Sture Petterssons svar på kommunens svar på


Motion av Sture Pettersson (SP) rörande nödvändigheten av att göra en jämförelse mellan ”behålla” och ”sälja” innan en fastighetsförsäljning genomförs

Tänk att det skulle  att  ta mer än 4 år att få min motion besvarad. – Jag är förvånad !!

Jag ville med motionen förklara att lönsamheten för AB Sollentunahem  skulle försämras om man inte fattar  beslut om  försäljningar av lägenheter och fastigheter på företagsekonomiska grunder.

Med facit i handen ser man nu tydligt hur rent politiska beslut i sådana frågor försämrat AB Sollentunahems  ekonomi.

Under den senaste mandatperioden har 21 % av AB Sollentunahems lägenheter sålts, 1082  till nybildade Bostadsrättsföreningar  och 462 till andra fastighetsvärdar.

Bostadsrätterna  har sålts till priser c:a 30 % under  marknadsvärdet.

Eftersom AB Sollentunahem ägs av samtliga kommuninnevånare gemensamt strider det mot kommunallagens likabehandlingsprincip att just de hyresgäster som råkade bo i dessa lägenheter har fått en värdestegring av sin insats med i snitt 250.000:- vardera. Högsta vinsten vid  försäljning av en enskild lägenhet har varit  790.000:- kronor.

De till bostadsrättsföreningarna sålda fastigheterna har tidigare gett AB Sollentunahem  nettointäkter på flera miljoner om året.

Fastigheterna på norra Malmvägen , som gett Sollentunahem en nettointäkt på 10 miljoner om året,  såldes för 250 miljoner.

Att under den djupaste finanskrisen  sälja dessa fastigheter,  trots att  prisnivån på fastigheter var i botten,  förefaller mig som en desperat handling enbart  för att förverkliga de  politiska ambitionerna under mandatperioden.

De nya hyresrätterna som nu är under byggnation har så hög produktionskostnad att  de, trots  att alla nettoförsäljningslikvider tagits i anspråk,  inte kommer att generera några inkomster de 3 första åren. Hyresnivån för dessa nybyggda lägenheter är mer än 1.500:- kronor per kvm och år.

Trots AB Sollentunahems försämrade ekonomi beslöts vid budgetfullmäktige den 24 november 2010  att AB Sollentunahem skall erlägga aktieutdelning med 16 miljoner kronor till ägaren – kommunen . Dessutom måste 23% av detta belopp, 3.680.000:- kronor erläggas i vinstskatt till staten, en total kostnad på 19.680.000:- kronor.

Hyrorna är den enda intäkt som AB Sollentunahem har.

I AB Sollentunahems budget för 2011 beräknas hyresintäkterna till 502 miljoner kronor.

Det betyder att  4 % av hyran som hyresgästen betalar  går direkt tillbaka till kommunen – en extra kommunalskatt  för att få hyra en lägenhet i kommunens eget bostadsaktiebolag.

Jag blir förvånad om den nya majoriteten i kommunfullmäktige avslår min motion som helt grundar sig på företagsekonomiska grunder. Det borde vara en självklarhet för alla att om ett företag skall sälja en tillgång som gett en viss vinst så måste försäljningspriset vara så högt att avkastningen på  försäljningsbeloppet ger lika stor vinst annars minskar företagets intjäningsförmåga.

Om ägaren medvetet fattar beslut som minskar bolagets intjäningsförmåga bryter man mot aktiebolagslagens krav  att alla beslut skall vara till bolagets bästa.

Jag yrkar bifall till motionen.

Sture Pettersson
Sollentunapartiet