Interpellation gällande kommunens arbete med att säkra upp cykelpassager


Interpellation från Sollentunapartiet till ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden gällande kommunens arbete med att säkra upp cykelpassager

Cykelpassage.I Sollentuna finns ett antal cykelpassager, som på bilderna nedan, där en gång- och cykelväg korsar en väg. Idag behövs inte dessa markeras på något speciellt sätt. Bara det faktum att det är en gång- och cykelväg som korsar en väg gör att Trafikförordningen, 3kap. 53 § gäller.

53 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras 1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Detta ökar säkerheten för korsande cyklister, rullstolsburna och fotgängare då det är förbjudet att blockera/parkera på eller nära en passage. Detta för att cyklister, rullstolsburna och fotgängare inte ska behöva gå mellan parkerade bilar som skymmer sikten när de tar sig över vägen.

Från och med den 15 oktober i år införs dock ny lagstiftning vilket kommer förändra situationen totalt. Från den dagen måste markering M16 (”sockerbitar”) finnas för att det ska klassas som en cykelpassage och fordon inte ska få stanna eller parkera. Med andra ord kommer det som idag är en cykelpassage på bilden inte längre vara detta. Detta kommer innebära en klar trafiksäkerhetsförsämring från gångare, rullstolsburna och cyklister.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Arbetar kommunen aktivt med trafiksäkerheten för cyklister, rullstolsburna och gångare genom att förse cykelpassager av denna typ med markering M16? Kommer detta arbete att hinna klart till den 15 oktober 2018?
  • Har kommunen något annat pågående eller planerat arbete för att säkra upp framkomligheten och trafiksäkerheten på passager av denna typ?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg