Interpellation gällande kommunens ersättning av nedtagna träd


Interpellation från Sollentunapartiet till ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden gällande kommunens ersättning av nedtagna träd

Sollentuna är en kommun med relativt mycket grönska och många träd. I centrala delar och även andra delar av kommunen ersätts denna grönska och träd av asfalt och betong. Detta behöver per automatik inte betyda något dåligt så länge man ser till att balansen grönska och bebyggelse finns kvar. I kommuns trädpolicy framgår det att om kommunen tar ner ett träd ska detta ersättas.

Bara i Fågelsångsparken har det tagits ner många träd och det betyder att ett antal nya träd ska planteras. I Stockholm finns en liknande trädpolicy vilket gjorde att det dåvarande Alliansstyret inför förra valet placerade ett stort antal träd intill motorvägen i södra Stockholm, enbart för att visa att man uppnått sitt egna satta mål. Dessa ”träd” är i själva verket mest att betrakta som pinnar och även om några överlever till att bli fullvuxna träd lär dess placering göra att få medborgare kommer ha någon glädje av dessa.

Det tar många år innan ett spröt nyplanterat träd får samma miljönytta och samhällsnytta som ett träd som stått i femtio, hundra eller trehundra år. Med andra ord är det lätt att säga att man ersätter ett nedtaget träd med två nya. Är dessa nya träd ”pinnträd” är dock ersättningen inte särskilt mycket att ha.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Sker det någon återkommande och skriftlig uppföljning av att kommunen följer sin egen trädpolicy?
  • Hur gammalt är ersättningsträdet i snitt som planteras?
  • Under dem senaste fem åren, hur många träd har avverkas och hur många ersättningsträd har planteras och på vilka platser har det sistnämnda planteras?

Vi nöjer oss med en skriftlig redovisning på den sista frågan så Trafik- och fastighetsnämndens ordförande slipper behöva nämna alla platser muntligt, bara detta dokument inkommit senast samtidigt med det skriftliga interpellationssvaret.

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg

,