Close

Aktuellt

Sture Petterssons svar på kommunens svar på

Motion av Sture Pettersson (SP) rörande nödvändigheten av att göra en jämförelse mellan ”behålla” och ”sälja” innan en fastighetsförsäljning genomförs Tänk att det skulle  att  ta mer än 4 år att få min motion besvarad. – Jag är förvånad !! Jag ville med motionen förklara att lönsamheten för AB Sollentunahem  […]

Read More

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport januari 2011

Den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har ansvar för två av de sju gymnasieskolorna i kommunen, Rudbeck och Silverdal. De övriga gymnasieskolorna är friskolor och därför har kommunen inte någon insyn i dem (vilket jag tycker är underligt). Nämnden har också ansvar för Kunskapsparken med Svenska för invandrare (SFI), gymnasiesärskolan […]

Read More

Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden – januari 2011

Jag  heter Sture Pettersson och är  ledamot av den nybildade Trafik- och fastighetsnämnden som ansvarar för kommunens fastighetsinnehav,  gatu- och vägunderhåll , parkskötsel , trafikfrågor och parkeringsövervakning.. Min ersättare heter Johnny Rönnberg. Vid nämndens  första sammanträde den 13 januari  fick vi två beslutsärenden vid sittande bord och sammanträdesprotokollet var redan […]

Read More

Angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad

Motion från Sollentunapartiet angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E4:an mellan Helenelund och Kista. Utvecklingen av samhällsservicen och detaljhandeln i Helenelunds centrala delar har varit mycket negativ under senare år. Helenelund, som tillhör Sollentuna kommun och vars invånare betalar lika mycket skatt som andra Sollentunabor lider […]

Read More

Budget 2011 för Sollentuna kommun

Sollentunapartiets förslag Kommunstyrelsen 10 november Ärende  5  Budget 2011 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2011. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande: att  budget 2011 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets ändringsyrkanden enligt följande: Samtliga nämnder Sollentuna kommun skall framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder kommer att […]

Read More

Svar på Lennarts svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen

Svar på Lennarts svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen Lennart säger att jag felaktigt hänvisar till Törnskogsmossen. Det är ju direkt pinsamt att Du inte vill förstå att randkärren / laggen […]

Read More

Svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen

Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen. Interpellanten ställer följande frågor: Anser du att det finns skäl att även detaljplaneområdet ska bli naturreservat? Om så inte är fallet, var tycker du […]

Read More