SP's Budgetdirektiv 2012


Kommunstyrelsen  –  Onsdagen den 23 februari 2011

Tilläggsyrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet

Ärende 4 – Budgetdirektiv för nämndernas arbete med förslag till budget och mål för 2012 och verksamhetsplan för 2012 – 2014

Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla arbetsutskottets förslag till budgetdirektiv med de ändringar, kompletteringar, synpunkter och förtydliganden som framgår av nedanstående tilläggsyrkande: 

Kommunens verksamheter skall garantera medborgarna
Insyn, Inflytande  och Integritet 

INSYN är en första förutsättning för att medborgarna ska veta vad som händer i kommunen. Sollentunapartiet kräver att kommunens nämnder  AKTIVT informerar berörda medborgare   I GOD TID FÖRE BESLUT, så att dessa får möjlighet att framföra sina åsikter och därigenom kunna påverka besluten. Kommunens information ska vara offensiv, begriplig och lätt att ta del av.

INFLYTANDE för medborgarna i den politiska processen är ett måste om man vill uppnå en fungerande demokrati. Medborgarna, föreningarna och politikerna ska ges vidgade möjligheter att delta i offentliga diskussioner om större övergripande ärenden , som t ex kommunens budget och större planer, innan ärendena förs till berörda nämnder för beslut.  Det behövs nya diskussionsforum. Det är viktigt att se till så att ungdomar och äldre kan delta i beslutsprocessen i kommunen. Sollentunapartiet vill göra kommunfullmäktige till ett forum för verkliga avgörande beslut.

Varje kommuninvånare ska ha rätt till medbestämmande över sin närmiljö. Därför ska varje viktig kommunal fråga handläggas så nära de berörda som möjligt och helst i samråd med dessa. Detaljplaner måste utformas så de är begripliga för alla. Remiss- och utställningstider måste bli längre. Detaljplaner ska alltid ställas ut i den kommundel de berör.

INTEGRITET handlar inte bara om FRA-lagar. Det är även viktigt att bekämpa andra kränkande intrång i våra medborgares liv. Kommunen ska agera med respekt för invånarnas egna privatliv, utom när det gäller att skydda utsatta medborgare från förtryck vid t ex hedersförtryck, våld i hemmet och andra övergrepp. Kommunen skall upprätta en integritetsplan i syfte att öka medborgarnas integritet i medborgarnas kontakter med kommunen, bl a inom skola, äldreomsorg, socialtjänst, demokrati mm. När det gäller genomförande av nya verksamheter eller verksamhets-förändringar skall kommunen se till så att medborgarnas integritet inte försämras utan  tvärtom förbättras.

Föreningslivet och de ideella krafterna skall stödjas och  utvecklas till kraftfulla  motorer i den sociala ekonomin

Sollentunapartiet vill särskilt lyfta fram och främja föreningslivet. Vi är övertygade om att ett starkt och aktivt föreningsliv är det viktigaste om en kommun ska vara bra att leva i. Därför vill vi öka föreningsbidragen rejält. Föreningarna skall få ett kraftigt höjt LOK-stöd motsvarande  en fördubbling av nuvarande så att kommunen kommer upp i nivå med det statliga.

Sollentunapartiet stöder självförvaltning i skolor, förskolor och andra institutioner. Vi stöder de föräldrar som vill starta föräldrastyrelser eller de institutioner som vill gå över till lokalt styrd drift. Vi vill att fritidsgårdarna drivs av ungdomsföreningar med kulturinriktning.
Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka ”den sociala ekonomin” i Sollentuna

Skatten skall behållas oförändrad  

Sollentunapartiet arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten. MEN en väl fungerande skola, barnomsorg, skola och äldreomsorg är viktigare för oss än en i alla situationer oförändrad skatt.

År 2012 finns det inga behov som är så alarmerande att de skulle motivera en skattehöjning
 – om Väsjöutbyggnaden omplaneras.

Väsjöområdet måste planeras om och sportfältet bevaras för idrott och rekreation

En bred opinion som hela tiden ökar i styrka – den kraftfullaste sedan kampen för att rädda Järvafältet –  kräver liksom Sollentunapartiet att Väsjöområdet planeras om.

Vi arbetar för att kommunens politiska majoritet tillsammans med oss ser till att ompröva planeringen av Väsjöområdet så att sportfältet bevaras orört för idrott och rekreation, att verksamheten i Väsjöbacken tryggas bl a genom att nuvarande antal p-platser bibehålls.
Vägförbindelserna till och från området skall ses över, framförallt genom att man beslutar
att inte dra någon väg rakt över sportfältet upp till Ribbings väg. Möjligheterna att endast använda sig av Frestavägen och Norrortsleden som bilförbindelser måste utredas.
Innan någon plan antas för området närmast Väsjön och Väsjöbacken måste kommunen utföra
en markundersökning eftersom det finns uppgifter om att avfall som sannolikt är miljöfarligt och hälsovådligt har dumpats i och kring Väsjöbacken och påverkat sjön samt i området vid Väsjön.

Väsjöstadens gigantiska o finansiering skulle också  bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen om nuvarande planering fullföljdes

Den totala projektkostnaden har beräknats till över 1 miljard kronor och kommunen skulle komma kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Enbart kostnaderna för den sociala servicen i Väsjöområdet har beräknats till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och sedan under tjugo (!) år framåt.. Först inflyttningar och sedan så småningom i framtiden kommunal service.

Nya mötesplatser för medborgarna skall byggas upp med modern informationsteknik och e-demokratilösningar

Det är bra att kommunen nu bygger ett kontaktcenter för att serva invånarna med information och hjälp i enkla ärenden. Vi anser dessutom att denna satsning bör kompletteras med ett demokratitorg på huvudbiblioteket och en väl utvecklad hemsida. Biblioteken ska vara stimulerande mötesplatser för alla Sollentunabor med en väl utvecklad IT-teknik.

Alla viktiga ärenden ska innan beslut läggas ut på kommunens hemsida med en genomlysande faktapresentation och förses med ett diskussionsforum eller bloggmöjlighet  så att kommunens medborgare enkelt kan diskutera och debattera ärendena med varandra och med kommunens politiker och tjänstemän. Medborgaren ska bli huvudpersonen i kommunens informationspolicy.
En moderator anställs för att  sköta diskussionerna och fortlöpande lägga in nya data i ärendena.  Funktionen ska samarbeta nära med kommunens kontaktcenter. Medborgarna ska kunna prenumerera på ärendekategorier som man är intresserade av

Satsa på aktiv och hög omvärldsbevakning för en framåtsträvande och djärv politik

Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom uppbyggnad av en aktiv omvärldsbevakning och genom en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya kostnadseffektiva, djärva  och kreativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar.

Kommunstyrelsen bör inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning.

Vår kommun skall se varje Sollentunabo som en fullvärdig medborgare och unik individ med egna självständiga personliga val

Det gäller att ge alla individer i kommunen möjligheter att utvecklas i frihet utifrån sina egna önskemål och kompetenser. Anhöriga och andra skall inte tillåtas att genom förtryck och överförmynderi hindra personliga val.

Integrationsarbetet skall inte utgå från grupptänkande eftersom detta stänger in individer i grupper. Detta drabbar då mest personer med en svag position i samhället, t ex unga kvinnor och barn. Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner.

Det är värdefullt med nära relationer och äktenskap över grupp-, religions- och kulturgränser. Mångkulturella relationer är mångfald i praktiken och motverkar inlåsning i etniska grupper.
Det är verklig vardaglig integration. Vi är kritiska till vårdnadsbidrag av integrationsskäl.

Välfärd och Valfrihet kompletterar varandra

Sollentunapartiet ser ingen motsättning mellan välfärd och valfrihet. Det viktigaste är kvaliteten på verksamheterna och att det verkligen är medborgarens val som är styrande för huvudmannaskapet. Det är viktigt att det finns verksamheter i kommunal regi för de som önskar detta och så att kommunens kompetens behålls.

Konkurrensutsättning och avknoppning kan förbättra medborgarnas möjligheter att välja och nyttiggöra sig av den service, undervisning eller omsorg som de önskar, om det är medborgarnas behov som får vara styrande för verksamheternas etablering och utveckling.

Förbättra kulturens villkor – Bra att kommunen vill utveckla och marknadsföra Edsvik som ett sammanhållet kultur- och fritidsområde.

Kulturens villkor måste förbättras ytterligare. Det är speciellt angeläget att satsa på barnkulturen, dvs kulturskolan och andra satsningar. Studieförbunden gör en viktig isats för folkbildning och måste därför ges goda förutsättningar.

Edsvik,  med ett antal värdefulla verksamheter, konsthall, motorcykelmuseum, Duvslaget, Edsbergs Slott, Edsbacka krog och Sollentunavallen inom gångavstånd från varandra skall utvecklas och marknadsföras intensivare än idag. Det finns det politisk enighet om i kommunfullmäktige vilket vi tycker är mycket bra. Det finns mycket få områden i Stor-Stockholm med så många attraktioner samlade i en så vacker miljö som Edsvikens avslutning.

Satsa på fritidsgårdarna och återför dem till kultur- och fritids-nämnden

Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden   Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för 10-12-åringar som annars står utan verksamhet kan garanteras.

Det bör finnas en fritidsgård i varje kommundel öppna på både eftermiddagar och kvällar.

En skola med fasta regler och hög kvalitet

Barn- och ungdomsnämnden skall arbeta vidare med fortsatt inriktning på en skola med fasta regler och med hög pedagogisk kvalitet.
För att skapa en skola med lugn och ro och en trygg skolmiljö arbetar vi för

  • en skola med fasta regler,
  • en skola med hög pedagogisk kvalitet
  • en skola med ”övrig” personal d v s skolsköterskor, skolvärdar, vaktmästare, kuratorer, kamratstödjare.
  • en skola där eleverna också är delaktiga när det gäller deras EGEN skolmiljö.

Nämnden bör arbeta för en meningsfull fritidsverksamhet inom skolans lokaler på rasterna, även för högstadieelever.

ALLA metoder som finns skall användas för att utrota mobbning, Friends, Olweus m fl.
kan och ska användas. Fenomenet mobbning ska bort, det är helt oacceptabelt att det kan och får fortgå. Mobbning i nuvarande stora och hårda omfattning är ett sentida fenomen.

Svenska barn har skolplikt och undervisningen är skattefinansierad – oavsett i vilken form skolan drivs. Terminsavgifter är inte tillåtet.
Möjligheten att välja skola/skolform skall bibehållas.

Nämnden skall slå vakt om en fri skollunch och självservering för barnen!
Alla barn ska lära sig simma genom skolan.
Föräldrarna väljer kommunal, föreningsdriven, kooperativ eller enskild form av barnomsorg.
Alla barn ska ges möjlighet till en fullgod barnomsorg – även barn till föräldralediga och arbetslösa. Nära hemmet om så önskas.

Ungdomsrådet ska arbeta vidare med konkreta projekt till förbättringar för Sollentunas ungdomar som Ungdomsrådet själva föreslår. Medel härtill ska läggas in i kommunens budget.

Ett nytt bidragssystem måste tas fram för skolorna och förskolorna som mycket tydligt skiljer ut
pengarna till lokalkostnader från de medel som går till skolornas pedagogiska verksamhet.

Främlingsfientligheten ska bekämpas genom integration och sociala insatser

Segregation och diskriminering ska bekämpas. Det är de sociala dimensionerna som är avgörande för segregation – inte de etniska. Koncentrationen av arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå i ett område är mer avgörande, än var man är född.  Kommunens arbete mot främlingsfientlighet måste intensifieras genom sociala insatser. Kommunen måste skyndsamt lösa de sociala samhällsproblem som krattar manegen åt de främlingsfientliga krafterna.

Det är angeläget att kraftfulla insatser kan sättas in tidigt under 2012 och inte nödvändigtvis tvingas invänta integrationsberedningens slutrapport hösten 2012.

Skapa ett tryggt och säkert Sollentuna

Det är viktigt att kommunens invånare känner sig trygga och säkra såväl när de rör sig ute i kommunen som i sitt hem. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste bekämpas effektiv och minskads radikalt. Råkar man ut för något skall man kunna räkna med hjälp och assistans. Därför får inte brandkåren rustas ned så att dess insatsstyrkor blir mindre effektiva.

Värna Sollentunas grönområden och utveckla närmiljöerna 

Sollentuna måste bevara sina ovärderliga stora och små grönområden till kommande generationer. Amerikaskogen får inte huggas ner. Järvafältet, Rösjöskogen, Falkberget, Boda, Fyndetskogen med flera ska bevaras. Törnskogsmossen skall bevaras eftersom det är en särskilt skyddsvärd våtmark. Tegelhagsskogen skall i sin helhet omvandlas till naturreservat.

Kommunens närmiljöer ska hållas fräscha och välvårdade fria från ogräs, sly och skräp.
Snöröjningen måste förbättras avsevärt.

Planeringen för Väsjöområdet  måste omarbetas. Visionen skall vara att planera Väsjön som ett ”grönt” område med lågenergibebyggelse. Detaljplanerna och trafikanslutningarna till och från Väsjöområdet revideras och omarbetas så att merparten av trafiken leds norrut till en framtida på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln under Törnskogen eller via Frestavägen. De gröna ytorna på Edsbergs Sportfält intill Tennishallen bevaras obebyggda och den planerade genomfarts-leden mellan Väsjöstaden och  Ribbings väg tas bort ur planeringen.

Levande kommundelar med samhällelig och kommersiell service

Det ska finnas en beredskap att uppmärksamma små nära ärenden ute i våra kommundelar
så att de snabbt blir åtgärdade.
Lekplatser och gårdar skall vara i gott skick så att inte någon kommer till skada.
Lekplatserna ska vara utformade så att de stimulerar barnens kreativitet och skaparlust.

En planstudie bör göras för att förbereda en planering av en överdäckning – GATE NORD –  över E4,an  mellan Helenelunds station och Kistamässan i syfte att möjliggöra en utveckling av pendeltågsstationen till en regional knytpunkt. Dessa åtgärder görs även för att stimulera service och samhällsstruktur i det centrala Helenelund.

Ta fram en bullersaneringsplan och öka trafiksäkerheten

Kommunens insatser mot bullret måste intensifieras genom en helt ny bullersaneringsplan.
Kommunansvariga måste beträffande bullerstörningar på marken och i luften agera kraftfullt gentemot ansvariga huvudmän samt samarbeta med berörda boende och när det gäller flygbullret också samarbeta med kommunansvariga i UpplandsVäsby.
 Bullerplanken måste kompletteras. De södra och norra delarna av kommunen saknar fortfarande bullerplank. Sänkt hastighet på de större vägarna och tyst asfalt på vissa sträckor bör införas. Trafiksäkerhetsarbetet måste förbättras radikalt. Cykelbanenätet i kommunen bör byggas ut.

Bygg energisnålt och så att biltrafiken kan minskas

Kommunen måste se till så klimatstrategin snarast tas fram. Kommunen bör verka för att det byggs lågenergihus.
Kommunens återvinningsstationer skall hållas tömda och välstädade.
Mat inom skolor, förskolor och äldreomsorg ska tillagas så nära  enheten som möjligt

Bygg ut så de äldres behov tillgodoses

Vård- och omsorgsnämnden skall aktivt och i snabbare takt planera och genomföra nybyggnation av omvårdsnadsboenden för att täcka de ökande behoven och ersätta utdömda lokaler.
Man ska också aktivt planera utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att välja bostadsort. Man bör starta ytterligare en seniorträff i Viby-Norrviken.
Bygg ett Pensionärernas hus och/eller utveckla våra seniorträffar.

Inför ägarelägenheter och bygg ungdomsbostäder

Sollentunapartiet tycker att det är viktigt att respektera medborgarnas val av service och boende. Sollentunapartiet är restriktivt till försäljning av Sollentunahems hyreslägenheter till andra hyresvärdar.  Försäljning av bolagets hyreslägenheter får endast ske om detta är lönsamt för bolaget och till fördel för berörda hyresgäster. En ekonomisk analys av att försäljningen är lönsam måste alltid göras av bolaget före en försäljning.. Ombildningar till bostadsrätt får endast ske om det  är en stor majoritet som önskar detta och det inte skadar bolagets ekonomi.

Sollentunapartiet vill införa ägarelägenheter i Sollentuna så snart detta är möjligt.
Det är viktigt att kommunens ser till så att kommunens ungdomar kan erbjudas billiga bostäder.

Ge ungdomarna arbete, bostäder och framtidstro

Ungdomar utan arbete, bostäder och framtidstro är förutom det lidande det innebär för ungdomarna ett mycket stort samhällsproblem som måste åtgärdas. Arbetslösheten bidrar lätt till ett utanförskap som kan leda in i sociala problem.

Gör ett årligt barnbokslut

I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt.  Barnkonsekvensbeskrivningar ska tas fram inför de nämndbeslut som påverkar barnen.

Sollentunapartiets verksamhetsdirektiv till kommunen nämnder

Kommunens nämnder ska dessutom i sina respektive budgetförslag ta hänsyn till och redovisa sitt arbete med samt avsätta erforderliga medel för:

  • nämndens arbete med att förverkliga kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan, integrationspolitiskt program, handlingsprogram mot våld i nära relationer, samt handikapprogram.
  • nämndens arbete med att förverkliga FN:s barnkonvention genom upprättande av ett barnbokslut och i samband med detta uppmärksamma unga kvinnors behov av skydd mot hedersförtryck.
  • nämndens arbete med miljöförbättrande åtgärder, bland annat en bullersaneringsplan.
  • nämndens arbete med att öka hälsan och minska sjukskrivningarna bland personalen.
  • nämndernas arbete med att kommunicera med medborgarna med hjälp av uppdaterade hemsidor med diskussionsforum och bloggar, kontaktcenter, demokratitorg och andra personliga kontakter (IRL).
  • nämndernas arbete med att tillsammans upprätta en INTEGRITETSPLAN   i syfte att i ökad utsträckning respektera medborgarnas privatliv.

Nämnderna ska redovisa behov av långsiktiga investerings- och reinvesteringsbehov.

Varje nämnd ska också avslutningsvis ange sina behov av resurser för uppföljning och utvärdering av verksamheterna

För budgetramar inför budgetarbetet hänvisar vi till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande.
I nämndernas budgetramar och andra riktlinjer ska ingå de satsningar och verksamhets-förändringar som Sollentunapartiet  redogör för i detta förslag till budgetdirektiv.

Ramöverskridanden ska redovisas och rangordnas med tydliga motiveringar ifall uppfyllelsen av direktiven kräver ytterligare resurser. Kommunstyrelsen får i sådana fall ta ställning till dessa behov längre fram under kommunens budgetberedning.

För Sollentunapartiet i kommunstyrelsen

Ingwar Åhman-Eklund     Janet Sibose

,