Interpellation gällande Återställning av vägar efter vägarbeten


Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Återställning av vägar efter vägarbeten

Att kommunens vägar är framkomliga och trafiksäkra kan ses som en självklarhet. Tyvärr är det inte självklart i Sollentuna. Som ett aktuellt exempel kan tas cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Brunkebergsåsen där gång- och cykelvägen flera månader efter avslutat arbete fortfarande inte blivit helt återställd.

Att ingen fullständig återställning har skett utgör inte bara en olägenhet utan utgör även ett framkomlighetsproblem. Exempelvis för personer med rullator eller som på andra sätt har svårigheter att gå.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Anser du att det ligger i linje med kommunens uttalade satsning på cykel att en viktig gång- och cykelväg inte är återställd till ursprungligt skick månader efter avslutat arbete?
  • Har kommunen någon plan, instruktion eller dylikt för att få entreprenörer att utföra sina arbeten på kommunala vägar så effektivt som möjligt för att minska avstängningstider och återställningstider? I så fall hur lyder denna och hur fungerar denna i praktiken och hur följer man upp detta?
  • Hur arbetar kommunen med att säkerställa en god och säker framkomlighet på kommunens vägnät inklusive gång- och cykelvägar?

För Sollentunapartiet

Johnny Rönnberg