Yrkande avseende ärende 11 Detaljplan för Väsjön Mellersta Väsjöområdet


Kommunstyrelsen onsdagen den 6 april 2011

Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet
avseende ärende 11 Detaljplan för Väsjön Mellersta Väsjöområdet

Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

 • att inte anta detaljplan för Väsjön Mellersta, Väsjöområdet,
 • att en fördjupad översiktsplan och en MKB –miljökonsekvensbeskrivning
  utförs innan området detaljplaneras,
 • att frågan om strandskydd, som är överklagad av naturskyddsföreningen,
  avgörs innan detaljplanläggning,
 • att en ny parkeringsyta planeras in inom Väsjöområdet som helt ersätter
  Den som försvinner i och med att denna yta bebyggs med bostäder,
 • att noggranna markundersökningar utförs så att omfattningen av miljöfarligt
  avfall i marken klarläggs,
 • att trafikföringen till och från området löses på miljövänligt sätt, samt
 • att därutöver anföra följande

Sollentunapartiet kan tänka sig att bygga bostäder och kommunala institutioner i detta
detaljplaneområde. Vi kan till och med tänka oss flera bostäder än i föreliggande förslag Men då måste flera frågor angelägna först vara lösta.

Rättsprocessen om upphävande av strandskydd, som är överklagad av naturskyddsföreningen, måste avgöras innan det sker någon detaljplanläggning av området, Vi anser att man inte bör bygga någon kajanläggning eftersom detta är klart negativt för strandskyddet.

Idag används området till parkering för Väsjöbacken. Under säsong kan så mycket som 500 bilar parkera på denna yta och i dess närhet. Innan man bestämmer sig för att ta denna yta i anspråk bör man säkerställa att en ersättningsyta planeras in som parkering till Väsjöbacken.

Väsjötoppen ( Väsjöbacken) anlades från början som Väsjötippen. Både Väsjötoppen och marken i det område som nu planeras för bebyggelse har under lång tid utsatts för dumpning av avfall med varierande giftighetsgrad. En rejäl markundersökning måste genomföras så att markens status klarläggs och dessa avfallsproblem kan åtgärdas. Som ett viktigt skäl för planeringen anges ju att mark- och vattenmiljön ska säkras. Då måste ju detta allvarliga miljöproblem åtgärdas.

Slutligen måste frågan om trafikföringen till och från området lösas. Vi accepterar inte att trafiken förs upp på Ribbings väg över sportfältet. Den ökade trafiken måste ges en miljö- riktig utformning som inte försämrar frö de som redan bor i denna del av kommunen.