Kommunstyrelsens förslag till budget 2012 samt verksamhetsplan 2012 – 2014


Kommunstyrelsen onsdagen den 25 maj 2011

Protokollsanteckning från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 22 ”Kommunstyrelsens förslag till budget 2012 samt verksamhetsplan 2012 – 2014”

Vi lägger inte fram ett eget förslag till budget 2012 för kommunstyrelsen. Istället lägger vi denna protokollsanteckning som vi hoppas beaktas inför budgetberedningen i höst.

I övrigt hänvisar vi till de budgetdirektiv för kommunen för år 2012 som vi lade fram  i kommunfullmäktige den 16 mars i år.

Vi vill framhålla att vi ser det som viktigt med offensiva IT- strategiska satsningar. Sollentuna måste bygga upp en fungerande IT-miljö för e-demokrati, e-tjänster och e-förvaltning. Även i övrigt måste kommunen se till att modernisera den IT-miljö som dagligen används av kommunens medarbetare och besöks av dess medborgare.
Det är också viktigt att kommunledningskontoret har de resurser som behövs för att kommunens administration ska fungera på ett sätt som underlättar för demokratin.

Ett planeringsarbete för att utveckla de centrala delarna av Helenelund och knyta stadsdelen närmare till Kistaområdet med dess mässa och tvärspårväg måste snabbt komma igång.
En överdäckning av E-4 är en möjlig lösning. Kommersiell och samhällelig service har tunnats ut i Helenelund under de senaste åren och i höstas försvann även postservicen.
Denna förtvining manar till skyndsamhet.

Det utlovade naturreservatet i Tegelhagen måste inrättas. Processen måste igångsättas nu
så att reservatet blir helt klart och inrättat under mandatperioden.

Centrumområdet i Rotebro bör kompletteras med mer bostäder och service och i samband med det bör man försöka lösa bullerfrågorna.

Marknadsföringen av Edsvik är en prioriterad verksamhet och bör omfatta hela detta område inklusive Rubecksskolan, värdshuset och Sollentunavallen. En permanent utomhusscen med dansbana skall byggas, helst på Stallbacken.

Sollentunapartiet ställer sig inte bakom de budgetposter som anges för Väsjöplaneringen.
Gatukostnader, avtal och detaljplaner är överklagade vilket förhoppningsvis leder till förändringar när det gäller planerna för Väsjön. De kostnader som anges för de närmaste åren är avsevärda och inkomsterna som huvudsakligen förväntas år 2014 betraktar vi som osäkra.

Edsbergs Sportfält ska bevaras helt orört och om det behöver dras någon väg från Väsjön Mellersta ska detta ske genom att Bäckvägen förlängs genom skogen väster om sportfältet och en rondell byggs där Bäckvägen går ut på Danderydsvägen vid Malla Silverstolpes väg.

När det gäller de äskanden över ram som redovisas så tar Sollentunapartiet slutlig ställning till dessa vid höstens beredning av budgeten för 2012.

Sollentunapartiet kommer i vanlig ordning att upprätta ett fullständigt förslag till budget för kommunstyrelsen och Sollentuna kommun i sin helhet under höstens budgetarbete.