Close

Handlingar

Fullmäktige den 5 februari tog inte upp många saker av vikt. Ändå drog mötet ut på tiden i det oändliga. Ingen ville ge sig i diskussionen om Kombolägenheter, dvs. där två ungdomar går samman för att dela på en lägenhet. Vi tyckte majoriteten försökte göra en så pass enkel sak […]

Read More

Ärende 19 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal,Helenelund

Kommunstyrelsen onsdagen den 4 september 2013 Skriftlig reservation angående Ärende 19 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund Sollentunapartiet reserverar sig mot beslutet att anta denna detaljplan och därigenom exploatera värdefull naturmark. Vi kräver att planen skall återemitteras till en dialog med de […]

Read More

Yrkanden avseende ärende – Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna – integrationspolicy

Kommunfullmåktige onsdagen den 13 februari 2013 Yrkanden från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende – Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna – integrationspolicy Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Fullmäktige antar Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna – integrationspolicy, i enlighet med bilaga 1 till KLK,s tjänsteutlåtande 2013-01-10 Fullmäktige upphäver […]

Read More

Översiktsplan

Kommunstyrelsen onsdagen den 28 november 2012 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Ärende 16: Antagande av Översiktsplan för Sollentuna kommun Sollentunapartiet yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att förslaget till Översiktsplan för Sollentuna ändras och skrivs om i enlighet med följande förslag: Övergripande riktlinjer och synpunkter Det viktigaste med Översiktsplanen är […]

Read More

Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 5 – Budget 2013 revidering

Kommunstyrelsen onsdagen den 31 oktober 2012 Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att   godkänna föreliggande förslag till reviderad budget för år 2013 med följande ändringar att öka anslagen till föreningslivet  och studieförbunden med 3 Mkr att behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för […]

Read More

Yrkande ärende 17 ”Överföring av vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet SOLOM i bolagsform” vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2012

Yrkande: Ärendet återremitteras för att ett reellt samråd med pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet samt de fackliga organisationerna ska kunna genomföras: Kommunstyrelsen ska ge berörda kommunala organ i uppdrag: att genom en diskussion belysa hur den politiska organisationen skall klara att styra ett kommunalt Vårdbolag som kanske inte ens har sitt […]

Read More

Sollentunapartiets förslag till budget för Sollentuna kommun 2013

Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning för budgetåret Den viktigaste frågan i år för kommunens ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen. Bevarar man sportfältet och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande […]

Read More

Angående Sollentuna kommuns Årsredovisning 2011

Ingwar Åhman-Eklunds, Sollentunapartiet, anförande angående Sollentuna kommuns Årsredovisning 2011 i kommunfullmäktige onsdagen den 4 april 2012 Väsjöplaneringen är sammantaget den största ekonomiska satsning som kommen har de aktuella åren – såväl i fjol som i år och nästa år. Den planerade budgeten för projektet har spräckts – och det tycker vi […]

Read More

Sollentunapartiet vill göra en bra budget bättre

Ingwar Åhman-Eklunds inledningsanförande vid behandlingen i kommunfullmäktige av Sollentuna budget för år 2012 Vi i Sollentunapartiet är aldrig rädda för att säga ifrån – ibland mycket skarpt – när något annat eller några andra partier gör något som vi anser negativt för kommunen, demokratin , miljön eller något annat viktigt. […]

Read More

Budget 2012 för Sollentuna kommun

Sollentunapartiet gör en bra budget bättre Sollentunapartiets förslag Kommunstyrelsen 26 oktober 2011 Inledning Med  gott stöd av  kommunens goda ekonomi och en ovanligt hög skattekraft hos befolkningen har det varit lätt för majoriteten att göra en stark budget för Sollentuna 2012. Budgeten innehåller många bra satsningar och vi noterar naturligt […]

Read More