Angående Sollentuna kommuns Årsredovisning 2011


Ingwar Åhman-Eklunds, Sollentunapartiet, anförande angående Sollentuna kommuns Årsredovisning 2011 i kommunfullmäktige onsdagen den 4 april 2012

Väsjöplaneringen är sammantaget den största ekonomiska satsning som kommen har de aktuella åren – såväl i fjol som i år och nästa år. Den planerade budgeten för projektet har spräckts – och det tycker vi i Sollentunapartiet är bara bra.
För den bygger på en planering som är negativ för både Edsberg och sportfältet.
En alternativ planering skulle givetvis leda till en förskjutning av projektet men också till minskade kostnader under planperioden och radikalt minskade konflikter med invånarna.

Planeringen för Väsjöområdet måste över så att sportfältet lämnas orört och Ribbings väg slipper genomfartstrafik. Visionen skall vara att planera Väsjön som en trädgårdsstad med lågenergibebyggelse. De gröna ytorna på Edsbergs sportfält och intill Tennishallen bevaras obebyggda liksom parkeringen till Väsjöbacken. Föroreningarna i sumpskogen måste åtgärdas. Den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och Ribbings väg tas bort ur planeringen.

Det är ett projekt som omsätter stora summor som skulle kunna användas förnuftigare på andra håll. Bygg istället vid våra pendeltågstationer i goda kollektivtrafiklägen.

De två första detaljplanerna i väsjöområdet antogs men är överklagade. Att planera för att bygga i sumpskogen intill Väsjön är ansvarslöst när man inte utrett vare sig markförhållandena eller de markföroreningar som finns tillräckligt. Naturskyddsföreningen har dessutom överklagat den inskränkning av strandskyddet som kommunen vill ha.

Under fjolåret reviderade majoriteten planerna för sportfältet genom att ta fram ett förslag där en del av marken lämnades obebyggd. Detta efter en utställning och dialog på Edsbergsbiblioteket i maj månad. Tyvärr tog kommunen inte fram något nollalternativ helt utan byggnation på sportfältet och utan genomfartstrafik på från sportfältet på Ribbings väg.

Sollentunapartiet är, främst genom många kontakter med de boende i Edsberg, övertygade om att ett sådant alternativ hade förespråkats av de flesta svarande.

Namninsamling med krav på folkomröstning

Väsjöplaneringen, är trots dialogmötena, ett projekt där de övriga partierna försöker köra över de närboende både med beslut och genomfartstrafik.

Därför kräver Sollentunapartiet en folkomröstning med krav på att lämna sportfältet grönt och obebyggd och att därigenom inte göra Ribbings väg till en genomfartsled.
Den 15 augusti börjar vi med att i stor skala samla in namn med krav på en folkomröstning. Det blir partiets största satsning på många år. Vi känner att det är synnerligen viktigt att få till en omröstning

Där befolkningen får möjlighet att säga sin mening i detta stora och dyra exploateringsärende.

Bygg centralt i Rotebro och Helenelund

Sollentunapartiet vill istället att man tar fram en utvecklingsplan för centrala Rotebro för att visa hur man bäst kan öka bebyggelsen där och minska bullret.

Kommunen har haft dialogmöten i Helenelund. Det tycker Sollentunapartiet är bra. Redan för ett antal år sedan slog vi larm om att både den offentliga och kommersiella servicen i Helenelund förtvinade. Bra att fler nu insett att något borde göras.
Vi vill överdäcka E4:an och bygga ett höghus även på Sollentunas sida av motorvägen. Estelle Tower samt detaljhandel och fler bostäder.

Låt Eriksbergsskolan ligga kvar i centrala Helenelund
– Bygg inte på Näckvägen

I årsredovisningen läser man om att de små naturområdena i närmiljön ska hanteras väl. Man betonar att kvaliteten på de små grönområdena ska värnas för att gynna den biologiska mångfalden. Det låter bra och lovande.

Sedan vet man att kommunen gång på gång knaprar på de små smultronställena i våra kommundelar. Ett sådant är grönområdet vid Näckvägen. Där vill en del företrädare för Alliansen lägga Eriksbergsskolan som dessutom är större än den detaljplan för en skola som området redan belastas av.

Näckvägen är ett grönområde som ska bevaras grönt, tycker vi i Sollentunapartiet. Dessutom är väl markförhållandena inte de bästa. Där fotbollsplanen nu ligger låg tidigare en damm fylld med vatten.

Vi måste spara sådana här små fina grönlungor, för att inte göra våra områden kompakta.
Vi ska inte bara vara hänvisade till trottoarerna på våra promenader i närmiljön.

Låt Eriksbergsskolan ligga kvar i centrala Helenelund och åtgärda istället miljöproblemen vid den nuvarande skoltomten. Bullret från tågen går att bygga bort på plats. Partikelmängderna från E-4:an kan åtgärdas på flera sätt. Dammet kan tydligen bindas med hjälp av kalciummagnesiumsacetat (CMA). En hastighetssänkning vore också en möjlig åtgärd. Förbifarten kommer ju också att till vissa delar minska trafikmängden.

Det är bra att trafik- och fastighetsnämnden ser över kommunens gång- och cykelnät. Ett av de uppdrag som Sollentunapartier lade fram till nämnden är ett mycket detaljerat förslag till kompletteringar av kommunens nord-sydliga gång-och cykelnät. Det överlämnar vi till nämnden för beredning.

Det är bra att kommunen nu satsar på Edsvik. Det är ett gammalt krav som
Sollentunapartiet drivit i många år och som nu alla står bakom. Vårt tjat om en rekreationspark gav effekt till slut under namnet Edsvik. Jag förutsätter att man nu ser till att komplettera området med en utomhusscen. En badbeach utefter Strandvägen söder om vallen vore också ett bra tillskott.

Det kontaktcenter som startades tycker vi också är bra. Vi har under många år krävt ett medborgarkontor. Detta är en modern variant av detta som är anpassat till folks nuvarande sätt att söka information och hjälp.

Arena Edsberg är en bra satsning för att förstärka den lokala kulturen och demokratin i Edsberg. Etablera nästa Arena i Helenelund. Där behöver vi snabbt få en sådan lokal vitamininjektion för demokrati och kultur.

Det är viktigt för medborgarna, men även för kommunen, att vårt föreningsliv allmänt har ett bra stöd från kommunen. Engagemanget och föreningarnas ekonomi är viktiga. Därför bör man utreda hur anslagen till aktivitetsbidragen och stödet till studieförbunden kan ökas så att Sollentuna inte släpar efter andra kommuner.

Det är bra att man vill lokalisera en ny brandstation till Edsbackarondellen.
Förhoppningsvis inser man till slut att bemanningen vid utryckningar måste ökas. Den nuvarande låga bemanningen är ett rent riskmoment.

Säker strålmiljö är en rubrik i årsredovisningen. Detta gäller att radon i flerbostadshus skall mätas senast i år. Jättebra.

Men det finns även annan strålning som man bör uppmärksamma.
Det är bra att våra elever får en framtidsduglig undervisning med moderna hjälpmedel.. Men när man ger eleverna läsplattor och datorer måste man även titta seriöst på de strålningsrisker som finns med trådlösa nät och elektronik..
I andra länder är försiktigheten betydligt större med strålning som man utsätter barn för. Den ekonomiska satsningen är också mycket omfattande – tiotals miljoner. Man borde ha börjat i betydligt mindre skala samtidigt som man skaffade sig kunskaper om säkerhetsriskerna

Säkerhetsfrågorna borde också uppmärksammas mer. Datorer är stöldbegärliga.

Vi vill att det tas fram en plan för bättre lokaliseringar av kommunens återvinningsstationer på flera platser i kommunen så att befolkningsunderlaget per station inte blir så högt att det leder till att kärlen blir överfyllda.

Slutligen

Det är bra att man avsätter medel till kompetensutveckling av personal och politiker och att det tas fram regler för detta.

Sollentuna den 4 april 2012

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet