi vill även bygga och rusta upp fler lekplatser så att de blir tillgänglighetsanpassade. Alla barn ska ha rätt till en aktiv fritid med både kultur och motion.
Frestavägen ska behållas i sitt nuvarande läge både för att stoppa det miljonslöseri en flytt skulle innebära men även för att undvika den miljöpåverkan byggnationen av en ny väg skulle innebära. Detta både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv.

Utbildning och arbetsmarknad

Sollentunapartiet delar majoritetens ambition och inriktning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Sollentunapartiet har länge drivit frågan att fritidsgårdarna ska flyttas ut från skolan och lyda under Kultur- och fritidsnämnden. Vi tror att det är ett mycket bra sätt att höja kvaliteten på fritidsgårdarna. Det ska finnas minst en fritidsgård samt öppen verksamhet för 10 – 12-åringar i varje kommundel.

Sollentunapartiet anser att det är mycket angeläget att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Detta är en viktig fråga. Vi ser fram emot att majoriteten konkretiserar hur de avser att utveckla vägledningen. Vi kommer att delta i detta arbete genom att bidra med innovationstankar och följa upp utvecklingen.

Vi skulle bland annat vilja satsa på att eleverna får göra många fler studiebesök både på skolor inför gymnasievalet och inte minst ut på olika företag. Vi anser att det är viktigt att förse eleverna med än mer arbetsmarknadskunskap. Tidigare satsades det mycket mer på yrkesorientering för eleverna.

För att alla elever i Sollentunas skolor ska samma möjligheter att låna och läsa böcker är det viktigt att lagen om skolbibliotek på alla grundskolor följs.

För att Sollentuna kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare vill vi att alla anställda i kommunen och de kommunala bolagen som så önskar ska ha rätt till heltid.

Då mycket av kommunens verksamhet upphandlas är det viktigt att kommunens tjänstemän och förtroendevalda är väl insätta i lagen om offentlig upphandling och övriga lagar som styr kommunens upphandlingar. Därför vill Sollentunapartiet satsa på att utbilda berörda tjänstemän och förtroendevalda inom detta område.

Förebyggande insatser och omsorg

Sollentunapartiet ställer sig bakom majoritetens inriktning på att påverka landstinget att behålla varmvattenbassängen på sjukhuset. Det är många invånare i Sollentuna som har haft stor nytta av den.

Vidare uppskattar vi också att majoriteten vill verka för närtrafik (vinkbussar) till alla kommundelar. Detta är någonting Sollentunapartiet drivit länge.

Sollentunapartiet vill bygga ett äldreboende i Kärrdal där vi ser ett stort behov av detta. Något som verifierats av Edsbergs vårdcentral. Vi ser positivt på byggandet av en familjecentral i Edsberg.

Vi vill införa en seniorträff i Norrviken-Viby samt i andra delar av kommunen där detta saknas.

Sollentunapartiet stödjer majoritets satsning på fler LSS- boenden i kommunen. Det är dock viktigt att gå från ord till handling i denna fråga.

Alla hemtjänstpersonal och biståndshandläggare ska få demensutbildning och det är viktigt att antalet demensboenden i kommunen når upp till efterfrågan.

Verksamhet med vårdhundar på kommunens äldreboenden ska finnas.

Rikt föreningsliv, rekreation och idrottsanläggningar

Vi tycker att det är underligt att man vill satsa på en ny dyr utomhusbassäng i närheten av den befintliga. Vi vill i stället bygga ut det smala soldäck som redan nu finns utanför simhallen. Görs detta betydligt större så att solstolar får plats så kommer inomhusbassängen användas mycket mer på sommaren.

Vi vill utöka resurserna till Kulturskolan så att de som står i kö får plats. Vi vill även satsa på ett ökat antal lärare/ledare inom Kulturskolan. För oss är det viktigt att lika många kvinnliga som manliga konstnärer och musiker ska få ta plats i sammanhang som kommunen sponsrar.

Idrott och motion är viktigt både för unga och vuxna och därför är det viktigt att det finns möjlighet till olika idrottsutövningar i hela kommunen. Byggandet av idrottsanläggningar får dock inte äventyra andra satsningar inom fritids- och kulturområdet.

Sollentunapartiets prioriteringar

Sollentunapartiet vill extra tydligt lyfta fram:

  • Att Sollentunas samtliga nämnder redovisar sina jämställdhetssatsningar inom respektive fält.
  • Att samtliga partier ges möjlighet att delta i det viktiga brottsförebyggande arbetet.
  • Att den psykiska ohälsan bland kommunens barn- och ungdomar kartläggs så att de får möjlighet till anpassad utbildning och möjlighet att vara behövda ute på arbetsmarknaden.
  • Att fokusera på jobblinjen för våra ungdomar som inte har en meningsfull sysselsättning. Det förebyggande arbetet kring sociala insatser är i vårt fokus.
  • Att Edsbergs sportfält, Väsjön Mellersta, Väsjöbacken. och omgivningar skall fortsättas och utvecklas som en av Sollentunas kärnområden när det gäller natur, fritid, idrott och spontanidrott.
  • Att Sollentuna ska bli Sveriges cykelsäkraste kommun.
  • Att fler av kommunens unga ska ha råd att flytta hemifrån.