Översiktsplan


Kommunstyrelsen onsdagen den 28 november 2012
Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet
Ärende 16: Antagande av Översiktsplan för Sollentuna kommun

Sollentunapartiet yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att förslaget till Översiktsplan för Sollentuna ändras och skrivs om i enlighet med följande förslag:

Övergripande riktlinjer och synpunkter

Det viktigaste med Översiktsplanen är att utveckla samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen på ett framtidsdugligt och miljömedvetet sätt med respekt för invånarnas åsikter, intressen och behov.

På samma gång som det är viktigt att lösa dagens behov av bostäder, arbetsplatser, service och vägar måste kommunen spara resurser och mark så att det finns möjligheter för en framtida utveckling. Det måste finnas möjligheter att bygga även om några hundra år på ett sätt som ger kommande generationer utvecklingsmöjligheter och livsrum..

Nybyggnation, av främst bostäder, bör i första hand ske i goda kollektivlägen och vid våra kommundels-centra. Detta för att kunna bevara fina naturområden och minska behoven av kostnader för uppbyggnad av ny samhällsstruktur.

Vi måste bevara värdefulla naturområden, som tex Järvafältet, Törnskogen och Tegelhagenskogen liksom vackra, omtyckta och fina närområden och unika platser, som t ex Edsbergs sportfält, Näckanskogen, Amerikaskogen, villastäderna, Edsbergsparken, värdefulla stränder m.m

En osäkerhet när det gäller översiktsplanen är kraven på sex järnvägsspår genom kommunen. Den passagen kan dock gå att lösa med ny teknik och nya lösningar,
t ex att föra fjärrtågen genom kommunen ovanför befintliga spår i en slags tub eller med någon form av bullerskydd. Sådana problem har tidigare lösts på andra håll i världen.

Trafikmiljön måste utformas så att den är trafiksäker, att bullret dämpas att bilköer planeras bort och med en hög medvetenhet om miljön. Ny genomfartstrafik får inte dras in genom befintliga bostadsområden som Edsberg. Översiktplanen är också motsägelsefull på ett antal ställen vilket bör korrigeras.

Viktigaste planeringsärendena just nu är att bevara Edsbergs sportfält, att planera om Väsjöplanerna bland annat genom att inte bygga på den förorenade marken väster om Väsjön, att göra hela Tegelhagenskogen till naturreservat, att behålla Näckanskogen obebyggd samt att utveckla Helenelund, bl a med en överdäckning av E4:an

Översiktsplanen känns på flera punkter oklar och luddig. Underlaget bör göras tydligare och språket mer lättförståeligt för medborgare som inte är vana vid planerarnas språk.

Väsjöområdet ska planeras om

Planeringen av Väsjöområdet är den del av kommunens fysiska planering som bör förändras mest. De nuvarande planerna skall rivas upp. De är de till stora delar skadliga för miljön. De saknar förankring hos de närboende vilket den aktuella namninsamlingen för en folkomröstning klart visar. De skulle bli onödigt dyra att förverkliga. De skulle försvåra verksamheten för den befintliga skidanläggningarna.

Edsbergs sportfält ska bevaras helt grönt utan bostadsexploatering och utan en stor genomfartsled för biltrafik eftersom denna dessutom skulle leda till ökad genomfartstrafik på Ribbings väg rakt genom Edsberg..

Området väster om Väsjön skall inte bebyggas. Det består av en förorenad och sättningskänslig sumpskog som är mycket dyr att exploatera men på samma gång en värdefull våtmark som de facto skyddas av EU,s lagstiftning som häckningsområde för Spillkråkor och mindre Hackspett.
P- ytan i den södra delen där är mycket svår att ersätta.
Områdena norr och öster om Väsjön kan bebyggas om man respekterar strandskydd och är aktsam om miljön. Området vid Frestavägen omarbetas i samråd med de boende.

Bygg miljöriktigt

Sollentunapartiet kräver att nya byggnader uppförs på ett miljöriktigt ekologiskt sätt.
Vi ser gärna att nya hus uppförs som s.k. passivhus, dvs hus som själva klarar sin egen uppvärmning.
Man bör pröva att bygga även flervånings flerbostadshus i trä eftersom det är billigare att bygga i trä Det går dessutom snabbare att färdigställa husen i trä.
När träd fälles ska det alltid planeras nya träd.

Bygg vid våra goda kollektivtrafiklägen och kommundelscentra

Bygg kommunens nya bostäder i första hand vid våra goda kollektivtrafiklägen som t ex våra pendeltågsstationer och vid våra kommundelscentra. Detta i syfte att minska transportbehovet , att bevara fina park – och naturområden och minska behovet av kostnader för uppbyggnad av nya samhällsstrukturer. Nya bostäder skall planeras in i dessa lägen som ersättning för dem som försvinner när planer ändras genom att naturmark behålls på andra platser i kommunen som t ex på Edsbergs sportfält

Bygg billiga ungdomsbostäder

Det behövs framförallt små hyreslägenheter till våra ungdomar så de kan flytta hemifrån. Det är idag nästan omöjligt för våra ungdomar att hitta ett eget boende som de har råd med. Bygg billiga ungdomsbostäder. Ungdomsbostäderna i Upplands Väsby kan vara en förebild.

Låt efterfrågan styra boendeformerna

Kommunen måste respektera de boendes önskemål och val av service och boende. Balansen mellan olika boendeformer ska styras av efterfrågan. Idag är det stor brist på hyreslägenheter. Problemet är att det idag inte går att producera nya lägenheter till rimlig hyra Staten borde se över hela den svenska bostadsfinansieringspolitiken och även vidta åtgärder så att konkurrensen ökar på byggmarknaden.
Kommunen ska sträva efter blandade upplåtelseformer i alla typer av bostadsmiljöer.

Bygg inte bort oersättlig naturmark I Silverdal och Törnskogsmossen

Tallskogen mellan Silverdal och Tegelhagen liksom våtmarkerna i Törnskogsmossen vid Gustavsbergs leden är två synnerligen värdefulla naturområden som hotas av planer på bebyggelse. Kommunen bör säga ett bestämt nej till all bebyggelse i dessa två områden. Oersättliga naturvärden måste bevaras. Bygg istället nära våra centrum och pendeltågs-stationer

Planera in speciella ingångar och parkeringar vid våra större naturområden gärna med ett naturum.

Edsvik – ett av norra Stor- Stockholms förnämsta rekreationsområden

Området vid och kring Stallbacken och Edsvikens avslutning med Edsbergs slott, Edsbacka Wärdshus, Sollentunavallen, skateboardparken, Landsnora Kvarn, Rackethallen och Rudbecksskolan Duvslaget m.m. med ett antal olika värdefulla verksamheter som konsthall, motorcykelmuseum, , skall vidareutvecklas utifrån målsättningen att området skall vara en av Stor-Stockholms mest besökta platser för kultur, fritid och idrott.

Det finns det politisk enighet om i kommunfullmäktige vilket är mycket bra. Det finns mycket få områden i Stor-Stockholm med så många attraktioner samlade i en så vacker miljö som vid Edsvikens avslutning Området bör marknadsföras än intensivare än idag.
En badplats ska anläggas på västra sidan av Edsviken
Stallbacken ska kompletteras med en friluftsscen och en dansbana. Sollentunavallen ska behållas och utvecklas. En ny restaurang ska anläggas uppe vid Stallbacken med utsikt över Edsviken.

Trafiksäkerhet och buller

Trafiksäkerhet

Lokalgatorna skall vara så utformade att bilisterna får underordna sig gående och cyklister
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras framför biltrafikens framkomlighet.

För att möjliggöra detta bör lokalvägnätet utformas så att gående och cyklister prioriteras och huvudvägnätet måste kunna korsas på ett trafiksäkert sätt.”

Gående kräver gångbanor och gångvägar som har samma standardkrav som bilvägar d.v.s. jämn och gåvänlig ytbeläggning och bredder som tillåter tryggt framförande av barnvagn och rullator samt belysning som ger framkomlighet även i mörker.

För cyklister skapas sammanhängande och separerade cykelleder som täcker hela samhället skilda från gångtrafikanter och bilar.

Biltrafikens flöden måste planeras så att dagliga permanenta bilköer i rusningstid motverkas och inte uppkommer. Hastigheten på lokala genomfartsgator, bör vara låg och trottoarparkeringar på väger typ Linnés väg där bör förbjudas. Varje trafikolycka är onödig. Därför skall utredas var olyckorna sker i Sollentuna och börja med att åtgärda de ”värsta” olycksplatserna först.
Kommunens mål bör vara Inga döda i trafikolyckor i Sollentuna.

Utnyttjandet av kollektiva färdmedel måste öka. Då ställs krav på större och säkrare infartsparkeringar. Vid alla pendeltågsstationer och större busscentraler bör skapas tillräckligt stora och trygga cykelparkeringar

Ett lokalt kollektivt transportsystem typ servicelinjen eller enligt göteborgsmodellen bör utvecklas.

Förbifart Stockholm

Förbifarten är det tyvärr nödvändigt att bygga på grund av att bilismen hela tiden tillåtits öka. För att minska utsläpp och motorledens förfulande inverkan på landskapet bör man överdäcka så stor del av denna led som möjligt. Genom att sälja byggrätter ovanpå de nya överdäckningarna kan delar av dessa finansieras samtidigt som ny a ytor för bostäder och verksamheter tillskapas.

Man bör därför utreda möjligheterna att bygga bostäder och/eller arbetsplatser på dessa överdäckningar. Man bör pröva att bygga en bra förbindelse över vägnätet till Järvafältet
som underlättar för gångare och cyklister att ta sig dit. Detta vore det mycket bra. Ingreppen i Fyndet måste minimeras.

Buller

Störande trafikbuller är ett stort problem i Sollentunas boendemiljö och kan utgöra en hälsorisk, som bidrar till sämre livskvalitet. För att förbättrande åtgärder ska vidtas måste kommunansvariga agera kraftfullt gentemot berörda huvudmän ( Banverket, Vägverket och Swedavia AB). Samarbete krävs också med boende och när det gäller flygbullret också med kommunansvariga i Upplands Väsby.
Kommunens bullerstudie angående vägarna måste snarast slutföras.

Kommunens översiktsplan behandlar till mycket liten del flygets bullerpåverkan. Det saknas mål och riktlinjer och förslag till måluppfyllelse. Inför framtida utbyggnad av Arlanda flygplats måste kommunen bevaka, att det inte uppstår ännu större problem med störande flygbuller.

Buller skall i första hand åtgärdas vid källan (lägre hastighet; tystare däck; tystare vägbeläggning; etc.)och i andra hand med skyddsåtgärder som bullerplank, tystare bostäder.
Vi måste vara försiktiga om vi vill bygga bostäder i bullerutsatta områden. Att lösa bullerproblem i efterhand är svårt och dyrt.
Bullerplanken måste kompletteras i vissa delar av kommunen. I de södra och norra delarna av kommunen saknas fortfarande bullerdämpande skydd längs E4 och järnvägen.

Sänkt hastighet, 90 km, bör införas på hela sträckan av den del av E 4, som går genom Sollentuna. Det bör läggas tyst asfalt på vissa sträckor. Sänk hastigheten till 40 km på fler vägar.

Det är viktigt, att kommunen värnar om Sollentunas gröna ”kilar”, så att de kan bevaras som tysta områden och passager för våra vilda djur.
Byggnation skall ske med all tänkbar bullerbegränsning. Kan det stå i detaljplanen?
Har kommunen kännedom om alla störande industrianläggningar
I detaljplanearbetet bör bullernormerna preciseras så att avstegsnormerna kan hanteras och förstås.

Parker och lekplatser

Bevara och utveckla många små kvartersnära parkytor och lekparker.
Man bör ha ett barnperspektiv på lekparker innebärande att barn ges möjligheter att medverka i samråd vid planeringen. Man bör även utveckla befintliga parker så att de blir tillgängliga för barn med funktionsnedsättningar..
Man bör anlägga en större naturlekplats typ MULLEMEC..

Våra kommundelar

Rotebro

Markanvändning för bebyggelse – främst ungdomsbostäder.
Norr om Rotebro C utmed järnvägen, från Allévägens början norrut till parkeringen öster om Timotejvägen finns en stor ledig yta som skulle kunna utnyttjas mer effektivt och ge plats för både bostäder, parkeringar och grönområden Främst den södra delen används bara för gående till och från bostäderna vid Timotejvägen. Sydligaste delen används ett par ggr per år för uppställning av cirkus. I regel få besökare. Gör en Utvecklingsplan för bostäder för detta område.

Bygger man bostäder här kommer antalet barn i området att öka vilket skulle öka platsbehovet i skolorna, t ex i Gillboskolan. Detta är ett skäl till att Trollholmens skola skulle komma att behövas i en relativt snar framtid.

Vid Holmbodavägens början, söder om Gröndalsvägen, fram till Vasavägen en mindre yta, som säkert räcker till ungdomsbostäder. (jämför Upplands Väsby)
Rotsunda gård vid Loviselund, (karta sid 21) nordöstra delen mot gränsen till Upplands Väsby. Ett stort område utmed bussgatan mot Upplands Väsby.

Det behövs fler infartsparkeringar i Rotebroområdet och behovet kommer att öka. Överväg underjordisk parkering om det inte går att skaffa fram bra markparkeringar.

Bygger mani Norrvikens strand så måste först miljöproblemen från Jästbolaget lösas.

Edsberg med Väsjön och Törnskogen

Ingen genomfartstrafik genom Edsberg

Eftersom vi vill bevara Edsbergs sportfält helt oexploaterat så bortfaller behovet av att omvandla Ribbings väg till en genomfartsled genom Edsberg

Planeringen av Väsjöområdet skall rivas upp och förändras.

Visionen skall vara att planera Väsjöområdet som en trädgårdsstad med lågenergibebyggelse.
De gröna ytorna på Edsbergs sportfält och intill Tennishallen bevaras obebyggda liksom parkeringen till Väsjöbacken. Den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och Ribbings väg tas bort ur planeringen. Denna strävan efter en bättre planering leder givetvis till en förskjutning av projektet men också till minskade kostnader och radikalt minskade konflikter med invånarna.

Detaljplanerna och trafikanslutningarna till och från Väsjöområdet revideras och kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en dragning av merparten av trafiken norrut till Norrortsleden norr om tunneln under Törnskogen. Bebyggandet av den sanka, träskartade och troligen gravt förorenade sumpskogen väster om Väsjön bör utgå ur planen. Denna mark är känslig för sättningar och som häckningsområde för rödlistade arter.
En anslutning ner till Malla Silverstolpes väg via Bäckvägen kan anläggas om kommunen trots allt bebygger marken väster om Väsjön (Mellersta Väsjön). Möjligheterna att ansluta Norr- och Södersättra till Täby kommuns va-nät genom ett avtal med denna kommun bör belysas.

Bevara HELA Törnskogsmossen

Törnskogsmossen är en värdefull våtmark som utvecklats under tusen år och som är viktig för den unika flora och fauna som finns där. Den är också viktigt för vattenflödena till Snuggan som skulle kunna torrläggas om denna våtmark skövlades genom en exploatering. Därför skall hela denna våtmark bevaras. De villor som planerats in i kanten på våtmarken ska utgå ur planeringen och planeras in på annan plats i kommunen.

Häggvik, Norrviken och Viby

Det bör byggas en på- och avfart från Viby till E4:an.

När nuvarande brandstation flyttats så bör detta område vid Pommern upplåtas till ungdomsbostäder och till verksamheter.

I sydvästra Häggvik bör man planera för en ökad bostadsbebyggelse. Det bör snarast byggas en södra uppgång till Häggviks pendeltågsstation.
Fler bostäder bör planeras in vid Häggviks centrum och i anslutning till Häggviksskolan och Tunbergsskolan, speciellt när nuvarande stora kraftledning kommit bort genom nedgrävning.

Tureberg

Man bör söka finna fler platser för bostäder i och runt Sollentuna centrum.

På sikt bör järnvägsstationen utvecklas och järnvägen byggas över. Det finns idag teknik att bygga som inte behöver stoppa verksamheter under bygget. Exempel finns t ex i Barcelona.
Järnvägsstationens gångar kan förses med butiker om gångarna breddas.
Lägre byggnader som t ex köpcentrum kan byggas på med radhus eller andra bostäder på taken.

Viktiga uppvuxna träd ska bevaras som till exempel det stora trädet mellan kommunalhuset och pendeltågstationen.

Trafiken på Sollentunavägen måste ses över så att bilköerna i rusningstid försvinner.
Det behövs fler centralt belägna parkeringsplatser till infarts- och besöksparkering.
Sollentunavallen ska bevaras och utvecklas som idrottsplats
Det är angeläget att tendenserna till segregation bekämpas så att bostadsområdena i centrum integreras socialt i kommunen.

Helenelund

Däcka över E4:an med kontors- och affärsbyggnad – bygg Gate Nord

Bygg en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E4:an mellan Helenelund och Kista på en bred överdäckning. Det skulle föra pendeltågstationen, norra stambanan, den nya tvärspårvägen, Kistamässan och centrala Kista närmare varandra något som skulle blåsa liv i det centrala Helenelund som idag lider av en social och kommersiell utarmning.

Skall man effektivt bryta Helenelunds nedåtgående utveckling på ett effektivt sätt så bör man utnyttja områdets centrala läge. Man bör ta bort den barriäreffekt mot Kista som E-4:an innebär. Tunneln under motorvägen gör inte passagen särskilt trivsam för de som passerar.
Man bör även annonsera platsen så att de som passerar på motorvägen uppmärksammar Kista och även Helenelund. Det är också viktigt att göra pendeltågstationen attraktivare för de resenärer som skall till Kistamässan och Kista Science City.
Skulle man kunna binda ihop Helenelund med det dynamiska Kistaområdet skulle det gynna utvecklingen både i Helenelund och andra delar av Sollentuna.
Den nya fjärrtågsstationen – Station Nord – bör etableras ihop med pendeltågsstationen i Helenelund. Då kan omstigningar ske även till den bana som fortsätter mot Oslo.
Stupvägen bör inte öppnas för allmän genomfart till hela Kista eftersom det finns andra bra förbindelser. Däremot måste det givetvis finns goda möjligheter att angöra pendel och fjärrtågsstationen från Kista med bussar och taxi och andra fordon..

Inrätta snarast Tegelhagenskogen som naturreservat

Inrätta hela Tegelhagenskogen som naturreservat . I detta ska även ingå delar av kv Manskapet och Mässen samt del av Helenelund 7:5. Tallskogen mellan Silverdal och Tegelhagen skall bevaras liksom Svartpälsbinas backar. Respektera strandskyddet och den gröna kil som är en förbindelse med EKO-parken.

Inrätta en servicelinje i södra Sollentuna

I norra Sollentuna finns en servicelinje som trafikerar bla smala gator inne i bostadsområdena.
I södra finns inte detta. Man bör se till att en sådan linje inrättas från Silverdal, via Tegelhagen och Edsviken  fram till Sollentuna sjukhus, och avslutas vid Sollentuna Station kan bli verklighet.

Nya återvinningsstationer

Bättre platser behövs för våra återvinningsstationer. En sådan kan etableras vid Edsviksvägens slut. (vid båtuppläggningsplatsen) en annan vid Mullevägen/Stråkvägen.. Dessutom finns flera andra platser i södra kommundelarna, som skulle kunna förses med återvinningsstationer. Återvinningsstationen vid Skogstorpsvägen ligger däremot olämpligt.

Respekt för demokratin och medborgarnas åsikter är grunden för en god planering

En respekt för medborgarnas åsikter och för stora lokala opinioner är en grundläggande förutsättning för en hållbar och god planering. Det är värdefullt med samråd men dessa bör även följas av att man är lyhörd till de ställningstaganden som de närboende fört fram vid dessa samråd.

Vi hoppas att kommunens politiska majoritet tar hänsyn till nu framförallt de boende i Edsberg, Kring Väsjön och i Tegelhagen och Silverdal när dessa medborgare vill värna miljön i sina kommundelar till gagn för kommande generationer..

Sollentuna den 28 november 2012

För Sollentunapartiet

Ingwar Åhman-Eklund