Interpellation från Sollentunapartiet


Till torsdagens kommunfullmäktigemöte har Johnny Rönnberg (SP) ställt följande interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande.

Interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande om återställning av vägar efter vägarbeten

Att kommunens vägar är framkomliga och trafiksäkra kan ses som en självklarhet. Tyvärr är det inte självklart i Sollentuna. Som ett aktuellt exempel kan tas Västra Tureberg där gång- och cykelvägen som går genom området i nord-sydlig riktning ännu nästan tio månader efter avslutat schaktarbete fortfarande inte blivit helt återställd. Schaktgroparna har bara blivit uppfyllda med grovt singel och ej asfalterade.

Att ingen fullständig återställning har skett utgör inte bara en olägenhet utan utgör även ett framkomlighetsproblem. Exempelvis för personer med rullator eller som på andra sätt har svårigheter att gå. Med mörkret blir det även ett säkerhetsproblem då de oasfalterade ytorna inte är utmärkta och därmed svåra att upptäcka.

– Anser majoriteten att det ligger i linje med kommunens uttalade satsning på cykel att en central gång- och cykelväg är inte är återställd till ursprungligt skick tio månader efter avslutat arbete?
– Har kommunen någon plan, instruktion eller dylikt för att få entreprenörer att utföra sina arbeten på kommunala vägar så effektivt som möjligt för att minska avstängningstider och återställningstider? I så fall hur lyder denna och hur fungerar denna i praktiken.
– Hur arbetar kommunen med att säkerställa en god och säker framkomlighet på kommunens vägnät inklusive gång- och cykelvägar?

,