Yrkande avseende ärende 9 Gatukostnadsutredning för fördelningsområde 1,Väsjöområdet


Kommunstyrelsen onsdagen den 6 april 2011

Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet
avseende ärende 9 Gatukostnadsutredning för fördelningsområde1
Väsjöområdet

Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  • att inte anta upprättat förslag till gatukostnadsutredning daterad 2011-02-07 för Södersätra och Kastellgården, fördelningsområde 1 Väsjöområdet,
  • att återremittera förslaget till kommunledningskontoret i syfte att förhandla fram ett nytt förslag till gatukostnader där gatukostnaderna INTE förutsätts medverka till att täcka kostnaderna för att bygga om Frestavägen och bygga kaj anläggning har m.m vid Väsjön och som utgår från kommunens åtaganden i avtal från 1973 om kommunalt övertagande av väghållningen för all framtid, samt
  • att därutöver anföra följande

Föreliggande förslag till gatukostnader måste omarbetas i grunden.

För det första är frågan om avtalet från 1973 mellan kommunen och Väsjö tomtägareförening ännu inte klarlagd. I det avtalet åtog sig Sollentuna kommun för all framtid väghållningen inom tomtägareföreningens medlemsområde samt skötseln av diken och tillhörande rörledningar. Tomtägareförening anser att avtalet gäller och avser att driva den frågan rättligt om kommunen inte respekterar avtalet.

För det andra är föreliggande gatukostnader oskäligt höga varför detta ur kommunalt
likställighetsperspektiv ej är acceptabelt. Fastighetsägarna krävs på 400 000 tkr för
vägunderhåll vilket väsentligt högre än i andra områden.
I gatukostnaderna har räknats in kostnader för ombyggnad av Frestavägen och kajer och
bryggor vid Väsjön som vi inte anser ska ingå i dessa kostnader.

Dessutom har beräkningsgrunderna undanhållits de boende så de har inte haft möjlighet att sätta sig in i varför dessa kostnader blivit så oskäligt höga.

Ärendet kommer att fortsätta som en långvarig juridisk tvist om kommunen antar dessa
gatukostnader. Ett flertal av fastighetsägarna har tydligt deklarerat att de kommer att driva en juridisk tvist ända upp till EU-domstolen om så erfordras med hjälp av Villaägarnas Riksförbund som ser detta ärende som ett viktigt principärende.