Ärende 19 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal,Helenelund


Kommunstyrelsen onsdagen den 4 september 2013
Skriftlig reservation angående
Ärende 19 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund

Sollentunapartiet reserverar sig mot beslutet att anta denna detaljplan och därigenom exploatera värdefull naturmark.

Vi kräver att planen skall återemitteras till en dialog med de närboende. Sollentunaborna har tidigare utlovats möjligheter att genom dialog och samråd påverka det kommande naturreservatets gränser. Vi tycker att majoriteten ska leva upp det och förverkliga detta löfte.

I den dialogen förordar Sollentunapartiet att planen omarbetas så att kvarteren Munderingen, Mörsaren och norra delen av Manskapet planläggs som natur istället för bostäder. Kvarteren Munderingen och norra delen av Manskapet skall sedan ingå i det framtida naturreservatet.

Det föreliggande exploateringsförslaget skulle försämra miljön på flera sätt. Det skulle minska och försvaga natursambandet mellan det planerade naturreservatet i Tegelhagen och nationalstadsparken. Det skulle leda till att den värdfulla tallvegetationen i kvarteret Munderingen skulle fällas. Det skulle försvåra försöken att rädda det hotade Svartpälsbiet från utrotning eftersom Svartpälsbiet har viktiga boplatser och födosökplatser inom kvarteret Munderingen.