Interpellation gällande Arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i rapport 2016:89


Interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson gällande
Arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i rapport 2016:89

I mars 2017 återrapporterade Kommunledningskontoret till Kommunstyrelsen uppdraget att se över kommunens trafiksignaler m.m (rapport 2016:89). Översynen tillkom efter en motion från Sollentunapartiet inlämnad 2015. Förutom en nulägesanalys finns det i rapporten även en åtgärdsanalys, ekonomisk påverkan samt förslag på en övergripande tidplan. Tidplanen som presenteras sträcker sig från år 2017 till år 2019.

Då många av de föreslagna åtgärderna bottnar i trafiksäkerhet och miljö är det viktigt att kommunen skyndsamt utför föreslagna åtgärder och även fortsätter att arbeta för en bättre trafik- och miljösituation i kommunen.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Vilka åtgärder har slutförts samt påbörjats?
  • När beräknas alla föreslagna åtgärder vara genomförda?
  • Finns det några åtgärder som du ser/vet inte kommer att utföras den kommande 3-årsperioden och i så fall varför?
  • Hur ser planerna ut för uppföljning för att se hur genomförda åtgärder påverkar trafiksituationen?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg