Yrkanden avseende ärende – Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna – integrationspolicy


Kommunfullmåktige onsdagen den 13 februari 2013
Yrkanden från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet
avseende ärende – Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna – integrationspolicy


Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  1. Fullmäktige antar Policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna – integrationspolicy, i enlighet med bilaga 1 till KLK,s tjänsteutlåtande 2013-01-10
  2. Fullmäktige upphäver Integrationspolitiskt program för Sollentuna kommun antaget av fullmäktige 2006-03-27
  3. Fullmäktige beslutar att snarast komplettera denna integrationspolicy med en handlingsplan vars resultat årligen redovisas för kommunfullmäktige som även reviderar planen årligen.
  4. Fullmäktige beslutar att komplettera den Policy man antar med följande mening: ”Sollentuna kommun ska aktivt verka för att samtliga invånare självständigt     utifrån egna val kan ta del av samhällets mångfald.”