Interpellation angående trafiksituationen i Edsberg


Interpellation till Stadsbyggnadsnämndens ordförande angående trafiksituationen med anledning av antagande av detaljplanen för Kv. Esset 1–2 med fler i Edsberg

Nyligen antog Kommunstyrelsen detaljplanen för Kv. Esset 1–2 med fler i Edsberg. Planen innebar byggandet av ett flertal flerbostadshus i slänten mellan Ribbings väg och sportfältet samt bebyggelse på en parkeringsplats.

Sollentunapartiet ser inga problem med den föreslagna bebyggelsen och vi ser positivt på att Sollentunahem fått markanvisning för att bygga hyresrätter i området. Vi ställer oss dock frågande till hur kommunen tänkt sig att lösa trafiksituationen i området. Vi är även emot att det byggs en ny väg från Ribbings väg ner mot Sportfältet.

Trafiksituationen i området är redan idag ansträngd i rusningstid och enligt kommunens utredningar kommer situationen inte att förbättras. Fler bostäder innebär ökad trafik och denna trafik måste ta vägen någonstans.

Därmed ställer vi följande frågor:

  • Har kommunen genomfört någon analys över hur trafiken på Ribbings väg kommer påverkas om nämnda väg byggs?
  • Har kommunen genomfört någon analys över hur trafiken på Ribbings väg kommer påverkas av att fler flerbostadshus byggs i Kv. Esset 1–2?
  • Om det gjorts någon eller några analyser enligt ovan av vad kom denna/dessa fram till?

För Sollentunapartiet den 11 maj 2016
Johnny Rönnberg