Interpellation gällande Trafiksäkerheten för cyklister


Interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson gällande Trafiksäkerheten för cyklister

Sollentuna kommun må vara årets cykelkommun men man kan fråga sig hur majoriteten ställer sig till trafiksäkerheten för cyklisterna? Kommunen gör mycket gott för cyklisterna men bilderna nedan visar bara några exempel på när kommunen i praktiken åsidosätter trafiksäkerheten för cyklister. Det räcker inte med ord, om vi vill får fler att cykla så måste kommunen aktivt arbeta för en trafiksäker miljö för trafikens oskyddade trafikanter.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Hur ser kommunens arbete ut gällande trafiksäkerheten för cyklister?
  • Vad gör kommunen praktiskt för att förbättra trafiksäkerheten för cyklister?
  • Anser du Moa Rasmusson (L), som ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden, att stenar mitt på vägen, enligt ovan, är en bra lösning på kommunens gång- och cykelvägar? Om inte, varför använder kommunen denna lösning?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg