Sollentunapartiet vill göra en bra budget bättre


Ingwar Åhman-Eklunds inledningsanförande vid behandlingen i kommunfullmäktige av Sollentuna budget för år 2012

Vi i Sollentunapartiet är aldrig rädda för att säga ifrån – ibland mycket skarpt – när något annat eller några andra partier gör något som vi anser negativt för kommunen, demokratin , miljön eller något annat viktigt. Med anföranden, insändare, motförslag. Vi har även börjat med satirteckningar på vår hemsida. Den första visar hur det kan gå om man inte bygger på hälleberget.

Men vi drar oss inte heller för att ge ett erkännande om någon gör något bra.

Med gott stöd av kommunens goda ekonomi och en ovanligt hög skattekraft hos befolkningen har det varit lätt för majoriteten att göra en stark budget för Sollentuna 2012.

Jag vill framhålla att alla beslut i praktiken redan är fattade när det gäller Sollentunas budget för 2012. Här idag kommer kommunfullmäktige att bekräfta besluten. Alliansen har en bred majoritet så några över

Alliansens budget innehåller många bra satsningar och vi i Sollentunapartiet noterar naturligt nog främst de satsningar som bygger på förslag som Sollentunapartiet fört fram under tidigare år.

Att utveckla den kommunala verksamheten genom att med hjälp av internationella kontakter ta reda på hur man göra i andra städer och kommuner i vår värld, men även i Sverige är något vi yrkat på tidigare –senast i fjolårets budgetförslag. Då röstades det ned. Nu står hela Alliansen bakom det. Sollentunapartiet TACKAR!

Vårt yrkande på att bygga en rekreationspark kring Edsviken, vid och runt Edsbergs slott och Stallbacken som vi fört fram under många år har vunnit total politisk uppslutning under det goda namnet Edsvik. SP TACKAR.

Flera naturreservat som vi länge krävt håller på att förverkligas i både Tegelhagen och Törnskogen.

Vi har under flera år krävt att kommunen måste sätta in resurser för att motverka den förtvining av social och kommersiell service som skett i Helenelund. Vi hade möten med befolkningen för tre år sedan och program i lokal-TV. Nu är detta på gång genom Helenelundsdialogen något som verkligen är högst angeläget. Sollentunapartiet TACKAR

Vi ser fram emot att detta också leder till att vårt förslag om en överdäckning av E4,an – Nya Norrtull – vid Kistamässan blir verklighet.

Det är bra att Alliansen sätter in resurser för att bekämpa buller från E4 och järnvägen och hoppas att detta även kommer att omfatta buller från flyget.

Aktivitetsstödet till föreningslivet höjs med en miljon. Det tycker vi är bra även om vi anser att det är mycket otillräckligt. Vi har under alla år krävt mer pengar till föreningslivet som vi anser gör en värdefull insats i vår kommun. Ett verkligt prisvärt engagemang som gör Sollentuna mer levande.

Sollentunapartiet och vårt systerparti Stockholmspartiet – har under många år arbetat för social ekonomi. Redan när de hette Kooperativt Idécentrum. Kic. Nu gläder vi oss åt att dessa tankegångar delas av kommunens övriga partier även om vi vill ha ytterligare ökningar av föreningsbidragen för att underlätta för den sociala ekonomin..

Det är bra att det inrättas en tjänst inom budget- och skuldrådgivningen. Vi har under ett antal år kärvt en förstärkning på det området. Sollentunapartiet Tackar.

Den viktigaste frågan för kommunens framtid och ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen.

Bevarar man sportfältet helt orört och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande en omfattande genomfartstrafik i Edsberg.

Vi i Sollentunapartiet hävdar att det skulle vara ekonomiskt mycket vettigare på sikt att bygga mer i lägen där man inte behöver bygga upp ny infrastruktur. Bygg i det centrala Rotebro. Bygg i centrala Helenelund. I sydvästra Häggvik. I Sollentuna centrum. I Väsjön skulle man knappast ha råd att etablera några hyreslägenheter.

En bra sådan miljö är det centrala Helenelund där alla transportvägar redan finns. Vi vill att vårt förslag om att överdäcka E4 genomförs eftersom det skulle föra Helenelund mycket närmare Kista, ge kommunen ett bra reklamläge och blåsa liv i det centrala Helenelund. Där kan man producera hyreslägenheter i ett mycket attraktivt

Kommunen bör upprätta en UTVECKLINGSPLAN för det centrala Rotebro dvs centrumområdet samt centrala Rotsunda kring Edsån mm. Överläggningar bör tas upp med Upplands Väsby om utveckling av Väsbys mark vid kommungränsen

Kommunen ska ligga långt fram när det gället IT. Men det gäller samtidigt att inte förhasta sig så att man driver igenom oövertänkta lösningar som blir kostsamma och ineffektiva och där säkerhetsfrågorna inte blivit lösta.

Insyn och inflytande före beslut –är viktiga krav som vi drivit i alla år.

Alla viktiga ärenden ska före beslut läggas ut på kommunens hemsida med en genomlysande faktapresentation och förses med bloggmöjligheter så att kommunens medborgare enkelt kan diskutera och debattera ärendena med varandra och med kommunens politiker och tjänstemän.

Funktionen ska fungera integrerat med kommunens nyinrättade kontaktcenter.
Medborgarna ska enkelt kunna prenumerera på ärendekategorier som man är intresserade av. Kommunens hemsida ska vara användarvänlig och lättmanövrerad.

När det gäller att få lägenheter producerade bör kommunen pröva att upphandla lösningar med träbaserade system. Nu kan man bygga flerbostadshus i flera våningar i trä på ett säkert sätt. Det går fortare och blir både billigare och vackrare än konventionella metoder.

Förbifart Stockholm bör däckas över och man bör då pröva att bygga verksamheter och lägenheter ovanpå dessa överdäckningar. Kanske skulle man rentav kunna skapa en bra överfart till Järvafältets naturreservat främst för gångare och cyklister.

Möjligheten att överdäcka bör även prövas avseende stambanan i Sollentuna Centrum
Numera går det att däcka över utan att behöva stänga av på marken.

Kommunen måste äntligen se till att upprätta ett barnbokslut så att det säkerställs att kommunen lever upp till de krav som ställs i FN,s barnkonvention. I lokal-TV sändes det ett program från FN-dagen inspelat i Arena Satelliten. om barnkonventionen. Pinsamt att kommunen inte tar ställning för barnkonventionen.

Integrationsfrågan måste drivas så att inte vissa grupper lever i ett socialt och ekonomiskt utarmat utanförskap men också så att alla individer garanteras rätten att själva forma sina liv utan gruppförtryck. Kommunen bör därför upprätta en integritetsplan i syfte att öka medborgarnas integritet i dessas kontakter med kommunen, bl a inom skola, äldreomsorg, socialtjänst, demokrati mm. När det gäller genomförande av nya verksamheter eller verksamhetsförändringar skall kommunen se till så att medborgarnas integritet inte försämras utan tvärtom förbättra

Det är även viktigt att fritidsgårdarna överförs från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden..

De allra viktigaste frågorna är demokratin och miljön. Att kommunen värnar om sina värdefulla miljöer, både skogar som Törnskogen och smultronställen i närmiljön som Sportfältet i Edsberg.

Frågan om sportfältets framtid handlar om båda dessa två frågor – miljö och demokrati.

En mycket bred majoritet i Edsberg vill behålla sportfältet helt orört. Och är mot genomfartstrafik på Ribbings väg. Lyssnar inte en majoritet på de boende så kommer Sollentunapartiet att starta en bred namninsamling för att kräva en folkomröstning.
Men vi hoppas att det inte går så långt!

Sollentunapartiet hoppas att Alliansen lägger ett inriktningsbeslut den 22 november som tar hänsyn till miljön och opinionen i Edsberg.

Med detta anförande vill jag yrka bifall till Sollentunapartiets förslag till budget 2012
för Sollentuna kommun

Sollentuna den 16 november 2011

Ingwar Åhman-Eklund
Gruppledare för
Sollentunapartiet