Yrkande avseende ärende 10 Detaljplan för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet


Kommunstyrelsen onsdagen den 6 april 2011

Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet
avseende ärende 10 Detaljplan för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige

  • att inte detaljplanera Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet förrän ett antal viktiga ekonomiska och miljömässiga frågor lösts,
  • att en fördjupad översiktsplan och en MKB –miljökonsekvensbeskrivning utförs innan området åter detaljplaneras,
  • att rättsprocessen om strandskyddet, som är överklagad av naturskyddsföreningen, ska avgöras innan detaljplanläggning,
  • att en ny och rättvis gatukostnadsutredning tas fram som ersättning av den nuvarande skäligt dyra gatukostnadsutredningen, samt
  • att därutöver anföra följande

Sollentunapartiet beklagar att partiet inte kan anta denna detaljplan i det eftersom planeringen av Väsjöområdet för närvarandebelastas av ekonomiska och miljömässiga missgrepp. Därför måste en fördjupad översiktsplan och en MKB –miljökonsekvensbeskrivning utföras och rättsprocessen om strandskyddet, som är överklagad av naturskyddsföreningen avgöras innan området detaljplaneras.

De boende i Södersätra har väntat alltför länge på en planering som kan ge dem vatten- och avlopp och möjliggöra en bra permanentning. Men tyvärr måste Sollentunapartiet idag avslå planen trots att vi faktiskt anser att Södersätraplaneringen egentligen brådskar och en stor del av den föreslagna bebyggelsen i denna plan är bra.

Men den gatukostnadsutredning som ligger till grund för föreliggande detaljplan skulle resultera i oskäligt och oantagbara höga kostnader för de boende.

Ärendet kommer att fortsätta som en långvarig, mångårig juridisk tvist om kommunen antar dessa gatukostnader. Frågan om avtalet från 1973 mellan kommunen och Väsjö tomtägareförening är ännu inte klarlagd. I det avtalet åtog sig Sollentuna kommun för all framtid väghållningen. Tomtägareförening anser att avtalet gäller.

Ett antal av fastighetsägarna har tydligt deklarerat att de säkert kommer att driva en juridisk tvist ända upp till EU-domstolen om så erfordras med hjälp av Villaägarnas Riksförbund som ser detta ärende som ett viktigt principärende.

Därför måste en ny och rättvis gatukostnadsutredning tas fram som ersättning av den nuvarande oskäligt dyra gatukostnadsutredningen. Alternativet är ett långvarit stillestånd i planeringen.

Slutligen måste frågan om trafikföringen till och från området lösas på ett miljöriktigt sätt.