Interpellation gällande trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister


Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister

Alltfler väljer att avstå från att arbetspendla med bil eller kollektivtrafik och istället cykla eller gå. Förutom att detta minskar trängseln både på vägarna samt i kollektivtrafiken är det positivt både för den egna hälsan samt folkhälsan. Som cyklist och gångare är man dock väldigt utsatt som trafikant och olyckor där cyklister eller gångtrafikanter blivit påkörda av bilister förekommer. Detta beror både på brister hos visa bilister men även på brister i trafikmiljön.

Uppsatta hinder på GC-vägen, i många fall av kommunen, utgör även dessa en trafikfara likväl som den bristfälliga snöröjningen.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Vilka åtgärder anser du vara mest angeläget och mest prioriterat för att öka trafiksäkerheten för personer som cyklar och går?
  • Hur ser du att det fortsatta arbetet med att få fler unga att cykla och gå till/från skolan kan utvecklas?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg