Budget 2012 för Sollentuna kommun


Sollentunapartiet gör en bra budget bättre

Sollentunapartiets förslag
Kommunstyrelsen 26 oktober 2011

Inledning

Med  gott stöd av  kommunens goda ekonomi och en ovanligt hög skattekraft hos befolkningen har det varit lätt för majoriteten att göra en stark budget för Sollentuna 2012.

Budgeten innehåller många bra satsningar och vi noterar naturligt nog främst de satsningar som bygger på förslag som Sollentunapartiet fört fram under tidigare år.

Att utveckla den kommunala verksamheten genom att med hjälp av internationella kontakter ta reda på hur man göra i andra städer och kommuner i vår värld, men även i Sverige är något vi yrkat på tidigare –senast i fjolårets budgetförslag.

Vårt yrkande på att bygga en rekreationspark kring Edsviken, vid och runt Edsbergs slott och Stallbacken som vi fört fram under många år har vunnit total uppslutning under det goda namnet Edsvik.

Flera naturreservat som vi länge krävt håller på att förverkligas i både Tegelhagen och Rösjön.

Vi har under flera år krävt att kommunen måste sätta in resurser för att motverka den förtvining av social och kommersiell service som skett i Helenelund. Nu är detta på gång något som verkligen är högst angeläget. Vi ser fram emot att detta också leder till att vårt förslag om en överdäckning av E4,an  vid Kistamässan blir verklighet.
Det är bra att Alliansen sätter in resurser för att bekämpa buller från E4 och järnvägen  och hoppas att detta även kommer att omfatta buller från flyget.

Sollentunapartiet har under många år arbetat för ökade bidrag år föreningslivet och för social ekonomi. Nu gläder vi oss åt att dessa tankegångar delas av kommunens övriga partier även om vi vill ha ytterligare ökningar av föreningsbidragen.

Det är bra att det inrättas en tjänst inom budget- och skuldrådgivningen. Vi har under ett antal år kärvt en förstärkning på det området.

Aktivitetsstödet till föreningslivet höjs med en miljon. Det tycker vi är bra även om vi anser att det är otillräckligt. Vi har under alla år krävt mer pengar till föreningslivet som vi anser gör en värdefull insats i vår kommun. Ett verkligt prisvärt engagemang som gör Sollentuna mer levande. 

Viktiga frågor

Den viktigaste frågan även för kommunens ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen.
Bevarar man sportfältet och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande genomfartstrafik i Edsberg.

Vi hävdar att det skulle vara ekonomiskt vettigare på sikt att bygga mer i lägen där man inte behöver bygga upp ny infrastruktur som t ex i det centrala Rotebro.

En bra sådan miljö är det centrala Helenelund där alla transportvägar redan finns. Vi vill att vårt förslag om att överdäcka E4 genomförs eftersom det skulle föra Helenelund mycket närmare Kista, ge kommunen ett bra reklamläge och blåsa liv
i det centrala Helenelund.

När det gäller att få lägenheter producerade bör kommunen pröva att upphandla lösningar med träbaserade system. Nu kan man bygga flerbostadshus i flera våningar i trä på ett säkert sätt. Det går fortare och blir både billigare och vackrare än konventionella metoder.

Förbifart Stockholm bör däckas över och man bör då pröva att bygga verksamheter och lägenheter ovanpå dessa överdäckningar.

Möjligheten att överdäcka bör även prövas avseende stambanan i
Sollentuna Centrum

Kommunen måste äntligen se till att upprätta ett barnbokslut så att det säkerställs att kommunen lever upp till de krav som ställs i FN,s barnkonvention.

Integrationsfrågan måste drivas så att inte vissa grupper lever i ett socialt och ekonomiskt utarmat utanförskap men också så att alla individer garanteras rätten att själva forma sina liv utan gruppförtryck.

Ärende  x  Budget 2012 för Sollentuna kommun  

Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2012.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

att  budget 2012 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets ändringsyrkanden enligt följande:

Samtliga nämnder

Sollentuna kommun skall framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder kommer att erhålla budgetförutsättningarna inför budgetarbetet 2012 i samband med att budgetdirektiven tas i kommunfullmäktige under mars månad 2012.

Samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska redovisa hur de arbetar med detta i kommunfullmäktige maj 2012.

Samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att minska segregationen i kommunen. Nämnderna ska under maj 2012, med konkreta förslag, redovisa för kommunfullmäktige hur de avser att arbeta med detta.

I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt.

Kommunen skall upprätta en integritetsplan i syfte att öka medborgarnas integritet i dessas kontakter med kommunen, bl a inom skola, äldreomsorg, socialtjänst, demokrati mm. När det gäller genomförande av nya verksamheter eller verksamhetsförändringar skall kommunen se till så att medborgarnas integritet inte försämras utan tvärtom förbättras.

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget för 2012

Kommunstyrelsen

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en UTVECKLINGSPLAN för det centrala Rotebrodvs centrumområdet samt centrala Rotsunda kring Edsån mm. Överläggningar skall tas upp med Upplands Väsby om utveckling av Väsbys mark vid kommungränsen. Förklaring: Möjligheterna att genom nya bostäder och ny service göra området trevligare och mer ”ombonat” skall ingå liksom en garanti att det finns möjlighet till utökad infartsparkering. Möjligheterna till att bygga bostäder utefter Edsån skall särskilt prövas samtidigt som man ser över hur man inom detta område kan förbättra miljön i och runt ån. Bullerproblemen ska ses över så att byggnationen i sig motverkar bullerstörningar.
 2. En planstudie bör göras för att förbereda och sedan marknadsföra en projektering av en överdäckning över E4 mellan Helenelunds station och Kistamässan i syfte att möjliggöra en utveckling av pendeltågsstationen till en regional knutpunkt – GATE NORD.      
  Dessa åtgärder skall ses som en del av de åtgärder för att stimulera service och samhällsstruktur i det centrala Helenelund som igångsatts hösten 2011. 
 3. Utbildning för alla politiker i kommunfullmäktige och nämnder i hur man kan      förverkliga barnkonventionen.  100 tkr till arvoden mm 
 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året genomföra minst ett rådslag i varje kommundel och att efter varje rådslag  skriftligt redovisa i kommunstyrelsen och på kommunens webbplats vad som tagits upp.
 5. Alla viktiga ärenden ska före beslut läggas ut på kommunens hemsida med en genomlysande faktapresentation och förses med  bloggmöjligheter  så att kommunens medborgare enkelt kan diskutera och debattera ärendena med varandra och med kommunens politiker och tjänstemän.  Funktionen ska fungera integrerat med kommunens nyinrättade kontaktcenter.
  Medborgarna ska kunna prenumerera på ärendekategorier som man är intresserade av. Kostnad 1000 tkr
 6. Planeringen för Väsjöområdet ses över så att sportfältet lämnas orört och Ribbings    väg slipper genomfartstrafik. 
                        
        Förslag till inriktning: Visionen skall vara att planera Väsjön som en  trädgårdsstad med lågenergibebyggelse. De gröna ytorna på Edsbergs sportfält och  intill Tennishallen bevaras obebyggda liksom parkeringen till Väsjöbacken. Den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och  Ribbings väg tas bort ur planeringen. Denna strävan efter en bättre planering leder givetvis till en förskjutning av projektet men också till minskade kostnader och radikalt minskade konflikter med invånarna. Detaljplanerna och trafikanslutningarna till och från Väsjöområdet revideras och kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en dragning av merparten av trafiken norrut till Norrortsleden norr om tunneln under Törnskogen samt på Frestavägen. En anslutning ner till Malla Silverstolpes väg skall utredas liksom möjligheterna att ansluta Norr- och Södersättra till Täby kommuns va-nät genom ett avtal med denna kommun.
 7. 300 tkr avsätts i informationsbudgeten för lokal-TV,s sändningar.

En ny tjänst inrättas för integrations- och demokratiarbete, främst på fältet.  500 tkr
Kommunen skall verka för att ned- och uppfarten till Förbifart Stockholm däckas över och även utreda möjligheterna att bygga lokaler för verksamheter och bostäder ovanpå denna överdäckning.
Möjligheterna att överdäcka stambanan i Sollentuna centrum bör utredas.

Utökade kostnader 1 900 tkr.
 I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2012 för kommunstyrelsen.

 Trafik- och fastighetsnämnden 

 1. Vi tycker att det är bra att kommunen vill satsa på en utomhusscen men beklagar att man vill införskaffa en mobil. Därför  avsätts 1 500 tkr i investeringsbudgeten för byggnation av  permanent utomhusscen och dansbana i Edsbergsparken eller på Stallbacken.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag, att, i samarbete med kultur-  och   fritidsnämnden, planera så att en sandstrand för bad kan anläggas vid Edsviken. Helst till sommaren 2012. Uppdraget ska redovisas i god tid före sommaren. Kostnad 500 tkr
 3. En stor naturlekplats skall planeras som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. En placering i närheten av Stallbacken skall studeras. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i maj 2012. Kostnad 500 tkr
 4. Kommunens insatser mot bullret måste fortsätta. Därför hälsar vi Alliansens satsningar på detta med tillfredställelse
  Bullerplanken måste kompletteras i vissa delar av kommunen. Sänkt hastighet, 90 km, bör införas på hela sträckan av den del av E 4, som går genom Sollentuna. Det bör läggas tyst asfalt på vissa sträckor. Sänk hastigheten till 40 km på fler vägar (jmf Edsviksvägen), där det idag är 50 km (t ex Holmbodavägen). Kostnad 1 000 tkr
 5.  Kommunen måste arbeta kraftfullt för att en av- och påfart till E4 från  Viby –      framförallt söderut –  förverkligas.
 6. Kommunen  skall undersöka möjligheterna att påskynda och förbilliga  produktionen av lägenheter genom användning av träbaserade byggsystem.

       Utökning 1 000 tkr på driften och investeringar på 2 500 tkr
       I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2012 för
       Trafik-   och fastighetsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden

 1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige senast i mars 2012.
 2. Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och
   fritidsnämnden. Verksamheten läggs sedan ut på föreningsdrift, gärna ungdoms-     föreningar med kulturinriktning.
 3.  Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för 10-12-åringar, som annars står utan verksamhet, kan garanteras. Start till höstterminen 2012. Kostnad 4 000 tkr
 4. Barn- och ungdomsnämndens former för dialog med medborgarna skall utvecklas. Det är ett politiskt ansvar att föra dialog med föräldrar och andra berörda om större förändringar vid planeringen  av förskole- och skollokaler.
 5. Kommunen skall vara positiv till etablering av föräldrastyrda skolor. Föräldragrupper skall erbjudas att överta förvaltningsansvaret vid avveckling   av kommunala skolor.  
 6. Åtgärder skall vidtagas för att säkerställa alla elevers möjligheter att delta i all undervisning ( t ex musik, sexualundervisning, gymnastik och simning) samt utflykter och skolavslutningar. Motsätter sig föräldrar detta skall den blivande lagstiftningen tillämpas så fort den införts.
 7. Personalen skall utbildas på liknande sätt som i Stockholms stad så att den kan vidta åtgärder om elever utsätts för hedersrelaterat förtryck eller våld .
 8. En handlingsplan  för elevhälsovårdens arbete med våld i nära relationer, t ex     hedersrelaterat våld,  skall tas fram i samverkan med socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
 9. Medel avsätts till extra insatser för att få bort mobbning som vi vet förekommer i
   Sollentunas skolor trots Olvéusprojektet. Även andra metoder mot mobbning ska prövas.  Kostnad 500 tkr.
 10. Medel till att anställa en medarbetare som arbetar med förståelse för varandras
  kulturer i skolor/förskolor/familjedaghem i Sollentuna Kostnad 500 tkr
 11. 11.   Skolorna tillförs ett aktivitetsbidrag så att skolbarn kan ta del av flera    kulturaktiviteter. Kostnad 500 tkr
 12. Uppdra åt nämnden att inventera att alla skolor, kommunala och enskilda, ger sina elever den lagstadgade simundervisning de har rätt till.
 13. Kommunens stöd till SUR- Sollentunas ungdomsråd  – förstärks genom att flera tjänstemän kopplas till projektet. Det bör även utredas, i samråd med SUR, om flera  förvaltningar bör dela på ansvaret för att stödja SUR eller om stöd-funktionen skall överföras till annan förvaltning. Man bör dessutom utreda om erfarenheterna från ungdomsprojektet i Strängnäs kan förbättra SURs och kommunens ungdomsarbete.
 14.  Sollentunapartiet bifaller Alliansens generella höjning av skolpengen men yrkar att man under året ser över pengfördelningssystemet så att en form där medel till lokaler och pedagogik och administration särskiljs från varandra införs.

Ökade kostnader 5 500 tkr

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2012 för barn- och ungdomsnämnden .

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall avsätta 15 000 kr extra per  lärare på Rudbecksskolan för personlig vidareutbildning i sitt/sina ämnen. Som det är nu räcker inte pengarna till för fortbildning och en hel del lärare får nej för de kurser de vill gå. Med cirka 150 lärare blir det 2.225.000 kr.  Två tjänster  som studie- och yrkesvägledare återbesätts inte. 10 studie- och yrkesvägledare kommer att vara alldeles för mycket nu när det nya gymnasiet GY11 genomförs.
        Nettokostnad för dessa förändringar 850 tkr
 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi där alla får möjligheter att fullfölja en gymnasial utbildning. Särskild vikt ska läggas vid att tillgodose behovet för dem som anlänt till Sverige i vuxen ålder. Återrapporteringen ska ske till kommunfullmäktige i  maj 2012.
 3. Kommunen skall, genom kontinuerlig kontakt med näringslivet, sträva efter att hjälpa ungdomar att få lärlingsplatser.

      Utökade kostnader  850 tkr

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2012 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Socialnämnden

 1. Socialnämnden får i uppdrag, att i samverkan med utbildnings- och arbets-marknadsnämnden, ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i maj 2012.
 2. Hedersrelaterat förtryck bekämpas enligt beslut i KF och med stöd av kommande lagstiftning på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. Socialnämndens arbete med detta ska redovisas för kommunfullmäktige i maj 2012.
 3. Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner.
 4. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett s.k.   ”Hedershus” i Sollentuna. Uppdraget skall redovisas för kommunfullmäktige  i maj 2012.
 5.  300 tkr avsätts till utbildning av personal kring våld i nära relationer.
 6. En tjänst inrättas för att arbeta med att göra nyinflyttade personer från andra   kulturer mer förtrogna med den svenska kulturen, att överbrygga motsättningar mellan olika kulturer samt att handlägga diskrimineringsfrågor och fungera som remissinstans för att försäkra att allas rättigheter i kommunen tas på allvar.   Kostnad 600 tkr

Utökade kostnader: 900 tkr    
           I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2012 för socialnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden

 1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att aktivt och i erforderlig takt fortsätta att
   planera och genomföra nybyggnation av olika sorters boende för äldre och personer med funktionsnedsättning för att täcka de faktiska behoven.
      
  Behovet av lägenheter för äldres parboende måste tillgodoses.  
  Uppdraget ska redovisas till Kommunfullmäktige i maj 2012 .
 2. Nya lokaler ska ha kök som följer alla regler, så att man kan laga mat i eget kök.
  Behovet av ombyggnad av befintliga kök bör bevakas, så att budgetmedel kan avsättas.
 3. Det ökande behovet av uppföljning, utvärdering och verksamhetskontroll på grund av införandet av LOV inom vissa verksamhetsområden måste tillgodoses.
 4. SOLOM måste få tillräckligt många uppdrag, så att viktig kompetens behålls och ökas
   inom alla nödvändiga kunskapsområden.
 5. På grund av att det numera är sämre kommunikation med buss mellan Rotebro och Viby och delar av Norrviken är det ännu angelägnare med en seniorträff i Norrviken- Viby.
            800 tkr avsätts ytterligare för seniorträff i Norrviken -Viby.
 6. En kvalitetshöjande åtgärd är att förstärka rehabteamet med en logopedbefattning.
  En del äldre personer som drabbats av stroke behöver hjälp med att kunna kommunicera och har ibland också svårigheter att äta. Insatser  från en logoped är därför nödvändiga och till stor hjälp även för personalens kontakt med och insatser för de boende.
  300 tkr avsätts ytterligare för logopedbefattning i rehabteamet.
   
   Utökade kostnader 1 100 tkr
   I övrigt bifalls Kommunstyrelsens förslag till budget 2012 för Vård- och omsorgs-
  nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden

 1. Det är viktigt för medborgarna, men även för kommunen, att vårt föreningsliv har ett bra stöd från kommunen. Engagemanget och föreningarnas ekonomi är viktiga. Därför ska anslagen till aktivitetsbidrag  öka. Vi vill anslå mer pengar till aktivitetsbidrag och annat stöd till föreningslivet än Alliansen. Därför avsätter vi 2 300 tkr.
 2. Tyvärr ökar bruket av dopingpreparat bland främst ungdomar. Om en  förening vill testa några utvalda medlemmar får föreningen själv bekosta testet till en kostnad av 2.000 – 2.500 kr. per test. Därför bör det anslås medel  för att subventionera testerna. Kostnad 300 tkr
 3.  Öka stödet till studieförbunden. Kostnad 900 tkr
 4. Inrätta ett kulturstipendium för ungdom. Kostnad 50 tkr
 5. Avsätt ytterligare medel för att öka platserna i Kulturskolan. Kostnad 500 tkr
 6. Inrätta ett stipendium till den idrottare i Sollentuna som gjort årets mest
  framgångsrika idrottsinsats . Kostnad 50 tkr

Utökning 4 100 tkr

I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för kultur- och fritidsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. att uppdra åt nämnden att ta fram en plan för bättre lokaliseringar av  kommunens återvinningsstationer på flera platser i kommunen så att befolkningsunderlaget per station inte blir så högt att det leder till att kärlen blir överfyllda.

 I övrigt bifalls kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för miljö- och                      byggnadsnämnden

Exploateringsverksamheten

Planeringen för Väsjöområdet omarbetas. Vilket inte bara ska förbättra planering och miljö utan även leda till större besparingar.

Finansiering

 1. Skattesatsen fastställs för år 2012 till oförändrat 18,20 kronor per skattekrona .
 2. Kommunstyrelsen medges att disponera 24,35 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov 2012.                                                                                Sollentunapartiet satsar 15,350 mkr mera än Alliansen på ökad drift i denna budget
  samt höjer kostnaden för investeringar med 2,5 mkr. Omplaneringen av Väsjö-området och utvecklingsplanen för Rotebro m.m ger även de ekonomiska konsekvenser. Men dessa är omöjliga att förutse i dagsläget.
 3. Sollentunapartiet deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen 2012-2013.

För Sollentunapartiet i kommunstyrelsen

Ingwar Åhman-Eklund       Janet Sibose

,