Close

Handlingar

Yrkande avseende ärende 10 Detaljplan för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

Kommunstyrelsen onsdagen den 6 april 2011 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 10 Detaljplan för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att inte detaljplanera Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet förrän ett antal viktiga ekonomiska och miljömässiga frågor lösts, att en fördjupad översiktsplan och en MKB –miljökonsekvensbeskrivning […]

Read More

Yrkande avseende ärende 9 Gatukostnadsutredning för fördelningsområde 1,Väsjöområdet

Kommunstyrelsen onsdagen den 6 april 2011 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 9 Gatukostnadsutredning för fördelningsområde1 Väsjöområdet Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte anta upprättat förslag till gatukostnadsutredning daterad 2011-02-07 för Södersätra och Kastellgården, fördelningsområde 1 Väsjöområdet, att återremittera förslaget till kommunledningskontoret i syfte att förhandla fram […]

Read More

Yrkande avseende ärende 11 Detaljplan för Väsjön Mellersta Väsjöområdet

Kommunstyrelsen onsdagen den 6 april 2011 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 11 Detaljplan för Väsjön Mellersta Väsjöområdet Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att inte anta detaljplan för Väsjön Mellersta, Väsjöområdet, att en fördjupad översiktsplan och en MKB –miljökonsekvensbeskrivning utförs innan området detaljplaneras, att frågan om strandskydd, […]

Read More

SP's Budgetdirektiv 2012

Kommunstyrelsen  –  Onsdagen den 23 februari 2011 Tilläggsyrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Ärende 4 – Budgetdirektiv för nämndernas arbete med förslag till budget och mål för 2012 och verksamhetsplan för 2012 – 2014 Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla arbetsutskottets förslag till budgetdirektiv med de ändringar, kompletteringar, synpunkter och förtydliganden […]

Read More

Sture Petterssons svar på kommunens svar på

Motion av Sture Pettersson (SP) rörande nödvändigheten av att göra en jämförelse mellan ”behålla” och ”sälja” innan en fastighetsförsäljning genomförs Tänk att det skulle  att  ta mer än 4 år att få min motion besvarad. – Jag är förvånad !! Jag ville med motionen förklara att lönsamheten för AB Sollentunahem  […]

Read More

Äldreboende med handikapp i Kommunen

Till Sollentuna kommunfullmäktige och Allmänhetens frågestund. Äldreboende med handikapp i Kommunen, ett värdigt liv eller bara förvaring mot det oundvikliga slutet. Vilka krav har Kommunen på sina underleverantörer och på deras personal, gällande att vårda och sköta äldre, dementa och multisjuka personer? (Krav gällande kompetens, utbildning och svenska språkkunskaper.) Hur […]

Read More

Motion till Kommunfullmäktige rörande nödvändigheten av att göra en jämförelse mellan ”behålla” och ”sälja” innan en fastighetsförsäljning genomförs

Kommuninnevånarna är de kommunala aktiebolagens verkliga ägare och huvudmän, inte politikerna. Kommuninnevånarna, dvs befintliga bostadsrättshavare, villaägare och hyresgäster, har därför en självklar rätt att informeras om hur deras tillgång, AB Sollentunahem, sköts. Framför allt gäller detta efter/vid försäljningar där det måste vara en absolut politisk/ekonomisk självklarhet att kommuninnevånarnas/ägarnas tillgång, AB […]

Read More