Motion angående driften av Ekbackaskolan


Motion från Sollentunapartiet angående erbjudande till Ekbackaskolans föräldrar att i någon form ta över driften av Ekbackaskolan

Den 17 februari i år beslöt Barn- och ungdomsnämndens majoritet att lägga ned Ekbackaskolan. Ett ärende som kommunfullmäktige borde tagit beslut om.

Ett mycket olyckligt beslut som totalt saknade förankring hos de närmast berörda. Det behövs en liten nära skola i Östra Viby. Det ger trygghet åt de små eleverna, bidrar till minskat bilåkande och ger liv och gemenskap i området. Det måste ha varit så kommunen tänkte när man inrättade skolan. Vi får inte trasa sönder en god samhällsstruktur för att få fram feltänkta kortsiktiga vinster – som ändå inte infrias.

Föräldrarna var helt emot beslutet och hade samlat in 350 namnunderskrifter mot nedläggningen. Vid nämndens möte hade 50 föräldrar samlats för att protestera mot beslutet, något som nämndens majoritet räknat med eftersom man i sin oro hyrt in en väktare.

Sollentunapartiet och den övriga oppositionen röstade emot nedläggningen och krävde att Ekbackaskolan skulle finnas kvar. Huvudskälet var att oppositionen inte såg att en nedläggning av Ekbackaskolan skulle leda till det resultat som majoriteten angivit som skäl till nedläggningen, nämligen att skolan Runan skulle få sin ekonomi i balans. Oppositionen trodde inte heller att elever från Ekbacka eller dess närområde skulle komma att välja Runan i en sådan utsträckning att det skulle leda till en positiv ekonomisk utveckling för Runan. Det behövs helt andra grepp för att förbättra Runans ekonomi.

Under det s.k samråd som föregick det olyckliga nedläggningsbeslutet har föräldrarna vid Ekbackaskolan engagerat sig hårt  för att får fram ett beslut som kunde rädda skolan. De upprättade en budget för Ekbackaskolan som visade att de skulle kunna driva skolan vidare med ett gott ekonomiskt resultat. Men det struntade Alliansen i eftersom de såg en nedläggning av Ekbackaskolan som det bästa sättet att rädda Runans ekonomi.

I den politiska överenskommelsen för mandatperioden 2006-2010 mellan Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Sollentuna kan man läsa följande: ”alla människor …. ska ha lika möjligheter …. att kunna förverkliga sina idéer om ett gott liv. Det är därför vi fäster så stor vikt vid valfrihet, jämställdhet, möjligheten att ta egna initiativ och fatta egna beslut. Vi ska inte fatta politiska beslut om sådant som varje kommuninvånare själv är fullt kapabel att avgöra.

Sollentuna är en kommun med många valmöjligheter inom förskoleverksamhet och skola – vi vill värna dessa valmöjligheter. Barn är olika och familjerna ska bestämma hur barnen ska tas om hand och vilken skola de ska gå i. Det ska finnas många olika alternativ inom barnomsorg och skola så att det finns en reell valfrihet för elever och föräldrar.”

Man skriver också i sin politiska plattform 2007 – 2010: ”Valfrihet är ett ledord för kommunens verksamhet. Så långt som det är möjligt skall medborgarna kunna välja den service som bäst passar varje persons eller familjs unika behov. Konkurrens mellan utförare stärker drivkrafterna för ökad effektivitet och kvalitet i tjänsterna men stärker också den enskildes valfrihet.”

I Svenska Dagbladet varnade moderaten Mats Gerdau från Nacka i vintras för att ”hämma en skolutveckling genom att lägga locket på för dem som har nya idéer för att förbättra och utveckla skolan”.

Beslutet om att lägga ned en skola som det finns föräldrar som är beredda att själva ta över och driva vidare strider ju helt mot den politik som Alliansen i Sollentuna sagt sig stå för. Alliansen lever inte upp till detta vallöfte när det gäller Ekbacka.

Sollentunapartiet är för valfrihet även i realiteten och anser att partier skall leva upp till sina vallöften. Därför vill Sollentunapartiet med den här motionen hjälpa Alliansen att leva upp till ett av de viktigaste målsättningarna i sin plattform för den här mandatperioden genom att föreslå att föräldrarna på Ekbackaskolan skall erbjudas möjligheten att ta över driften av Ekbackaskolan i någon form.

En komplikation är givetvis att det rättsliga läget avseende tidigare avknoppningar av skolor till personal gjort att skolinspektionen under förra året sade nej till alla ansökningar från friskolebolag och personalgrupper.

Men i detta fall rör det sig om en föräldragrupp. Vi är helt övertygade om att det går att lösa detta om bara den politiska viljan finns. Det finns ju även andra former för föräldradrift som kunde prövas tills det rättsliga läget löst sig på riksplanet. En vore en kollektiv lösning inom den sociala ekonomin – en form av drift som Alliansen också sagt sig vilja verka för.  Rösjöskolemodellen kan kanske vara en annan framkomlig väg. Kommunen får inleda överläggningar med föräldrarna och andra berörda om formerna för en föräldradrift av skolan och tidpunkten för detta.

I annat fall får kommunen nöja sig med att upphäva beslutet om nedläggning och avvakta med att lägga ut driften av skolan på föräldrarna tills det åter blir tillåtet att lägga ut skolor i alternativ drift.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunfullmäktige skall besluta

  • att   upphäva barn- och ungdomsnämndens beslut att lägga ned Ekbackaskolan, samt
  • att erbjuda föräldrarna på Ekbackaskolan att från och med höstterminen 2009, eller så snart detta är möjligt, i lämplig form ta över driften av Ekbackaskolan

Sollentuna den 25 mars 2009

För Sollentunapartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingwar Åhman-Eklund
Gruppledare