Sollentunapartiets förslag till budget för Sollentuna kommun 2013


Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning för budgetåret

Den viktigaste frågan i år för kommunens ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen. Bevarar man sportfältet och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande genomfartstrafik i Edsberg. Kommunstyrelsen bör planera om hela projektet utifrån dessa principer. Det skulle förbättra miljön, sänka kostnaderna och hälsas med tillfredställelse av invånarna. I höst kommer vårt parti samla namn för en folkomröstning i frågan.

Vi hävdar att det skulle vara ekonomiskt vettigare på sikt att bygga mer i lägen där man inte behöver bygga upp ny infrastruktur som t ex i det centrala Rotebro och föreslår att man gör en utvecklingsplan för det centrala Rotebro.

En annan bra sådan miljö är det centrala Helenelund där alla transportvägar redan finns. Vi vill att vårt förslag om att överdäcka E4 utreds eftersom det skulle föra Helenelund mycket närmare Kista, ge kommunen ett bra reklamläge och blåsa liv i det centrala Helenelund. När det gäller att få lägenheter producerade bör kommunen utreda upphandlingar av lösningar med träbaserade system. Nu kan man bygga flerbostadshus i flera våningar i trä på ett säkert sätt. Det går fortare och blir både billigare och vackrare än konventionella metoder.

En överdäckning av förbifart Stockholm bör utredas och man bör då pröva att bygga verksamheter och lägenheter ovanpå dessa överdäckningar. Möjligheten att överdäcka bör även prövas avseende utbyggnaden av stambanan i Sollentuna Centrum.

Kommunen måste äntligen se till att upprätta ett barnbokslut så att det säkerställs att kommunen lever upp till de krav som ställs i FN,s barnkonvention. Integrationsfrågan måste drivas så att inte vissa grupper lever i ett socialt och ekonomiskt utarmat utanförskap men också så att alla individer garanteras rätten att själva forma sina liv utan gruppförtryck.

Ledningsfunktionerna inom vård- och omsorg skall ses över för att säkerställa kompetens och en säker styrning av ekonomin och de olika verksamheterna. Samtliga förskolor skall vara lokaliserade till områden som är så socialt stabila och integrerade att alla grupper i samhället vill placera sina barn i dem. Segregerade förskolor motverkar integration.

Kommunstyrelsen – Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet

 • upprätta en integritetsplan i syfte att öka medborgarnas integritet i dessas kontakter med kommunen, bl a inom skola, äldreomsorg, socialtjänst, demokrati m m. När det gäller genomförande av nya verksamheter eller verksamhetsförändringar skall kommunen se till så att medborgarnas integritet inte försämras utan tvärtom förbättra
 • I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska kommunstyrelsen och varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barn-bokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt. Utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän i förverkligande av barnkonventionen. Kostnad:100 tkr.
 • Uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att till full bemanning på Sollentuna Brandstation Attunda Brandkår har en anmärkningsvärt låg bemanningsnivå, 1+4 på brandstationen i Sollentuna jämfört med vad Storstockholms Brandförsvar har på sina brandstationer, 1+6. Med en bemanning på minst 1+6 rycker både släckbil och stegbil ut till olycksplatsen och rökdykning och annan livräddning kan starta omgående. En lägre bemanning ger också arbetsmiljömässiga problem.
 • En kvalificerad analys tas fram för att ta reda på vad som bör göras för att få ett effektivt integrations- och demokratiarbete som ger konkreta resultat. Anslag 700 tkr
 • Lokal TV,s anslag förstärks med 300 tkr.

Totalt förstärker Sollentunapartiet kommunstyrelsens budget med 1,1 Mkr

Trafik- och fastighetsnämnden – Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet

 • Sollentunapartiet har tagit fram ett tekniskt och geografiskt underlag för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom den kostnadsram som Alliansen tagit beslut om. Det överlämnas till nämnden för beräkning av kostnader och tekniska bedömningar.
 • att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utreda möjligheterna att etablera en sandstrand för bad vid Edsviken. Helst till sommaren 2013 Kostnad 500 tkr
 • Utreda möjligheterna att bygga en stor naturlekplats som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. En placering i närheten av Stallbacken skall studeras Kostnad 1 Mkr.
 • Utreda om underhållet och skötseln av våra skollokaler är tillräckligt gott för att trygga en bra undervisning och motverka kapitalförstöring och sedan återkomma med anslagsbegäran.
 • Påskynda och förbilliga produktionen av nya skolor och andra institutioner genom att genom användning av träbaserade byggsystem. Vid en eventuell nybyggnad av Eriksbergsskolan bör man pröva att bygga i trä

Totalt förstärker Sollentunapartiet Trafik- och fastighetsnämndens budget med 1,5 Mkr

Barn- och ungdomsnämnden – Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet

 • Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen men även med avseende hälso- återvinnings- och säkerhetsfrågor. Framförallt måste projektet ses över och till avgörande delar omprövas utifrån integritets- och säkerhetsaspekter Google Apps skall inte användas för elevernas personuppgifter. Det har ju ifrågasatts om den verksamhet som skett överhuvudtaget är laglig. Dras takten i projektet ner så kommer det givetvis att få ekonomiska effekter. Å andra sidan är säkert mycket tyvärr redan bundet i avtal.. Detta kommer totalt att ge en besparing på ett antal miljoner men då det kräver en mycket omfattande utredning för att komma nära ett sant utfall nöjer vi oss med att konstatera detta.
 • Åtgärder skall vidtagas för att säkerställa alla elevers möjligheter att delta i all undervisning ( t ex musik, sexualundervisning, gymnastik och simning) samt utflykter och skolavslutningar. Motsätter sig föräldrar detta skall den blivande lagstiftningen tillämpas så fort den införts.
 • Utreda hur man främjar föräldradrivna och kooperativa skolor och förskolor.
 • Se över storleken på barngrupperna för att se om de behöver minskas av sociala, arbetsmiljömässiga eller pedagogiska skäl.

Totalt innebär Sollentunapartiets satsningar en förstärkning av Barn- och ungdomsnämnden budget som visar sig om man drar ner på takten inom IKT satsningen – men siffermässigt visas här ett 0-resultat. Vidtar man väl en neddragning så kommer besparingarna att visa sig konkret.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet

 • Uppdra åt nämnden att ta fram en strategi där alla får möjligheter att fullfölja en gymnasial utbildning. Särskild vikt ska läggas vid att tillgodose behovet för dem som anlänt till Sverige i vuxen ålder.
 • Nämnden skall avsätta medel till lärare på Rudbecksskolan för personlig vidareutbildning i de ämnen som de undervisar i. – Kostnad 850 tkr
 • Ökad idrottsundervisning Kostnad 500 tkr
 • Startanslag för Frejas Kök som socialt företag och för kök i Edsberg Kostnad 1 mkr
 • Genom kontinuerlig kontakt med näringslivet, sträva efter att hjälpa ungdomar att få lärlingsplatser
 • Utreda möjligheterna att brett erbjuda elever som inte är motiverade till följa teoretiska linjer att få en yrkesinriktad utbildning för att senare i livet kunna läsa in de teoretiska ämnena på Komvux.

Totalt förstärker Sollentunapartiet nämndens Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden budget med 2 350 tkr.

Socialnämnden – Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet

 • Utreda hur man ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner.
 • Nämnden skall i samråd med Sollentunahem öka antalet sociallägenheter för att slippa de stora kostnader det innebär att inhysa klienter på hotell.

Inga siffermässiga förändringar i Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden – Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet

 • Det är angeläget att säkerställa att verksamheter, kvalitet och service inte urholkas pga av ledningens oförmåga att ha kontroll på kostnader och verksamhet. Som en åtgärd bör man anställa en ekonomichef så att förvaltningen får kontroll över ekonomi och verksamhet. Till en kostnad av 800 tkr. Dessutom skall ytterligare 1,5 Mkr läggas in i budgeten för att garantera verksamheterna på kansliet i övrigt.
 • Nämnden får i uppdrag att aktivt och i erforderlig takt fortsätta att planera och genomföra nybyggnation av olika sorters boende för personer med funktionsnedsättning för att täcka de faktiska behoven.
 • Ett belopp på 10 Mkr läggs in i budgeten för år 2013 så att 30 platser kan startas vid Edsbergs (Ekipaget)

Totalt vill Sollentunapartiet förstärka VON,s budget med 12,3 Mkr utöver majoritetens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden – Sollentunapartiets tilläggsyrkande

 • Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten läggs sedan ut på föreningsdrift, gärna ungdomsföreningar med kulturinriktning
 • Det är viktigt för medborgarna, men även för kommunen, att vårt föreningsliv har ett bra stöd från kommunen. Engagemanget och föreningarnas ekonomi är viktiga. Därför ska nämnden utreda hur anslagen till aktivitetsbidragen och stödet till studieförbunden kan ökas så att Sollentuna inte släpar efter andra kommuner. Tillägg:2,5 Mkr
 • Öka medlen till Kulturskolan med 500 tkr för att öka platserna i densamma.
 • Öka stödet till studieförbunden med 1 Mkr.
 • Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för 10-12-åringar, som annars står utan verksamhet, kan garanteras. Kostnad 4 mkr.

Totalt förstärker Sollentunapartiet KFN,s budget med 8 Mkr.

Miljö- och byggnadsnämnden – Tilläggsyrkande från Sollentunapartiet

 • Ta fram en plan för bättre lokaliseringar av kommunens återvinningsstationer på flera platser i kommunen så att befolkningsunderlaget per station inte blir så högt att det leder till att kärlen blir överfyllda. I dagsläget är stationen vid Hedviksdaslsvägen-Skogstorpsvägen alltid överbelastad trots daglig tömning. Detta beror på avsaknad av återvinningsstationer i Edsviken. I Edsviken krävs minst två nya stationer till en uppskattad kostnad om 500 tkr.
 • Kommunen måste nu och i framtiden ta ställning till hur kommunens invånare ska skyddas mot de miljörisker som flygbuller innebär
 • Nämnden bör utreda hur kommunen ska minska bullret från vägar och järnväg och göra framförallt boendemiljöerna tystare

Totalt förstärker Sollentunapartiet Miljö- och byggnadsnämndens budget med 500 tkr.

Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet – uppdrag föreslagna av Sollentunapartiet

 • Upprätta en UTVECKLINGSPLAN för det centrala Rotebro dvs centrumområdet samt centrala Rotsunda kring Edsån mm i syfte att få fram nya bostäder och förbättra miljön i området. Ny bebyggelse och nya skydd ska minska bullret i centrumområdet. Överläggningar skall tas upp med Upplands Väsby om utveckling av Väsbys mark vid kommungränsen.
 • En planstudie bör göras för att förbereda och sedan marknadsföra en projektering av en överdäckning över E4 mellan Helenelunds station och Kistamässan i syfte att möjliggöra en utveckling av pendeltågsstationen till en regional knutpunkt – GATE NORD. Dessa åtgärder skall ses som en del av de åtgärder för att stimulera service och samhällsstruktur i det centrala Helenelund som igångsatts hösten 2011
 • Planeringen för Väsjöområdet ses över så att sportfältet lämnas orört och Ribbings väg slipper genomfartstrafik. Visionen skall vara att planera Väsjön som en trädgårdsstad med lågenergi. De gröna ytorna på Edsbergs sportfält och intill Tennishallen bevaras obebyggda liksom parkeringen till Väsjöbacken. Sumpskogen kan enbart bebyggas om utredningar visar att det inte förekommer föroreningar som gör detta olämpligt. Den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och Ribbings väg tas bort ur planeringen. Vägdragning via Bäckvägen, enbart till Frestavägen och norrut till Norrortsleden studeras. Denna strävan efter en bättre planering leder givetvis till en förskjutning av projektet men också till minskade kostnader och radikalt minskade konflikter med invånarna.

Våra omplaneringar skulle sänka kommunens kostnader nästa år.

Det skulle inneburit ett mycket omfattande och osäkert arbete att försöka få fram hur stora besparingar vår budget skulle leda till år 2013.

Vi vill ju planera om stora delar av Väsjöprojektet och det är mycket svårt att veta vad detta ger för ekonomiskt utslag på den korta tid vi haft på oss i detta budgetarbete. Vår syn på byggnation i Väsjön Mellersta (Sumpskogen) är ju beroende av vad utredningarna om geoteknisk och föroreningar skulle komma fram till.

Våra satsningar i Rotebro och Helenelund kommer skulle också påverka kommunens exploateringsbudget. Eftersom vi vill bygga färre lägenheten i Väsjön så vill vi kompensera detta med fler bostäder vid våra pendeltågsstationer.

Skattesats 2013

För 2013 föreslås skattesatsen vara oförändrad på 18,20 procent. Sollentuna kommuns skattesats för 2012 på 18,20 är jämförelsevis låg. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,36 respektive 20,59 procent.

Sollentunapartiet instämmer i Alliansens förslag om oförändrad skatt.

Ekonomi

Sollentunapartiets uppdrag skall i huvudsak genomföras inom befintliga ramar. Där detta inte är möjligt tas medel från oförutsätt och kommunens ekonomiska buffert.

En omplanering av Väsjöområdet kommer att leda till minskade kostnader under de närmaste åren genom en förskjutning och minskning av kostnader och intäkter.

De intäkter som beräknats är och har varit hypotetiska och hur som helst beroende av byggkonjunkturerna.

Vi förutsätter också ökat byggande vid våra pendeltågsstationer. Att bygga vid pendeltågstationerna istället för vid Väsjön ger minskade kostnader genom att kommunen slipper bygga upp en ny infrastruktur.

Sollentunapartiets finansiering

Sollentunaparitets budget innebär ökade satsningar på 25 750 tkr. Dessa satsningar finansierar vi med att minska kommunens buffert med 25 Mkr .Resterande belopp tar vi från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Bromsas skolornas IKT-satsning upp så kommer det att leda till besparingar som är svåra att beräkna innan man satt igång. Därför är vår ökning av de pengar som tas i anspråk så hög som den ser ut.

Vi vill dessutom ha till stånd en omplanering av hela Väsjöprojektet. Detta skulle innebära minskade kostnader nästa år vilka är mycket svåra att beräkna.

Sollentunapartiet

Kommunstyrelsen
Sollentuna den 11 juni 2012

Ingwar Åhman-Eklund                                                       Janet Sibose

, ,