Interpellation gällande arbetet med kommunens trafiksignaler


Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande arbetet med kommunens trafiksignaler

Kommunfullmäktige har bifallit Sollentunapartiets motion gällande att se över kommunens trafiksignaler och övergångsställen. Sollentunapartiet lyfte frågan då kommunens underhåll och skötsel av trafiksignalerna var eftersatt, något som ett enigt Kommunfullmäktige höll med om. Detta resulterade i en rapport över statusen på dito och att en handlingsplan antogs i Kommunfullmäktige.

Tiden har gått och en del har skett men mycket är oförändrat.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Hur fortskrider arbetet med åtgärder av trafiksignaler och övriga åtgärder enligt antagen plan?
  • När räknar kommunen med att man kommer åtgärdat alla åtgärder enligt beslutad plan?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg