Rapport från samrådsmötet enligt Miljöbalken den 7 juni 2011 ang restaurering av Väsjön


Vi var 15 deltagare. De flesta boende i området . Endast 2 förtroendevalda deltog, Sture Pettersson och Ewa Hellström-Boström från Sollentunapartiet.

Ewa Bergwall från Konsultföretaget Grontmij hälsade välkommen och beklagade att kungörelsen av mötet i DN och SvD inte publicerats inom rimlig tid före mötet men att hon av den anledningen förlängt tiden för insändande av synpunkter med 1 vecka fram till 20 juni 2011.

Alla synpunkter som mejlas till henne kommer att vidarebefordras till Sollentuna Kommun för diarieföring svarade hon på direkt fråga.

Tidigare miljökonsekvensbeskrivningar som utförts har alltid avslutats med att ytterligare undersökningar är nödvändiga för att konstatera mängden av föroreningar och vilka miljögifter som kan finnas i vattnet och marken.

Hela Väsjöbacken är ju en gammal soptipp där det ligger mängder med gamla kylskåp och frysar samt gamla oljefat och annat miljöfarligt avfall. För en flaska Whisky kunde vad som helst gävas ner i tippen uppger flera boende i närområdet.

Vattnet till snökanonerna tas ur Väsjön och återgår genom smältvattnet till sjön efter att ha filtrerats genom alla sopor.

Det berättades om ändring av Snuggabäckens flöden , reglering av Väsjöns vattennivå samt förändringar av vattenföringen i Väsjöån ner mot Rösjön. Skulle det visa sig att vattnet i Väsjön verkligen är starkt förorenat skulle det kunna påverka vattenkvaliteten i Rösjön med badförbud som följd.

Det påstods att vattenkvaliteten i Väsjön skulle förbättras avsevärt när alla hushåll i Södersätra nu får permanenta avlopp. Detta är en ren lögn eftersom Södersätra ligger lägre än Väsjön . Avloppsvatten kan inte rinna uppåt! Dessutom bekräftade de boende i området att alla redan idag har slutna avloppssystem.

Det största arbetet skulle vara muddring av bottensediment i Väsjön som enligt plan skall ske november 2012 – januari 2013 ( mitt i bästa skidsäsongen).

Mängden sediment uppskattades till 40.000 ton ( 5.000 lastbilsflak).

Först skall en grävmaskin på en flotte ta upp sediment och placera detta i en pråm som sedan skall tömmas på den nuvarande parkeringen för Väsjöbacken.

Sedimentet skall där torka innan det skulle forslas bort med lastbilar.

När vi frågade om vart schaktmassorna skulle ta vägen när det torkat fick vi svaret att de kan användas som fyllnadsjord.

Om det visar sig att jorden innehåller miljögifter konstaterades att i så fall kan inte någon muddring ske. !!!???

Det är märkligt att det ännu inte gjorts erforderliga undersökningar av vattenkvalitet och markföroreningar som kan presenteras i denna miljökonsekvensutredning som skall lämnas in till Miljödomstolen senast 2011-06.30!

Sture Pettersson
Sollentunapartiet

PS Vid Sollentunapartiets möte i Edsberg den 8 juni påpekades att det tidigare gjorts försök med inplantering av karpar i Väsjön men att dessa dött efter kort tid. DS