Interpellation gällande Återvinningsstationen vid Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen


Interpellation från Sollentunapartiet till kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes gällande
Återvinningsstationen vid Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen

Återvinningsstationen vid Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen i Tegelhagen är ett långdraget ärende. I kommunens handlingar i ärendet framgår att den befintliga stationen är både otillräcklig och trafikosäker. Att det behövs en ombyggnad och förbättring av återvinningsstationen råder det inga tvivel om och det är därför beklagligt att det trots att det finns lagakraftvunna planer inte har hänt något på flera år.

Samtidigt finns det även ett allt mer allmänt uttryckt missnöje med hur tömningen och städningen vid återvinningsstationerna sköts.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • När beräknas byggstarten ske för den planerade och beslutade nya återvinningsstationen vid Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen?
  • Vilka åtgärder har kommunen tagit för att tillse att situationen vid återvinningsstationen löses på bästa sätt både gällande trafiksäkerheten och tillgängligheten?
  • Anser du att diskussionen med FTI AB om aktuell återvinningsstationen sker och har skett på ett konstruktivt sätt och i så fall hur?
  • Hur arbetar kommunen med att förbättra miljön och minska nedskräpningen runt återvinningsstationerna i kommunen?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg