Yrkande ärende 17 ”Överföring av vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet SOLOM i bolagsform” vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2012


Yrkande:

Ärendet återremitteras för att ett reellt samråd med pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet samt de fackliga organisationerna ska kunna genomföras:

Kommunstyrelsen ska ge berörda kommunala organ i uppdrag:

  • att genom en diskussion belysa hur den politiska organisationen skall klara att styra ett kommunalt Vårdbolag som kanske inte ens har sitt säte i kommunen.
  • att genomföra en analys av hur vård. och omsorgskontoret skall klara sin uppgift m de administrativa resurser som idag är dimensionerade för Solom försvinner
  • att göra en beskrivning av hur samarbetet med brukarorganisationer och andra lokala organisationer skall kunna fungera i den nya organisationen, samt.
  • att ovanstående punkter skall utredas innan beslut tas att gå vidare med förslaget till att skapa ett gemensamt bolag för de kommunala äldreomsorgerna i Sollentuna och Järfälla.

Andrahands yrkanden:

Avslag på majoritetens förslag

Tilläggsyrkanden:

  1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation där egen regin styrs med egen nämnd och förvaltning frikopplad från vård- och omsorgsnämnden
  2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ägarintentioner för egen regin framöver, dessa ska utgå från de av vård- och omsorgsnämnden under 2011 antagna ägarintentionerna

Tredjehands yrkanden (om övriga faller):

  1. Kommunstyrelsen beslutar att en ”second opinion” ska tas in innan ytterligare beslut om bolagsbildning tas. I ”second opinion” ska ekonomiska-, juridiska-, verksamhets- och styrningsmässiga effekter kring bolagsbildningen klarläggas avseende så väl kommunen, vård- och omsorgsnämnden samt det tänkta bolaget nu när det endast är en kommun som bildar bolaget
  2. Kommunstyrelsen beslutar att rekryteringen av VD för bolaget ska ske i en öppen process