Interpellation gällande avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna


Interpellation till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande
Avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna

Sollentuna kommun har som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Som en del av detta arbete har kommunen under flera år bland annat arbetat med att bredda befintliga gång- och cykelvägar samt anlagt nya cykelvägar längs exempelvis Norrvikenleden och Turebergsleden. Det har även kommit upp cykelpumpar vid järnvägsstationerna och det fanns planer på kommunens första offentliga cykelgarage vid Helenelunds station. Det senare har dock Trafikverket, även känt som bilverket, satt stopp för.

Utöver detta har även skyltningen förbättras och cykelkampanjer har skett. Under en kort period fungerande även trafiksignalen vid Pommernvägen som ”grön våg” och cyklister slapp stanna och trycka på knappen för att få trafiksignalen att växla från rött till grönt. Av någon anledning togs dock denna funktion bort.

Samtidigt som detta arbete med att förbättra för gång- och cykeltrafik bedrivs halkar kommunen efter på andra viktiga områden när det gäller att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Jag brukar sällan lyfta fram Danderyds kommun som ett föredöme när det gäller cykel, speciellt inte i en jämförelse med Sollentuna. På ett område ligger dock Danderyd långt före Sollentuna och det är när det gäller att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister, nämligen när det gäller cykelöverfarter.

I Danderyd finns det sedan många år ett flertal cykelöverfarter utmed kommunens tunga cykelstråk. Tydligt uppmärkta med vägmärke B6, upphöjning samt blåmålade fält. Förutom att öka framkomligheten ökar även trafiksäkerheten då utformningen av dessa cykelöverfarter gör att bilisterna måste anpassa hastigheten efter förhållandena. Detta leder till lägre hastigheter vilket är till gagn för både gångtrafikanter och cyklister. Även den upplevda tryggheten ökar när hastigheterna sänks.

I Sollentuna lyser dock cykelöverfarter med sin frånvaro trots att det finns ett antal korsningar där det skulle fungera bra och ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Att en kommun som går ut stort och brett med att man ska bli Sveriges bästa cykelkommun helt ignorerar en sådan trafiksäkerhetshöjande och framkomlighetshöjande åtgärd som cykelöverfarter är anmärkningsvärt. För det finns nog få satsningar som gör så mycket positivt för oskyddade trafikanter per satsad krona. Att den nya cykelvägen längs Norrvikenleden inte får cykelöverfarter är minst sagt en konstig prioritering och kommer leda till att något som är tänkt som en förbättring i praktiken kommer bli en försämring jämfört med dagens situation.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Hur ser du på att anlägga cykelöverfarter för att öka trafiksäkerheten i Sollentuna?
  • Finns det planer på att i närtid anlägga några cykelöverfarter och i så fall var och när?