Interpellation gällande förbättring av Märstastråket


Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande förbättring av Märstastråket

Tidigare hade Trafikverket planer på att förbättra Märstastråket på sträckan södra Sollentuna – Norrtull. Den tänkta utbyggnaden av stråket var inte perfekt (Hej svängfest!) men standaren skulle bli betydligt bättre än idag. Tyvärr togs projektet bort ur den nationella planen av förra regeringen. Den som är lagd åt det konspiratoriska hållet kan se en röd tråd när det gäller icke genomförda cykelsatsningar och den förra regeringen.

En uppgradering och förbättring av nämnda stråk är en viktig kugge i kommunens arbete med att bli Sveriges första kommun som inte tär på jordens resurser. Det skulle även hjälpa våra grannkommuner i deras miljöarbete. Framförallt skulle det ge många Sollentunabor en förbättrad resa till och från jobbet och andra aktiviteter.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Bedriver kommun något arbete mot staten/Trafikverket för att få nämnda utbyggnad till stånd, hur ser i sådana fall detta arbete ut?
  • Är delen av nämnda sträcka som ligger inom kommunen en prioriterad sträcka när det gäller kommunens arbete med att få fler att cykla och i så fall hur?
  • Finns det några planer i närtid på att den ombyggnation av gång- och cykelvägen längs Sollentunavägen som skett ska fortsätta söderut längs Märstastråket till kommungränsen?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg