Budget 2011 för Sollentuna kommun


Sollentunapartiets förslag Kommunstyrelsen 10 november

Ärende  5  Budget 2011

Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2011.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

att  budget 2011 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets ändringsyrkanden enligt följande:

Samtliga nämnder

Sollentuna kommun skall framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder kommer att erhålla budgetförutsättningarna inför budgetarbetet 2012 i samband med att budgetdirektiven tas i kommunfullmäktige under mars månad 2011.

Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom uppbyggnad av    en aktiv omvärldsbevakning och genom en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar.

Samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska redovisa hur de arbetar med detta i kommunfullmäktige maj 2011.

Samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att minska segregationen i kommunen. Nämnderna ska under maj 2011, med konkreta förslag, redovisa för kommunfullmäktige hur de avser att arbeta med detta.

I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt.

Kommunen skall upprätta en integritetsplan i syfte att öka medborgarnas integritet i dessas kontakter med kommunen, bl a inom skola, äldreomsorg, socialtjänst, demokrati mm. När det gäller genomförande av nya verksamheter eller verksamhetsförändringar skall kommunen se till så att medborgarnas integritet inte försämras utan tvärtom förbättras.

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget för 2011.

Kommunstyrelsen

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheter till och former för marknadsföring av Stallbacken, Edsbergs slott, Edsbacka värdshus, Sollentunavallen  m.m. utifrån målsättningen att området skall vara en av Stor-Stockholms mest besökta platser för kultur, fritid och idrott under namnet Edsvik. Uppdraget skall redovisas till fullmäktige i maj 2011.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning av kommunens metoder och organisation för näringslivsstöd i syfte att åstadkomma fler företagsetableringar och arbetstillfällen. Uppdraget ska rapporteras till kommunfullmäktige i maj 2011.
 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2011 utreda förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat i Tegelhagen. I uppdraget ska även ingå att utreda förutsättningama för att delar av kv Manskapet och Mässen samt del av Helenelund 7:5 ska kunna ingå i detta naturreservat  (genom planändring, markbyte el. dyl ).
 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en UTVECKLINGSPLAN för det centrala Rotebro dvs centrumområdet samt centrala Rotsunda kring Edsån mm. Överläggningar skall tas upp med Upplands Väsby om utveckling av Väsbys mark vid kommungränsen.
  Förklaring: Möjligheterna att genom nya bostäder och ny service göra området trevligare och mer ”ombonat” skall ingå liksom en garanti att det finns möjlighet till utökad infartsparkering. Möjligheterna till att bygga bostäder utefter Edsån skall särskilt prövas samtidigt som man ser över hur man inom detta område kan förbättra miljön i och runt ån. Bullerproblemen ska ses över så att byggnationen i sig motverkar bullerstörningar.
 5. En planstudie bör göras för att förbereda och sedan marknadsföra en projektering av en överdäckning över E4 mellan Helenelunds station och Kistamässan i syfte att möjliggöra en utveckling av pendeltågsstationen till en regional knutpunkt – GATE NORD. Dessa åtgärder skall även kompletteras med åtgärder för att stimulera service och samhällsstruktur i det centrala Helenelund samt utöka infartsparkeringarna söderut. Kostnad 500 tkr.
 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Denna ska delrapporteras till kommun-fullmäktige i maj 2011.
 7. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande  nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare samt föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka ”den sociala ekonomin” i Sollentuna.
 8. Utbildning för alla politiker i kommunfullmäktige och nämnder i hur man kan      förverkliga barnkonventionen.  100 tkr till arvoden mm 
 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2011 genomföra minst ett rådslag i varje kommundel och att efter varje rådslag  skriftligt redovisa i kommunstyrelsen och på kommunens webbplats vad som tagits upp.
 10. Alla viktiga ärenden ska före beslut läggas ut på kommunens hemsida med en genomlysande faktapresentation och förses med  bloggmöjligheter  så att kommunens medborgare enkelt kan diskutera och debattera ärendena med varandra och med kommunens politiker och tjänstemän.  Funktionen ska fungera integrerat med kommunens nyinrättade kontaktcenter.       Medborgarna ska kunna prenumerera på ärendekategorier som man är intresserade av. Kostnad 1000 tkr.
 11. Planeringen för Väsjöområdet ses över.           
  Förslag till inriktning: Visionen skall vara att planera Väsjön som en  trädgårdsstad med lågenergibebyggelse. De gröna ytorna på Edsbergs sportfält och  intill Tennishallen bevaras obebyggda liksom parkeringen till Väsjöbacken. Den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och  Ribbings väg tas bort ur planeringen. Denna strävan efter en bättre planering leder givetvis till en förskjutning av projektet men också till minskade kostnader och radikalt minskade konflikter med invånarna.

  Detaljplanerna och trafikanslutningarna till och från Väsjöområdet revideras och kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en dragning av merparten av trafiken norrut till Norrortsleden norr om tunneln under Törnskogen. En anslutning ner till Malla Silverstolpes väg skall utredas liksom möjligheterna att ansluta Norr- och Södersättra till Täby kommuns va-nät genom ett avtal med denna kommun.

 12. 300 tkr avsätts i informationsbudgeten för lokal-TV,s sändningar.
 13. En ny tjänst inrättas för integrations- och demokratiarbete, främst på fältet. 500 tkr
 14. att uppdra åt Sollentunas representanter inom Attunda brandförsvars-   förbund att driva frågan om ett återställande av bemanningen på Sollentuna Brandstation till tidigare nivå, dvs 6 st dygnet runt. Kostnad 2 000 tkr.

Utökade kostnader 4 400 tkr.
I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för kommunstyrelsen.

Trafik- och fastighetsnämnden 

 1. 1 500 tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av  permanent utomhusscen och dansbana i Edsbergsparken eller på Stallbacken.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag, att, i samarbete med kultur-  och   fritidsnämnden, planera så att en sandstrand för bad kan anläggas vid Edsviken helst till sommaren 2011. Uppdraget ska redovisas i god tid före sommaren. Kostnad 500 tkr.
 3. Kommunstyrelsen ska i samråd med kultur- och fritidsnämnden upprätta en plan för en övergripande upprustning och renovering av idrottsplatser i kommunen inkl Sollentunavallen och sportfältet. Uppdraget ska redo-visas för kommunfullmäktige i maj 2011.Igångsättningspengar 300 tkr.
 4. En stor naturlekplats skall planeras som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. En placering i närheten av Stallbacken skall studeras. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i maj 2011. Kostnad 500 tkr.
 5. Kommunens insatser mot bullret måste fortsätta. Kommunansvariga måste beträffande bullerstörningar på marken och i luften agera kraftfullt gentemot ansvariga huvudmän samt samarbeta med berörda boende och när det gäller flygbullret med kommunansvariga i Upplands Väsby.

  Bullerplanken måste kompletteras i vissa delar av kommunen. Sänkt hastighet, 90 km, bör införas på hela sträckan av den del av E 4, som går genom Sollentuna. Det bör läggas tyst asfalt på vissa sträckor. Sänk hastigheten till 40 km på fler vägar (jmf Edsviksvägen), där det idag är 50 km (t ex Holmbodavägen). Kostnad 1 000 tkr.

 6.  Trafiksäkerhetsarbetet måste förbättras radikalt. Detta kräver ökade  medel. Kostnad 1 000 tkr.
 7. Kommunen måste arbeta kraftfullt för att en av- och påfart till E4 från  Viby – framförallt söderut –  förverkligas. Utökning 3 300 tkr på driften och en investering på 1 500 tkr.
  I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Trafik-    och fastighetsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden

 1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige senast i mars 2011.
 2. Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och  fritidsnämnden. Verksamheten läggs sedan ut på föreningsdrift, gärna ungdoms- föreningar med kulturinriktning.
 3. Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för 10-12-åringar, som annars står utan verksamhet, kan garanteras. Start till höstterminen 2011. Kostnad 4 000 tkr.
 4. Barn- och ungdomsnämndens former för dialog med medborgarna skall utvecklas. Det är ett politiskt ansvar att föra dialog med föräldrar och andra berörda om större förändringar vid planeringen  av förskole- och skollokaler.
 5. Kommunen skall vara positiv till etablering av föräldrastyrda skolor. Föräldragrupper skall erbjudas att överta förvaltningsansvaret vid avveckling   av kommunala skolor. 
 6. Åtgärder skall vidtagas för att säkerställa alla elevers möjligheter att delta i all undervisning ( t ex musik, sexualundervisning, gymnastik och simning) samt utflykter och skolavslutningar. Motsätter sig föräldrar detta skall den blivande lagstiftningen tillämpas så fort den införts. 
 7. Personalen skall utbildas på liknande sätt som i Stockholms stad så att den kan vidta åtgärder om elever utsätts för hedersrelaterat förtryck eller våld.
 8. En handlingsplan  för elevhälsovårdens arbete med våld i nära relationer, t ex     hedersrelaterat våld,  skall tas fram i samverkan med socialnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 9. Medel avsätts till extra insatser för att få bort mobbning som vi vet förekommer i Sollentunas skolor trots Olvéusprojektet. Även andra metoder mot mobbning ska prövas.  Kostnad 500 tkr.
 10. Medel till att anställa en medarbetare som arbetar med förståelse för varandras kulturer i skolor/förskolor/familjedaghem i Sollentuna Kostnad 500 tkr.
 11. Skolorna tillförs ett aktivitetsbidrag så att skolbarn kan ta del av flera    kulturaktiviteter. Kostnad 500 tkr.
 12. Uppdra åt nämnden att inventera att alla skolor, kommunala och enskilda, ger sina elever den lagstadgade simundervisning de har rätt till.
 13. Kommunens stöd till SUR- Sollentunas ungdomsråd  – förstärks genom att flera tjänstemän kopplas till projektet. Det bör även utredas, i samråd med SUR, om flera  förvaltningar bör dela på ansvaret för att stödja SUR eller om stöd-funktionen skall överföras till annan förvaltning. Man bör dessutom utreda om erfarenheterna från ungdomsprojektet i Strängnäs kan förbättra SURs och kommunens ungdomsarbete.
 14. Sollentunapartiet bifaller Alliansens generella höjning av skolpengen men yrkar att man under året ser över pengfördelningssystemet så att en form där medel till lokaler och pedagogik och administration särskiljs från varandra införs.

Ökade kostnader 5 500 tkr

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för barn- och ungdomsnämnden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler yrkesinriktade utbildningar kan etableras i Sollentuna. Uppdraget ska redovisas i maj 2011. Kostnad 500 tkr.
 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi där alla får möjligheter att fullfölja en gymnasial utbildning. Särskild vikt ska läggas vid att tillgodose behovet för dem som anlänt till Sverige i vuxen ålder. Återrapporteringen ska ske till kommunfullmäktige i  maj 2011.
 3. Kommunen skall, genom kontinuerlig kontakt med näringslivet, sträva efter att hjälpa ungdomar att få lärlingsplatser.

  Utökade kostnader  500 tkr

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Socialnämnden

 1. Socialnämnden får i uppdrag, att i samverkan med utbildnings- och arbets-marknadsnämnden, ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i maj 2011.
 2. Hedersrelaterat förtryck bekämpas enligt beslut i KF och med stöd av kommande lagstiftning på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. Socialnämndens arbete med detta ska redovisas för kommunfullmäktige i maj 2011.
 3. Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner.
 4. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett s.k.   ”Hedershus” i Sollentuna. Uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige  i maj 2011.
 5. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag  och blir ett eget anslagsområde.
 6. 300 tkr avsätts till utbildning av personal kring våld i nära relationer. 
 7. 200 tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning.
 8. Ökade resurser till skuldsanering – en och en halv tjänst 800 tkr.
 9. En tjänst inrättas för att arbeta med att göra nyinflyttade personer från andra   kulturer mer förtrogna med den svenska kulturen, att överbrygga motsättningar mellan olika kulturer samt att handlägga diskrimineringsfrågor och fungera som remissinstans för att försäkra att allas rättigheter i kommunen tas på allvar.   Kostnad 600 tkr

Utökade kostnader: 1 900 tkr     
I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för socialnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden

 1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att aktivt och i erforderlig takt planera och genomföra nybyggnation av olika sorters boende för äldre och personer med funktionsnedsättning för att täcka de faktiska och ökande behoven. Snabb utbyggnad av befintligt boende samt ersättning av utdömda lokaler är också nödvändigt. Ingen ska mot sin vilja behöva bo kvar hemma eller flytta till en annan kommun på grund av platsbrist. Behovet av lägenheter för äldres parboende måste tillgodoses.
  Hänsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att  välja bostadsort.
  Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i maj 2011 .
 2. Nya lokaler ska ha kök som följer alla regler, så att man kan laga mat i eget kök. Behovet av ombyggnad av befintliga kök bör undersökas, så att budgetmedel kan avsättas för ombyggnad.
 3. 800 tkr avsätts ytterligare för seniorträff i Viby-Norrviken. 
 4. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende.
  Uppdraget ska redovisas i kommunfullmäktige i maj 2011.
 5. 500 tkr avsätts ytterligare till aktivitetspengar i dagverksamheten. 
 6. Verksamheterna ska planeras så att den kommunala utföraren ansvarar för en så stor del av verksamheten att viktig kompetens inte försvinner ur kommunen.

Det ökade behovet av uppföljning, utvärdering och verksamhetskontroll i och   med införandet av LOV i hemtjänsten måste tillgodoses.

Utökade kostnader 1 300 tkr 

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011  för vård- och omsorgsnämnden.   

Kultur- och fritidsnämnden

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden  utreda möjligheter till och former för marknadsföring av Stallbacken, Edsbergs slott, Edsbacka värdshus, Sollentunavallen mm utifrån målsättningen att området skall vara en av Stor-Stockholms mest besökta platser för kultur, fritid och idrott. under namnet Edsvik  Uppdraget redovisas till fullmäktige i maj 2011. 
 2. Det är viktigt för medborgarna, men även för kommunen, att vårt föreningsliv har ett bra stöd från kommunen. Engagemanget och föreningarnas ekonomi är viktiga. Därför ska anslagen till aktivitetsbidrag inte minska utan istället öka. Vi vill anslå mer pengar till aktivitetsbidrag och annat stöd till föreningslivet. Den totala summan av föreningsbidragen måste ökas, så att ingen förening får mindre ersättning från kommunen än tidigare år.
  Därför avsätter vi 3 300 tkr.
 3. Tyvärr ökar bruket av dopingpreparat bland främst ungdomar. Om en förening vill testa några utvalda medlemmar får föreningen själv bekosta testet till en kostnad av 2.000 – 2.500 kr. per test. Därför bör det anslås medel för att subventionera testerna. Kostnad 300 tkr
 4. Öka stödet till studieförbunden. Kostnad 900 tkr
 5. Inrätta ett kulturstipendium för ungdom. Kostnad 50 tkr 
 6. Avsätt ytterligare medel för att öka platserna i Kulturskolan. Kostnad 500 tkr
 7. Inrätta ett stipendium till den idrottare i Sollentuna som gjort årets mest framgångsrika idrottsinsats. Kostnad 50 tkr

Utökning 5 100 tkr
I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för kultur- och fritidsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. att uppdra åt nämnden att ta fram en plan för bättre lokaliseringar av  kommunens återvinningsstationer på flera platser i kommunen så att befolkningsunderlaget per station inte blir så högt att det leder till att     kärlen blir överfyllda.

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för miljö- och  byggnadsnämnden

Exploateringsverksamheten

Planeringen för Väsjöområdet omarbetas. Vilket inte bara ska förbättra planering och miljö utan även leda till större besparingar.

Finansiering

 1. Skattesatsen fastställs för år 2011 till 18,20 kronor per skattekrona.
 2. Kommunstyrelsen medges att disponera 41,5 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov 2011.
 3. Sollentunapartiet deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen 2011-2012.

Övrigt

 1. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2010 beräknas uppgå till 24 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning samt får inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget.
 2. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2011 beräknas uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 16 miljoner kronor.

Sammanfattning

Sollentunapartiets förslag till budget för år 2011 innebär en total utökning av driftkostnaderna jämfört med majoriteten med 22 000 tkr och en ökad investering på 1 500 tkr.

Sollentunapartiets förslag till budget finansieras med en minskning av årets resultat med 22 000 tkr till 7 200 tkr och ett ianspråktagande av 1 500 tkr från kommunens kapital för investeringar.

Kommunstyrelsen

Onsdagen den 10 november 2010

Sollentunapartiet genom

Ingwar Åhman-Eklund     Janet Sibose
Ledamot                                    Ersättare