Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 10 om en grön omställning av Sollentuna


Kommunstyrelsen onsdagen den 25 maj 2011

Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet

avseende ärende 10 – Motion från Freddie Lundqvist (S),
Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V)
om en grön omställning av Sollentuna

En viktig del när det gäller en grön omställning är att verka för bättre luft
i våra bostadsområden med färre partiklar och avgaser, minskat buller och
ökad trafiksäkerhet.

Därför skall kommunen verka för att minska och framförallt inte planera för ökad genomfartstrafik i våra bostadsområden. Tureberg, gamla Turebergsvägen mellan Sollentuna centrum och Skälby, är ett bra exempel på att kommunen kan få bort genomfartstrafik om man bemödar sig.

Som det står i motionen: Planera kommunen så man inte måste ha bil för att ta sig till mataffär, arbete, skola och träning. En åtgärd som blir lättare att åtgärda om kommunen hjälper till.

Ett aktuellt exempel är planer på ökad genomfartstrafik är i Edsberg där det finns planer på att öppna Ribbings väg norrut till Väsjön och släppa in minst 5 000 nya bilar. Detta skulle direkt strida mot en grön omställning.

Sollentunapartiet yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att kommunen inte planerar in ökad genomfartstrafik i kommunens bostadsområden utan istället planerar för en minskning av genomfartstrafik och miljöstörande bilism där sådan förekommer i bostadsområden.